Historie projektu

Čtenářské dílny a zahraniční pobyty žáků SŠPTP Velké Poříčí

Číslo operačního programu:
Název operačního programu:
Číslo výzvy:
Název výzvy:
Číslo prioritní osy:
Název prioritní osy:
Číslo oblasti podpory:
Název oblasti podpory:
Typ projektu:
Číslo projektu školy:
Název projektu:
Datum zahájení projektu:
Datum ukončení projektu:
Žádost podána:
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno dne:
Číslo klíčové aktivity:
Název klíčové aktivity:
Číslo klíčové aktivity:
Název klíčové aktivity:
Pobyt realizován:
CZ.1.07
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
56
Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.1 unit costs
7.1
Počáteční vzdělávání
7.1.1
Zvyšování kvality ve vzdělávání
IP – ostatní
CZ.1.07/1.1.00/56.0791
Čtenářské dílny a zahraniční pobyty žáků SŠPTP Velké Poříčí
1. 7. 2015
31. 12. 2015
11. 5. 2015
20. 7.2015
1
Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
4
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.
22. - 27. 9. 2015
   

 Projekt byl složen ze dvou šablon.

Šablona č. 1 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti byla realizována celkem 2 x, tj. ve výuce předmětu Český jazyk a literatura ve čtyřech různých ročnících. V první fázi realizace projektu proběhl výběr dodavatele knih a pomůcek, z nabídek byl vybrán nejvíce vyhovující dodavatel. V další fázi došlo k postupnému sladění požadavků a objednávce knih. Samotná realizace Čtenářský dílen proběhla v termínech od 30. 11. do 16. 12. 2015 ve třídách 1. G, 2. TG, 3. TG a 4. TG oborů vzdělávání s maturitní zkouškou, vyučovaných v naší škole. Na realizaci dílen se podílely dvě vyučující, Mgr. Hana Hejzlarová a Mgr. Renata Lelková. Byly vytvořeny 4 různé tematické plány na 10 Čtenářských dílen v každém ročníku a v každém ročníku došlo také k ověření 6 Čtenářských dílen. Celkem bylo zakoupeno 407 knih v papírové podobě (tj. 124 titulů) a 12 CD s nahrávkami literárních děl nebo úryvků z nich. Výběr titulů se řídil obsahem literárního vzdělávání v jednotlivých ročnících, snahou o zatraktivnění čtenářství a výchovu k celoživotnímu čtenářství. Informace o projektu byly zveřejněny dle pravidel publicity ve škole a na webových stránkách školy. Výstupem klíčové aktivity jsou celkem 4 roční tematické plány Čtenářských dílen pro 1., 2., 3. a 4. ročník oborů vzdělávání s maturitní zkouškou, dále zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 Čtenářských dílen v hodinách Českého jazyka a literatury a seznam pořízené literatury a dalších pomůcek. Byly splněny cíle realizace klíčové aktivity - zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti a také získání odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

 

Šablona č. 4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky byla realizována v projektu 1x formou šestidenního jazykově-vzdělávacího pobytu s jazykovou výukou a seznámení se s reáliemi ve dnech 22. až 27. 9. 2015 ve Velké Británii s poznáváním Londýna a okolí pro celkem 14 žáků školy, 9 dívek a 5 chlapců. Jazykový kurz proběhl v School Shrewsbury House, Bushmoor Crescent, Shooters Hill, Eltham, London. Na přípravě projektu se podílely vyučující předmětu Anglický jazyk Mgr. Radka Lokvencová (příprava) a Mgr. Zuzana Kovářová (realizace pobytu, doprovod žáků). V průběhu září došlo k přípravě pobytu, výběru žáků, informování rodičů a samotné přípravě cesty. Cesta i pobyt proběhly bezproblémově a splnily svůj účel. O realizaci projektu byly zveřejněny informace ve škole, na webových stránkách školy a v regionálním tisku, konkrétně v Náchodském deníku, v novinách ECHO a v městských zpravodajích Hronov, Velké Poříčí a Police nad Metují. Dále si účastníci pobytu připravili pro své spolužáky a pracovníky školy prezentaci s fotografiemi a svým komentářem, která proběhla na shromáždění žáků ve společenském sále školy dne 17. 12. 2015. Výstupem klíčové aktivity je zpracovaná zpráva z jazykově-vzdělávacího pobytu a seznam žáků, kteří se zúčastnili zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu. Byly splněny cíle realizace klíčové aktivity - zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO.

 

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická