Historie projektu

Škola pro všechny

Číslo programu:
Název programu:
Číslo výzvy:
Název výzvy:

Název projektu CZ:
Název projektu EN:
Číslo projektu školy:
Datum podání žádosti:
Datum rozhodnutí o poskytnutí dotace:
Datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení:
02
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
02_16_035
Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I
pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
Škola pro všechny
School for everybody
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007867
4. 7. 2017
3. 11. 2017
1. 9. 2017
31. 8. 2019
   

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Specifické cíle:

Číslo programu
Název programu
Číslo prioritní osy,
Název prioritní osy
Číslo investiční priority
Název investiční priority


Číslo opatření
Název opatření
Číslo tematického cíle
Název tematického cíle


02
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
02.3
Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
02.3.68
Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání
TC 10
Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
02.3.68.2
Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
 
Realizace zahrnuje dvě aktivity

Číslo aktivity: III/1.4
Název aktivity: Sociální pedagog - personální podpora SŠ

Cílem je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a poskytnutí dočasné personální podpory – sociálního pedagoga. Tento pedagog bude působit jako prostředník mezi střední školou a rodinou. Účinně pomůže žákům, jejichž rodiny nemají dostatečnou kapacitu pomoci s přípravou do školy a s motivací ke studiu. Poskytne pedagogům informace týkající se zázemí žáků a problémů, což následně pomůže zvolit vhodný přístup k žákovi.

Číslo aktivity: III/4.1
Název aktivity: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být také využita pro žáky SŠ ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem. Doučování z českého jazyka a matematiky povedou pedagogové školy v odpoledních hodinách. Je určeno pro žáky vybrané dle školního prospěchu v minulém období.
 

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická