Profil absolventa

 
Základní identifikační údaje
Název školy: Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Adresa školy: Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí
Zřizovatel: Královéhradecký kraj
Kód a název oboru
vzdělání: 69-51-H/01, Kadeřník
Název ŠVP: Vlasová tvorba
Platnost ŠVP: od 1.9.2013
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma vzdělávání
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa v praxi
Absolvent se uplatní v povolání kadeřník při poskytování kadeřnických služeb ve středně velkých a malých provozovnách, studiích a salonech.
Absolvent bude zhotovovat dámské, pánské a dětské účesy za použití vhodně volených technologických postupů s ohledem na individuální přání zákazníka, estetické požadavky, módní trendy, bezpečnostní a hygienické předpisy.
Bude poskytovat poradenskou službu se zaměřením na ošetřování vlasů a návrhu na konečnou úpravu vlasů do módního účesu.


Kompetence odborné
Absolvent vykonává odborné činnosti při poskytování kadeřnických služeb, tzn. aby absolvent :
- zvolil vhodnou úpravu účesu podle kvality a diagnózy vlasů v souladu s požadavky zákazníka, zdravotně-hygienickými předpisy, technologickými postupy a estetickými zásadami, módními trendy a novými vědeckými poznatky
- poskytoval různé druhy masáží vlasové pokožky a prováděl povrchovou a hloubkovou masáž
- správně pečoval o různé typy vlasů, rozpoznal závažná onemocnění vlasů a vlasové pokožky hlavy a včas doporučil návštěvu odborného lékaře
- upravoval vlasy stříháním, tvaruval vlasy vodovou nebo trvalou ondulací nebo elektrickým ondulačním železem, ondulačními kleštěmi a žehličkou, odbarvoval vlasy, melíroval vlasy odbarvováním a barvením, tónoval a barvil vlasy
- zvládnul úpravu vlasů do náročných společenských, případně soutěžních účesů
- dovedl využívat znalostí u historie účesové tvorby v moderní účesové tvorbě
- upravoval vzhled zákazníků - holil vousy a upravoval tvar knírů a plnovousů střihem, barvil řasy a obočí, kníry a plnovousy
- zhotovoval vlasové doplňky, upravoval je a ošetřoval
- dodržoval pracovní kázeň, samostatně organizoval svou práci
- zvyšoval si soustavně svou odbornou úroveň studiem odborné literatury a časopisů, návštěvami předváděcích akcí a soutěží v účesové tvorbě.

Absolvent volí a používá přípravky v souladu s technologickými postupy:
- vhodně volí přípravky podle jejich vlastností a možností použití
- bezpečně manipuluje s přípravky a volí vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění
- dodržuje správné dávkování přípravků a způsoby bezpečné likvidace po skončení jejich životnosti
- sleduje průběžně nabídku nových přípravků a možnosti jejich použití a vhodným způsobem je doporučuje zákazníkům
- motivuje zákazníka k nákupu přípravků s odborným zdůvodněním potřeb péče při péči o vlasy.

Absolvent uplatňuje zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování kadeřnických služeb:
- posoudí možnost poskytnutí služeb z hlediska vyskytujících se chorob vlasů a vlasové pokožky
- dodržuje zásady osobní a provozní hygieny
- důsledně dodržuje zdravotně hygienické předpisy
- rozvíjí estetické cítění a uplatňuje estetická hlediska při poskytování kadeřnických služeb v každodenním životě
- tvoří účesy s ohledem na typ zákazníka a tvar jeho obličeje a hlavy s cílem zakrýt případné estetické nedostatky a vyzvednout estetické přednosti.

Absolvent jedná se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery:
- vystupuje profesionálně a kultivovaně ve vztahu k zákazníkům, spolupracovníkům a obchodním partnerům
- vhodně navazuje kontakt se zákazníky, umí s nimi hovořit a naslouchat jim
- poskytuje zákazníkům poradenské služby z hlediska pravidelné domácí péče o vlasy a jejich úpravy do požadovaného účesu
- řeší neobvyklé a problémové situace ve styku se zákazníky, spolupracovníky i obchodními partnery
- umí se vyrovnat se stresovými situacemi, reguluje své chování, aby nedocházelo ke konfliktům a napětí mezi lidmi, pečuje o své duševní zdraví
- dbá soustavně o rozvoj své osobnosti, o svůj vzhled a osobní hygienu

Absolvent vede podnikatelskou agendu
- orientuje se v ekonomicko - právním zabezpečení provozu
- využívá marketingových prezentaci provozovny
- sjednává nákup přípravků používaných k péči o vlasy a pokožku kštice
- kalkuluje cenu poskytovaných služeb
- vyhotovuje obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou úpravou

Absolvent dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci:
- chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své a svých spolupracovníků, zákazníků a návštěvníků i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání a udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem
- zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
- osvojí si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti, rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a je schopen zajistit odstranění zásad a možných rizik
- je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokáže první pomoc sám poskytnout.

Absolvent usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb:
- chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
- dodržuje stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti
- dbá na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňuje požadavky zákazníka.


Absolvent jedná ekonomicky v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje:
- zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení
- zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady
- efektivně hospodaří se svými finančními prostředky
- nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.

Absolvent byl veden tak, aby:
- měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosáhnout co nejlepších výsledků
- získal základní přehled o nabídce profesních a dalších vzdělávacích možností a příležitostí v regionu a posoudil možnosti svého pracovního uplatnění
- uvažoval a jednal ekonomicky v osobním a pracovním životě
- pracoval efektivně a byl flexibilní v pracovním procesu
- byl připraven a ochoten se dále profesně vzdělávat.
 

Kompetence klíčové
Kompetence k učení
Vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. absolventi by měli:
- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání,
- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky,
- uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace,
- s porozuměním poslouchat mluvené projevy a pořizovat si poznámky,
- využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí,
- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí,
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.

Kompetence k řešení problémů
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn. absolventi by měli:
- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky,
- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace,
- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve,
- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).

Komunikativní kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebnicích, životních i pracovních situacích, tzn. absolventi by měli:
- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně je prezentovat,
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a správně,
- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje,
- zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty,
- snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii,
- zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí,
- vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování,
- dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce,
- dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (porozumět základní odborné terminologii a základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
- pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností.

Personální a sociální kompetence
Vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn. absolventi by měli:
- posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích,
- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek,
- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku,
- ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí,
- mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický a duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí,
- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální a ekonomické záležitosti, být finančně gramotní,
- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností,
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly,
- podněcovat práci v týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých,
- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.

Občanské kompetence a kulturní podvědomí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn. absolventi by měli:
- jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu,
- dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci,
- jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie,
- uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých,
- zajímat se o politické a společenské dění u nás a ve světě,
- chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje,
- uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních,
- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu,
- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah.

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn. absolventi by měli:
- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání, uvědomovat si význam celoživotního vzdělávání a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám,
- mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze,
- mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady,
- umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání,
- vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle,
- znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků,
- rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání, dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi.

Matematické kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, tzn. absolventi by měli:
- správně používat a převádět běžné jednotky,
- používat pojmy kvantifikujícího charakteru,
- číst formy grafického znázornění (tabulky, diagramy,grafy, schémata apod.),
- provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy,
- nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít pro dané řešení,
- aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru,
- aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích.

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn. absolventi by měli:
- pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií,
- pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením,
- učit se používat nové aplikace,
- komunikovat elektronickou poštou a využívat prostředky online a offline komunikace,
- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet,
- pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií,
- uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní.
 

Vyučovací předmět Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Komunikativní kompetence Personální a sociální kompetence Občanské kompetence
a kulturní povědomí
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Matematické kompetence Kompetence využívat prostředky ICT
a pracovat s informacemi
Český jazyk
a literatura
       
Anglický jazyk  
Německý jazyk      
Občanská nauka        
Matematika      
Fyzika        
Chemie      
Základy ekologie      
Psychologie  
Informační
a komunikační technologie
   
Tělesná výchova      
Ekonomika    
Daňová evidence    
Technologie  
Materiály    
Zdravověda  
Výtvarná výchova      
Odborný výcvik

 

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň vzdělání
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělávání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Obsah závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

Charakteristika vzdělávacího programu

 

Základní identifikační údaje
Název školy: Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Adresa školy: Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí
Zřizovatel: Královéhradecký kraj
Kód a název oboru
vzdělání: 69-51-H/01, Kadeřník
Název ŠVP: Vlasová tvorba
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma vzdělávání
Stupeň poskytovaného vzdělání: tříleté vzdělání s výučním listem

Popis celkového pojetí vzdělávání
Realizace ŠVP je v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje. Vzdělávací program připravuje kvalifikované pracovníky pro výkon povolání kadeřníka. Absolventi budou schopni uplatnit své odborné vzdělání především při provádění profesionálních kadeřnických služeb ve středně velkých a malých provozovnách a salonech a v živnostenském podnikání. Základním cílem vzdělávacího programu je propojení získaných vědomostí a dovedností ve výše uvedených oblastech s praxí při řešení konkrétních problémů a situací. K důležitým výchovným cílům patří proto výchova k odpovědnosti, spolehlivosti, přesnosti, pracovní kázni, samostatnosti a rozhodování, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce, ochraně a péči o životní prostředí.
Výuka se skládá z teoretických vyučovacích předmětů realizovaných v učebnách školy, odborných učebnách a z odborného výcviku prováděného ve školních kadeřnických salonech nebo na soukromé praxi. V některých případech se při výuce třída dělí v souladu s platnými předpisy (např. cizí jazyky, tělesná výchova). Metody a formy výuky jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledky vzdělávání, kterého se má dosáhnout. Učitelé volí metody podle svých potřeb a zkušeností a s ohledem na charakter vyučovacího předmětu. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci žáků a nejčastěji se opírá o zájem zvoleného učebního oboru. Podobně aplikační příklady jsou vybírány tak, aby se týkaly problematiky odborných předmětů. Důraz je kladen na podporování samostatné práce žáků, především na osobní zodpovědnost a samostatnost, schopnost kooperace a týmové spolupráce se záměrem odpovídajícího sebehodnocení a poznání svých možností a ovlivňování žákovských postojů – samostatné práce žáků, skupinové práce, referáty, prezentace písemné a ústní, společné hodnocení, analýza výsledků. Důležitou složkou teoretické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě, které žákovi usnadňují pochopení učiva – modely, nástěnné obrazy, instruktážní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se využívají různé formy ústních, písemných a praktických cvičení, soutěže, projekty apod. Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových vazeb, které rozšiřují klíčové kompetence žáka. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav, odborné exkurze, soutěže, a různé formy zapojení žáků do prezentačních akcí školy.
Praktické vyučování umožňuje žákům využití teoretických poznatků v praxi, ověření a rozšíření odborných znalostí a pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žák získal jistotu při provádění praktických činností, byl samostatný, dokázal prakticky použít nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu.Po zvládnutí teoretické a praktické části výuky vykonají žáci závěrečnou zkoušku a získají tak potřebnou kvalifikaci pro výkon pracovních činností v oblasti odborných kadeřnických služeb. Uplatnění mohou nalézt i v příbuzných oborech.
 

Učební plán


Identifikační údaje
Název školy: Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Adresa školy: Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí
Zřizovatel: Královéhradecký kraj
Kód a název oboru
vzdělání: 69-51-H/01, Kadeřník
Název ŠVP: Vlasová tvorba
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma vzdělávání
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Tabulka učebního plánu
 

Předmět I. ročník II.ročník III. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Anglický (Německý) jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 1 1 1 3
Fyzika 1 0 0 1
Chemie 1 1 0 2
Základy ekologie 1 0 0 1
Psychologie 0 1 1 2
Informační a komunikační
technologie
1 1 1 3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Ekonomika 0 1 1 2
Daňová evidence 0 0 1,5 1,5
Technologie 3 2,5 3 8,5
Materiály 2 1 1,5 4,5
Zdravověda 0 1,5 0 1,5
Výtvarná výchova 1 1 1 3
Odborný výcvik 15 15 15 45
Celkem za ročník 32 32 32 96

 

Poznámky k učebnímu plánu
o Vyučovací předmět informační a komunikační technologie je zařazen do 1., 2. a 3. ročníku. Třída se dělí na skupiny, maximálně po 15 žácích.

o Žáci si volí cizí jazyk ze dvou možných a to anglický jazyk nebo německý jazyk.

o Vyučovací předmět tělesná výchova je dotován 1 hodinou týdně s tím, že při cyklickém vyučování se budou v týdnu teoretického vyučování učit 2 hodiny týdně. Žáci musí být při tělesné výchově systematicky poučováni o nezbytnosti a o možnostech kompenzace jednostranného pracovního vytížení tělesnými cvičeními a rekreačním sportem.

Přehled využití týdnů ve školním roce
 

Přehled využití týdnů v období září – červen školního roku

Činnost/ročník

1. roč.

2. roč.

3. roč.

Celkem

Vyučování podle rozpisu učiva 33 33 30 96
Sportovně turistický kurz 1 0 0 1
Časová rezerva (výchovně vzdělávací akce, opakování učiva, exkurze) 6 7 6 19
Závěrečná zkouška 0 0 1 1
Celkem týdnů 40 40 37 117

 

 

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická