Profil absolventa

 
Základní identifikační údaje

Název školy: Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
Adresa školy: Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí
Název ŠVP: Interiérový a propagační design
RVP: 66-52-H/01 Aranžér
Platnost ŠVP: od 1.9.2013
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma vzdělávání
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem


Uplatnění absolventa v praxi
Absolvent se uplatní při tvorbě propagačních prostředků, práci s písmem, úpravách interiérů, realizaci propagačních akcí menšího rozsahu, aranžování výkladních skříní a expozic, stánků na výstavách a prodejních akcích. Uplatnění najde také v reklamních agenturách a firmách zabývajících se sítotiskem, zejména tiskárnách.


Kompetence odborné
Zhotovovat propagační prostředky, aranžovat a dekorovat výkladní skříně, ucelené prostory expozic a výstav, tzn. aby absolventi:
• vytvářeli propagační prostředky různého charakteru
• ovládali základní techniky aranžérských prací
• zpracovávali propagační úkol na dané téma
• navrhovali, realizovali a zajišťovali propagační akce menšího rozsahu
• upravovali a aranžovali výkladní skříně, prodejní prostory a výstavy s ohledem na sortiment zboží, sezónu, společenskou příležitost
• pracovali vhodně s textem a nadpisy
• zhotovovali cenovky, popisky a grafické informace k vystaveným exponátům, aranžovali dárkový koš a kazetu, zvládali techniku živé i suché vazby, ozdobné dárkové balení zboží
Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v oblasti propagace a aranžování, tzn. aby absolventi:
• dodržovali a uplatňovali zásady obchodního jednání a zásady podnikatelské etiky při jednání s obchodními partnery a spolupracovníky
• vedli záznamovou daňovou povinnost provozní jednotky, prováděli výpočty v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění
• vykonávali administrativní činnosti spojené s aranžováním a vystavováním exponátů
• kalkulovali spotřebu aranžérského materiálu a realizovaných prací
• orientovali se v sortimentu zboží na současném trhu, dodržovali zásady hy-gieny a ochrany zboží
Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:
• chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků
• znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
• osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci
• rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni za-jistit odstranění závad a možných rizik
• byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout
Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:
• dodržovali stanovené normy a předpisy související se systémem řízení kvality zavedeným na pracovišti
• zohledňovali požadavky klienta (zákazníka)
Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje, tzn. aby ab-solventi:
• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí
• efektivně hospodařili se svými finančními prostředky
• zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisky
• efektivně hospodařili se svými finančními prostředky


Kompetence klíčové
Důraz je kladen na kvalitní občanskou gramotnost a na kvality člověka důležité pro plnohodnotnou aktivní činnost v demokratické společnosti. Akceptována je vyzrálá
osobnost absolventa, jeho připravenost na profesi ve stále se měnící společnosti a schopnost žít a pracovat v harmonii s prostředím, okolním světem i sebou samým.
Výsledkem odborného vzdělání je získaná kvalifikace, která absolventovi umožní vý-kon souboru pracovních činností v aranžování.
Absolvent byl veden tak, aby:
• měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat co nejlepších výsledků
• posuzoval reálně možnosti svého pracovního uplatnění a jim odpovídající po-třeby dalšího vzdělávání
• uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě
• dokázal se přesně a účelně vyjadřovat, obhajovat svoje postoje a názory, měl kulturní vystupování
• byl schopen se přizpůsobit různým pracovním podmínkám, dokázal vést menší pracovní tým, dokázal pracovat v týmu i samostatně a byl zodpovědný za splněný úkol
• přispíval k uplatňování demokratických hodnot, uvědomoval si vlastní, kultur-ní, národní a osobní identitu, dodržoval zákony a pravidla chování.
 

Vyučovací předmět Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Komunikativní kompetence Personální a sociální kompetence Občanské kompetence
a kulturní povědomí
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Matematické kompetence Kompetence využívat prostředky ICT
a pracovat s informacemi
Český jazyk
a literatura
       
Anglický jazyk  
Německý jazyk      
Občanská nauka        
Dějepis        
Matematika    
Chemie      
Fyzika        
Základy ekologie      
Tělesná výchova      
Informační
a komunikační technologie
   
Ekonomika    
Propagace        
Aranžování          
Odborné kreslení        
Písmo      
Počítačová grafika    
Dějiny umění          
Zbožíznalství          
Odborný výcvik      

 

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň vzdělání
Vzdělání je zakončeno závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Absolvent získává střední vzdělání s výučním listem.


Charakteristika vzdělávacího programu


Základní identifikační údaje
Název školy: Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
Adresa školy: Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí
Název ŠVP: Interiérový a propagační design
RVP: 66-52-H/01 Aranžér
Délka a forma vzdělávání:3 roky, denní forma vzdělávání
Stupeň dosaženého vzdělání:střední vzdělání s výučním listem


Popis celkového pojetí vzdělávání
Školní vzdělávací program obor aranžér se uskuteční dle rámcového vzdělávacího plánu, státem schváleného a daného pedagogického dokumentu, podle něhož budou vytvořeny optimální předpoklady pro lepší uplatnění absolventů středního odborného vzdělávání na trhu práce a jejich připravenost pro další vzdělávání. Cíle ŠVP vyjadřují společenské požadavky na vzdělanostní a osobnostní rozvoj žáků. Pro jejich usku-tečňování je podstatným aspektem vzdělávání v daném programu propojení teoretic-kých a praktických znalostí a dovedností při prezentaci zboží a služeb pro různorodé cílové skupiny. V procesu vzdělávání je kladen důraz na rozvoj komunikativních do-vedností, schopnost řešit problémové situace, na využívání informačních technologií a odborných znalostí a dovedností. Metody a postupy ve výuce odpovídají odborné úrovni pedagogů. Jejich užití je blíže konkretizováno na úrovni vyučovacích předmětů. Výuka se zaměřuje na využívání autodidaktických metod, rozvoj tvůrčích schopností, na techniky samostatného učení a práce, problémové učení, týmovou práci.
Důraz je kladen na sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování:
• diskuse
• řízený rozhovor
• obhajoba postojů
Významnou součástí metod a postupů jsou motivační činitelé:
• prodej tématicky zaměřených výrobku (Vánoce, Velikonoce)
• soutěže v oboru
• veřejné prezentace práce žáků
Tito činitelé vedou k aktivitám nadpředmětového charakteru.
 

Učební plán


Identifikační údaje
Název školy: Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
Adresa školy: Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí
Název ŠVP: Interiérový a propagační design
RVP: 66-52-H/01 Aranžér
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma vzdělávání
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem


Tabulka učebního plánu
 

Předmět I. ročník II.ročník III. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Anglický (Německý) jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Dějepis 1 1 0 2
Matematika 2 1 0 3
Chemie 1 1 0 2
Fyzika 1 0 0 1
Základy ekologie 1 0 0 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační
technologie
1 1 1 3
Ekonomika 0 1 1,5 2,5
Propagace 1 1 1 3
Aranžování 1 1 2 4
Odborné kreslení 1 1 1 3
Písmo 1 1 1 3
Počítačová grafika 0 1 2 3
Dějiny umění 0 0 1 1
Zbožíznalství 1 1 1 3
Odborný výcvik 15 15 15 45
Celkem za ročník 33 32 32,5 97,5

 

Poznámky k učebnímu plánu
Žák pokračuje ve studiu cizího jazyka, kterému se učil na základní škole (při výuce dvou jazyků na ZŠ si volí jeden z nich). Žák volí mezi anglickým a německým jazykem


Přehled využití týdnů ve školním roce
 

Přehled využití týdnů v období září – červen školního roku

Činnost/ročník

1. roč.

2. roč.

3. roč.

Celkem

Vyučování podle rozpisu učiva 33 33 30 96
Sportovně turistický kurz 1 0 0 1
Časová rezerva (výchovně vzdělávací akce, opakování učiva, exkurze) 6 7 6 19
Závěrečná zkouška 0 0 1 1
Celkem týdnů 40 40 37 117

 

 

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická