Stanovy Rady rodičů


při Střední škole propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285,o.s.

I.
Název a sídlo

Název občanského sdružení:
Rada rodičů při Střední škole propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285, o.s.
Sídlo sdružení:
549 32 Velké Poříčí, Náchodská 285

II.
Úvodní ustanovení

1) Občanské sdružení „Rada rodičů při Střední škole propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285, o.s. (dále jen Rada rodičů) je dobrovolným, nezávislým sdružením rodičů a dalších zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu a výuku dětí.
2) Rada rodičů je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR.

III.
Cíl činnosti sdružení

Cílem sdružení je:
- vytvářet bezpečný a všestranně rozvíjející psychosociální klimat v rodinách i ve škole;
- podporovat rozvoj dalšího vzdělávání včetně zájmové činnosti;
- sjednocovat vzdělávací působení rodiny a školy;
- vytvářet vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a učiteli;
- podporovat mezinárodní styky školy a výměny studentských pobytů;
- podporovat sociálně slabší studenty;
- odměňovat vynikající studenty;
- pořizovat učební texty a zapůjčovat je žákům.
Ke splnění svých cílů Rada rodičů vykonává tyto činnosti:
- vybírá členské příspěvky;
- pořádá plesy a další kulturní, zábavné a sportovní akce;
- přijímá dary;
- přijímá úroky z vkladů svých finančních prostředků.

IV.
Orgány Rady rodičů

Orgány Rady rodičů jsou:

1) Shromáždění zástupců
a) Shromáždění zástupců je nejvyšším orgánem.
b) Shromáždění zástupců je tvořeno z rodičů nebo zákonných zástupců žáků z každé třídy střední školy a přátel školy.
c) Do výlučné pravomoci Shromáždění zástupců patří volba jednoho zástupce do výboru – tento je volen rodiči nebo zákonnými zástupci žáků v každé třídě.
d) Shromáždění zástupců svolává předseda výboru ve spolupráci s ředitelem školy, pokud tento bude s členstvím souhlasit, nejméně však 2x za rok nebo jestliže o to požádá alespoň 20% zástupců.

2) Výbor
a) Výbor zasedá v období před jednotlivými zasedáními Shromáždění zástupců. Zasedání Výboru svolává jeho předseda podle potřeby nejméně však 2x za rok.
b) Výbor je tvořen ze:
- zástupců po jednom z každé třídy podle počtu tříd;
- dvou zástupců školy, pokud budou s členstvím souhlasit;
- dvou zástupců přátel školy, pokud budou s členstvím souhlasit;
c) Členství ve Výboru vzniká volbou na Shromáždění zástupců a funkční období je 4 roky.
d) Členství ve Výboru zaniká:
- úmrtím;
- vzdáním funkce;
- rozhodnutím Výboru.
e) Do výlučné pravomoci Výboru patří:
- volba předsedy, místopředsedy, hospodáře, zapisovatele a revizora;
- řídí běžnou činnost Výboru;
- vede seznam členů Shromáždění zástupců;
- vede účetní evidenci;
- připravuje podklady pro jednání Shromáždění zástupců a svolává jeho zasedání;
- stanovuje výši případné odměny hospodáře-ky;
- rozhodnutí o výši členských příspěvků pro příští rok a výši poplatků za zapůjčení učebních textů;
- rozhodnutí o změně stanov;
- rozhodnutí o zrušení sdružení.
f) Jednání Výboru řídí jeho předseda nebo místopředseda. Rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů Výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Z jednání Výboru se pořizuje zápis, který podepisuje předseda se zvoleným zapisovatelem.
g) Předseda realizuje rozhodnutí Výboru. Předseda Výboru je statutárním orgánem sdružení Rady rodičů. Zastupuje Radu rodičů a jedná jejím jménem. Předseda je vázán při svém jednání rozhodnutím Výboru.
h) Předsedu v jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda, nebo jím pověřená osoba z řad členů Výboru.
i) Každý funkcionář výboru při svém odstoupení nebo odvolání je povinen předat nově nastupujícímu funkcionáři nebo Výboru celou spisovou agendu.
j) Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu Rady rodičů připojí předseda nebo místopředseda svůj podpis.
k) Účast zaměstnanců školy ve Výboru je podmíněna s jejich souhlasem se členstvím ve sdružení.

V.
Revizor Rady rodičů

a) Revizor kontroluje rozhodnutí Výboru a činnost předsedy.
b) Revizora volí Výbor. Funkční období revizora je 4 roky. Počet funkčních období revizora není omezen. Revizor může se své funkce vzdát nebo může být Výborem odvolán. Na svém nejbližším zasedání Výbor zvolí nového revizora. Odvolaný nebo odstupující revizor je povinen předat veškerou agendu novému revizorovi nebo Výboru.
c) Revizor kontroluje zda všechna rozhodnutí Výboru, činnost předsedy jsou v souladu s stanovami a právním řádem. Za tímto účelem přezkoumává zejména rozhodnutí Výboru a účetní agendu. Jestliže revizor zjistí nedostatky, neprodleně vyzve příslušný orgán, aby zjednal nápravu.
Revizor je odpovědný Výboru, kterému předkládá nejméně jedenkrát za rok zprávu o své činnosti.

VI.
Práva a povinnosti členů

1) Členem sdružení může být každý rodič, zákonný zástupce dítěte studující na škole, přítel školy nebo sponzor, který souhlasí se stanovami sdružení. Má právo být zvolen do orgánů sdružení a aktivně se spolupodílet na činnosti sdružení, vyjadřovat své názory, náměty a připomínky. Člen je povinen dodržovat stanovy a svědomitě vykonávat funkce v orgánech, platit příspěvky.
2) Členy Rady rodičů se může stát i právnická osoba na základě písemné žádosti, o které rozhoduje Výbor.
Právnická osoba musí své žádosti prohlásit, že přistupuje ke stanovám občanského sdružení.

VII.
Hospodaření

1) Zdroje majetku sdružení tvoří výnosy vlastního majetku, členské příspěvky, dary fyzických a právnických osob, výnosy za zapůjčení učebních textů, dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů.
2) Výši členského příspěvku a výši poplatků za zapůjčení učebních textů stanovuje Výbor pro každý školní rok. Pokud rodiče mají ve škole více dětí, členský příspěvek platí pouze jednou.

VIII.
Zánik sdružení

Sdružení zaniká:
- dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí Výboru a v případě dobrovolného rozpuštění rozhodne o způsobu majetkového vypořádání;
- jde li o zrušení s likvidací, musí rozhodnutí o zrušení obsahovat jmenování likvidátora a způsob naložení  likvidačním zůstatkem;
- rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR .

IX.
Závěrečná ustanovení

1) Tyto stanovy byly vypracovány v souladu se zákonem č. 83/1990Sb ve znění pozdějších předpisů.
2) Toto sdružení vzniká registrací Ministerstva vnitra ČR.

Listopad 2006

 

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická