Profil absolventa

 

Základní identifikační údaje
Název školy: Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
Adresa školy: Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí
Název ŠVP: Technologie tisku
Kód a název oboru: 34 - 52 - H/01 Tiskař na polygrafických strojích
Platnost ŠVP: od 1.9.2013


Uplatnění absolventa v praxi
Absolvent oboru vzdělání Tiskař na polygrafických strojích je připravován na úspěšný smysluplný a odpovědný osobní, občanský i profesní život v podmínkách demokratické společnosti. Absolvent získá kvalitní střední odborné vzdělání potřebné především při obsluze tiskových strojů a zařízení, při přípravě a zhotovení tiskových forem a při zpracování tiskovin v dokončující výrobě. Je schopný produkovat tištěné materiály. Najde uplatnění také při údržbě polygrafických strojů a nástrojů. Své znalosti může uplatnit ve velkých, středně velkých i malých polygrafických firmách. Rozumí plně struktuře polygrafické výroby. Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska orientace v základních ekonomických a právních otázkách této činnosti.


Kompetence odborné
Absolvent oboru Tiskař na polygrafických strojích má předpoklady obsluhovat tiskové stroje, ovládat vhodné technologické postupy tisku, řídit kvalitu tisku, tzn. aby absolventi:
• používali odbornou terminologii
• měli přiměřené znalosti o konstrukci tiskového stroje a jeho obsluhy
• připravovali a tiskli zakázky na polygrafických strojích různých typů a různými tiskovými technikami
• používali optimální technologické postupy při tisku nejrůznějších druhů tiskovin
• měřili a vyhodnocovali požadované ukazatele kvality tiskové produkce
• posoudili odborně míru estetiky tiskové produkce
• znali sortiment používaných materiálů a jejich vlastností
• analyzovali a odstraňovali závady při tisku vzniklé lidským faktorem, materiálem nebo strojem
• používali odborně všechny nástroje i pomůcky v pracovním procesu
• prováděli údržbu a ošetřování tiskových strojů i drobné opravy
• dodržovali při obsluze a provozu strojů a zařízení požární předpisy
• jednali hospodárně a v souladu se strategií firmy
• rozhodovali o pracovním postupu a usilovali o nejvyšší kvalitu své práce
• používali při práci osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovali předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
• průběžně sledovali materiálové a technologické trendy v oboru
• spolupracovali s dalšími pracovníky v kolektivu, uměli organizovat činnost malé pracovní skupiny
• dokázali jednat se zákazníkem, zejména poskytnout radu při volbě pracovního postupu či výběru potiskovaného materiálu
• uměli samostatně řešit běžné pracovní úkoly na svěřeném pracovním úseku
• rozuměli struktuře polygrafické výroby
• sledovali nové trendy v polygrafii


Kompetence klíčové
 

Vyučovací předmět Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Komunikativní kompetence Personální a sociální kompetence Občanské kompetence
a kulturní povědomí
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Matematické kompetence Kompetence využívat prostředky ICT
a pracovat s informacemi
Český jazyk
a literatura
       
Německý / Anglický jazyk  
Občanská nauka        
Matematika    
Fyzika        
Chemie      
Základy ekologie      
Tělesná výchova        
Informační
a komunikační technologie
   
Ekonomika    
Odborné kreslení    
Polygrafické materiály    
Všeobecná polygrafie    
Technologie    
Odborný výcvik      

 

Kompetence k učení
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni:
• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
• ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
• efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
• s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov) pořizovat si poznámky
• využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí
• sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí
• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

Kompetence k řešení problémů
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni:
• porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení
• vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
• volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

Komunikativní kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni:
• vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, na všeobecná i odborná témata, uměli naslouchat druhým a vhodně reagovat na partnera, diskutovat a argumentovat
• Zpracovávat jednoduché texty a souvislé práce (protokoly, seminární nebo projektové práce), prezentovat je a obhajovat, číst s porozuměním a efektivně zpracovávat informace získané četbou
• číst s porozuměním texty různého druhu, stylu a žánru a efektivně zpracovávat získané informace
• rozumět ikonickým textům, tj. vyobrazením, mapám, schématům atd. ( aby uměli využívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení, k přijímání a výměně informací)
• vyjadřovat se kultivovaně a v souladu s normami českého jazyka, a to ústně i písemně
• znát cizí jazyk na úrovni běžné hovorové konverzace, osobního, pracovního a veřejného života a s porozuměním dovedli číst (za pomoci slovníku) odborné nebo populárně odborné texty

Personální a sociální kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni::
• posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích
• stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek
• reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku
• ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
• mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
• adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní
• pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
• přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
• podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých
• přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým

Občanské kompetence a kulturní povědomí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni:
• jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
• dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika, vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
• jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie
• uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
• zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
• chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje
• uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život
• a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
• uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost
• v evropském a světovém kontextu
• podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni:
• mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání, uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám
• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze
• mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady
• umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání
• vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle
• znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
• rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání, dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi

Matematické kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni:
• správně používat a převádět běžné jednotky
• používat pojmy kvantifikujícího charakteru
• provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
• nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení
• číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)
• aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru
• efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích

Kompetence využívat prostředky ICT
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni:
• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií
• pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
• učit se používat nové aplikace
• komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace
• získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
• pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií
• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotný


Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň vzdělání
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list a průkaz odborné kvalifikace.
Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní zkoušky a z praktické zkoušky z odborného výcviku. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.
Stupněm vzdělání je střední vzdělání s výučním listem.

Možnosti dalšího vzdělávání
Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích a dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy.

Charakteristika vzdělávacího programu


Základní identifikační údaje
Název školy: Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
Název ŠVP: Technologie tisku
RVP: 34 – 52 – H/01 Tiskař na polygrafických strojích
Délka studia a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma vzdělávání
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Popis celkového pojetí vzdělávání
Vzdělávací program připravuje vysoce kvalifikované pracovníky pro výkon povolání tiskaře na polygrafických strojích, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání především při obsluze moderních tiskových strojů, řezacích a skládacích strojů a strojů v knihařském zpracování.
Základním cílem vzdělávacího programu je propojení získaných vědomostí a dovedností ve výše uvedených oblastech s praxí při řešení konkrétních problémů a situací.
K důležitým výchovným cílům patří proto výchova k odpovědnosti, spolehlivosti, přesnosti, pracovní kázni, samostatnosti v rozhodování, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce, ochraně a péči o životní prostředí.
Výuka se skládá z teoretických vyučovacích předmětů realizovaných v učebnách školy, odborných učebnách a z odborného výcviku realizovaného ve školních polygrafických dílnách nebo na provozních pracovištích apod. V některých případech se při výuce třída dělí v souladu s platnými předpisy (např. cizí jazyky, odborné předměty, atd. ).
Po zvládnutí teoretické a praktické části výuky vykonají žáci závěrečnou zkoušku a získají tak potřebnou kvalifikaci pro výkon pracovních činností v oblasti daného učebního oboru.
 

Učební plán

 

Identifikační údaje
Název školy: Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
Název ŠVP: Technologie tisku
RVP: 34 – 52 – H/01 Tiskař na polygrafických strojích
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma vzdělávání
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem


Tabulka učebního plánu
 

Předmět I. ročník II.ročník III. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Anglický (Německý) jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 2 1 1 4
Fyzika 1 1 1 3
Chemie 1 1 0 2
Základy ekologie 1 0 0 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační
technologie
1 1 1 3
Ekonomika 0 1 1,5 2,5
Odborné kreslení 1 0 0 1
Polygrafické materiály 0 1 1 2
Všeobecná polygrafie 0 1 1 2
Technologie 3 3 3 9
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem za ročník 31 33,5 33 97,5

 

Poznámky k učebnímu plánu
U předmětu cizí jazyk mají žáci možnost volby mezi anglickým a německým jazykem.


Přehled využití týdnů ve školním roce
 

Přehled využití týdnů v období září – červen školního roku

Činnost/ročník

1. roč.

2. roč.

3. roč.

Celkem

Vyučování podle rozpisu učiva 33 33 30 96
Sportovně turistický kurz 1 0 0 1
Časová rezerva (výchovně vzdělávací akce, opakování učiva, exkurze) 6 7 7 20
Celkem týdnů 40 40 37 117

 

 

© Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí