Vzdělávací program školy

Všeobecné vzdělávání studentů
Český jazyk a literatura svým zaměřením a obsahem je předmětem všeobecně vzdělávacím s výraznou funkcí esteticko-výchovnou. Prostřednictvím vybraných literárních děl, literárních poznatků a literárně-výchovných činností uvádí studenty do světa literatury a podílí se na utváření jejich názorů, zájmů a vkusu. Celkově rozvíjí a kultivuje jejich duchovní život. Vyučování českému jazyku vede studenty k dokonalejšímu ovládání spisovného jazyka, přispívá k rozvoji jazykové kultury.Osvojení základů literární kultury by se mělo stát východiskem pro aktivní celoživotní čtenářství a další vzdělávání.
Ve výuce cizích jazyků si žák si v průběhu studia osvojuje řečové dovednosti (písemný a ústní projev), receptivní řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním) a jazykovou kompetenci (mluvnické učivo) na úrovni maturitní zkoušky B1 podle evropského referenčního rámce. Žák se seznámí se slovní zásobou týkající se všeobecných témat a reálií. Výuka probíhá komunikativní formou, důraz je kladen na ústní projev a porozumění autentickým mluveným i psaným textům.
Výuka přírodovědných předmětů směřuje k využití matematických, fyzikálních a chemických zákonitostí v praktickém životě a v zaměstnání. Důraz je kladen na oblasti vzdělávání ve kterých se žáci učí metody řešení úloh, porozumění statistickým údajům, finančním a ekonomickým výpočtům.
Vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií je na základní úrovni vyučováno na produktech firmy Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer). V nadstavbové části se žáci výtvarných a polygrafických oborů učí práci s vektorovou a bitmapovou grafikou v programech firmy Adobe (Adobe Photoshop, Illustrátor, In Design).
odborné vzdělávání studentů

Odborné vzdělávání studentů

Výtvarné obory

Grafický design – studijní obor

   školní vzdělávací program: Propagační design
Aranžér - učební obor

   školní vzdělávací program: Interiérový a propagační design

 

Polygrafické obory

Reprodukční grafik pro média – studijní obor
   školní vzdělávací program: Reprodukční grafik
Tiskař na polygrafických strojích – studijní obor
   školní vzdělávací program: Polygrafie
Tiskař na polygrafických strojích – učební obor
   školní vzdělávací program: Technologie tisku
Reprodukční grafik pro média – učební obor, zkrácené studium
   školní vzdělávací program: Komerční grafika a fotografie

Tiskař na polygrafických strojích – učební obor, zkrácené studium
   školní vzdělávací program: Moderní tiskové technologie

 

Služby

Kadeřník – učební obor
   školní vzdělávací program: Vlasová tvorba
 

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická