Profil absolventa
 

Základní identifikační údaje

Název školy: Střední škola propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí
Adresa školy: Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí
Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj
Název ŠVP: Propagační design
RVP: 82-41-M/05 Grafický design

Platnost ŠVP: od 1.9.2013

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent je vybaven hlubokými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, což mu umožňuje široké uplatnění v praxi. Po vykonání maturitní zkoušky získá absolvent kvalifikaci pro výkon povolání v oblasti propagace. Na základě získané odborné profilace je připraven se uplatnit v těchto oblastech:
• v oblasti propagační grafiky jako návrhář v grafických studiích při tvorbě, návrzích  řešení grafického designu tiskovin, transparentů, stojanů na prospekty a orien-
   tačních systémů, při tvorbě návrhů na potisk různých reklamních předmětů (triček, tužek, igelitových tašek apod.)
• ve firmách zabývajících se tvorbou marketingových kampaní při tvorbě uceleného řešení propagace různých společenských a promo akcí
• ve firmách zabývajících se výstavní činností jako návrhář výstavních a veletržních expozic
• ve firmách zabývajících se tvorbou a řešením výkladových a prodejních a společenských prostorů jako návrhář při řešení funkčního a estetického uspořádání
   a tvorbě dekorací pro tyto prostory, jako návrháři při řešení prodejních prostorů
• v oblasti samostatné výtvarné činnosti - tvorba a ucelená řešení prostorů různých  budov, společenských místností, průčelí obchodů, účelné řešení bytových
   interiérů
• ve firmách zabývajících se tvorbou dekorativních předmětů jako návrhář dekorativních a výtvarně užitkových předmětů
• v redakcích časopisů a v nakladatelstvích jako výtvarný redaktor
• absolvent, který úspěšně vykoná maturitní zkoušku se může ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách výtvarného a pedagogického
   zaměření

Kompetence odborné

a) Ovládat základy výtvarné užité tvorby, tzn. aby absolventi:
• využívali při své práci znalosti o historickém vývoji a současných trendech  výtvarné kultury a výtvarné tvorby v rámci svého oboru
• uplatňovali vlastní výtvarný názor, výtvarně vnímali, mysleli a samostatně se  vyjadřovali, hledali a využívali inspirační zdroje
• jasně formulovali výtvarnou myšlenku a obsahovou náplň výtvarného záměru
• volili možnosti výtvarného řešení na základě analýzy zadaného úkolu, dokázali je zhodnotit a obhájit
• samostatně experimentovali při řešení úkolu, uplatňovali netradiční myšlenky a metody práce
• využívali výtvarné a výrazové možnosti jednotlivých médií, technologických postupů, technik a materiálů
• uplatňovali při tvorbě výtvarného návrhu technická, výrobní a ekonomická hlediska jeho realizace;
• vhodně prezentovali svou práci v závislosti na konkrétní situaci
• orientovali se v marketingových nástrojích a byli schopen vykonávat základní  marketingové činnosti ve vztahu k oboru
• ovládali zásady profesionálního vystupování, komunikace, týmové spolupráce a psychologické základy jednání s klienty, obchodními a pracovními partnery
• aktivně vyhledávali a využívali všechny dostupné zdroje informací o nových  tendencích designu ve svém oboru

b) Realizovat v požadované kvalitě finální produkt v daném zaměření oboru  podle výtvarných návrhů, tzn. aby absolventi:
• ovládali tradiční a nové technologické postupy a techniky, dokázali zvolit a obhájit nejvhodnější postup realizace výtvarného návrhu, průběžně hodnotili kvalitu
   výsledků dílčích pracovních operací
• měli komplexní přehled o druzích používaných materiálů, hospodárně a ekologicky s nimi zacházeli, uměli posuzovat jejich vlastnosti a rozhodovat o jejich
   volbě z hlediska jejich výrazových možností a výsledného výtvarného vyznění  realizovaného produktu
• používali správně a podle příslušných pracovních postupů odpovídající zařízení, pomůcky, nástroje apod., znali způsoby jejich ošetřování a běžné údržby
• efektivně organizovali svou práci vzhledem ke stanovenému termínu, prováděli ji  dokonale a v souladu s výtvarným záměrem a vysokými nároky na kvalitu zpra-
   cování finálního produktu
• sledovali vývoj nových technologií, materiálů, technického zařízení apod. a zaváděli je do praxe
• ovládali základní ekonomické činnosti ve vztahu k předpokládanému profesnímu  uplatnění

c) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:
• chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků,
   návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem
• znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany  zdraví při práci a požární prevence
• osvojovali si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti  včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami
   (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení  zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik
• znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat  nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo
   poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
• byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém  onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.

d) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby  absolventi:
• chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména  podniku
• dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem  řízení jakosti zavedeným na pracovišti
• dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo  služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)

e) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby  absolventi:
• znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení
• zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu  i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí,  sociální
   dopady
• efektivně hospodařili s finančními prostředky
• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí

Žák je veden tak, aby:
• reálně odhadoval své profesní i osobní možnosti a měl zájem a motivaci na svém  profesnímu růstu a celoživotním vzdělávání
• rozvíjel své vědomosti o světě, který ho obklopuje
• rozvíjel své vědomosti v rámci studovaného oboru a oborů příbuzných
• posoudil kvalitu své práce, porovnal s ostatními pracemi, přijímal diskuzi o jeho  práci a případné kritické postoje zvážil a vyvodil z nich poučení pro další tvorbu
• uvažoval a jednal ekologicky, hospodárně a efektivně využíval materiály, energie,
   vodu a jednal s ohledem na zachování vysoké úrovně životního prostředí
• využíval informační technologie v odborném i osobním životě
• uměl komunikovat v cizím jazyce na úrovni středního vzdělání

Kompetence klíčové

Vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni:
• se efektivně učit
• reálně si stanovovali potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání
• ovládat různé techniky učení
• porozumět čtenému textu i mluvenému projevu, vytvořit si poznámky, efektivně  vyhledávat a zpracovávat informace
• přijímat hodnocení svého učení od jiných lidí
• znát možnosti svého dalšího vzdělávání
• samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy
• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi a přispívat k utváření pozitivních  mezilidských vztahů
• vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních  situacích
• účastnit se aktivně diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
• používat a rozumět odborné terminologii
• stanovovat si reálné cíle osobního i profesního rozvoje
• pečovat o své zdraví
• přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
• dodržovat zákony a respektovat lidská práva
• přizpůsobovat se měnícím se potřebám trhu práce
• využívat matematických dovedností v osobním i profesním životě
• rozumět grafickým záznamům (grafy, tabulky, diagramy, schémata apod.)
• pracovat s osobním počítačem, jeho základním programovým vybavením
• vyhledávat, třídit a kriticky hodnotit informace získané z různých mediálních  zdrojů

 

Vyučovací předmět Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Komunikativní kompetence Personální a sociální kompetence Občanské kompetence
a kulturní povědomí
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Matematické kompetence Kompetence využívat prostředky ICT
a pracovat s informacemi
A. Povinné vyučovací předměty
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk
a literatura
     
Anglický jazyk      
Německý jazyk      
Občanská nauka      
Dějepis      
Základy přírodních věd
Matematika  
Fyzika        
Chemie      
Základy ekologie        
Tělesná výchova      
Informační
a komunikační technologie
   
2. Odborné předměty – společný odborný základ
Dějiny výtvarné kultury          
Výtvarná příprava          
Základy technického zobrazování    
Písmo      
Figurální kreslení        
Počítačová grafika    
Ekonomika  
3. Profilující odborné předměty
Prostorový design  
Propagace    
Navrhování    
Modelování          
Alternativní tvorba          
Praktická cvičení        
Webdesign        
B. Výběrové vyučovací předměty
Informační
a komunikační technologie
 
Společenskovědní seminář      
Fotografování          
C. Nepovinné vyučovací předměty
Informační
a komunikační technologie
   

 

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň vzdělání

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou; dokladem o získání středního vzdělání
s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.

Profilová část maturitní zkoušky

V profilové části maturitní zkoušky ředitel stanovil dvě povinné zkoušky. Jedna zkouška je ústní a zahrnuje teoretickou část učiva odborných předmětů.
Druhá zkouška je konána formou praktické zkoušky a obsahuje témata shrnující praktickou část učiva odborných předmětů s uplatněním teoretických znalostí.

Komisionální zkouška

V 1. ročníku žák koná komisionální zkoušku z předmětu výtvarná příprava.
Ve 2. ročníku žák koná komisionální zkoušku z předmětu písmo.
Ve 3. ročníku žák koná komisionální zkoušku z předmětu navrhování
Ve 4. ročníku žák koná komisionální zkoušku z předmětu figurální kresba.

Charakteristika vzdělávacího programu
Základní identifikační údaje


Název školy: Střední škola propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí
Adresa školy: Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí
Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj
Název ŠVP: Propagační design
RVP: 82-41-M/05 Grafický design
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma vzdělávání
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Popis celkového pojetí vzdělávání

Centrem pozornosti v celkovém pojetí vzdělávání stojí příjemce vzdělávací služby
- žák/žákyně - a jeho co nejširší podíl na tvorbě a zkvalitňování vzdělávacího progra-mu. Vzdělávací strategie školy počítá s trvalým procesem zjišťování a vyhodnocování vzdělávacích potřeb žáků/žákyň. Klíčovým bodem stálého vývoje školy je princip trvalého zlepšování, který provází všechny činnosti a aktivity školy.

Pedagogická koncepce školy důsledně vychází z principu spoluodpovědnosti žáků za vlastní vzdělávání (podle §2 zákona 561/2004 Sb.), jehož uplatnění rozvíjí žákovské osobnostní kompetence – potřebu pracovat na vlastním rozvoji, plánovat sebe-zdokonalování, chápat nutnost celoživotního vzdělávání ve znalostní společnosti třetího tisíciletí. Vzdělávací strategie školy je založena na těsném propojení výuky
s praxí a s konkrétní praktickou zkušeností žáků/žákyň:

Od počátku studia jsou ve školních dílnách a ateliérech v hodinách praktického vyučování rozvíjeny u žáků profesní a řemeslné dovednosti. Každý žák/ žákyně se od prvního ročníku podílí na doplňkové činnosti školy - účastní se např. různých soutěží organizovaných školou ve spolupráci s různými firmami (zákazníky) – vytváří např. návrhy loga, vizuálního stylu firmy a různých propagačních materiálů, je zainte-resován na její kvalitě a na spokojenosti vnímání zákazníka a veřejně se svojí prací prezentuje.

Rozvoj výtvarného a estetického cítění žáci a žákyně prohlubují během různých exkurzí – návštěvy výstav a tematicky souvisejících veletrhů. V rámci těchto exkurzí jsou seznamováni s nejnovějšími trendy v oboru.

Proces výuky ve školním vzdělávacím programu směřuje k osvojení, rozvíjení
a upevňování klíčových kompetencí:
• kompetence k učení
• kompetence k řešení problémů
• komunikativní kompetence
• personální a sociální kompetence
• občanské kompetence a kulturní povědomí
• kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
• kompetence matematické
• kompetence využívat informační a komunikační technologie a pracovat s infor-
macemi
 

Tyto klíčové kompetence se jako základní postoje, návyky a dovednosti žáků
a žákyň průběžně rozvíjejí:
• v procesu teoretického vyučování
• v procesu praktického vyučování
• při absolvování krajinářského kurzu
• při mimovyučovacích a dobrovolných aktivitách, účasti na soutěžích
• při uplatnění mezipředmětových vztahů a vazeb
• při realizaci mezipředmětových týmových projektů

Pojetí vzdělávacího programu.

Školní vzdělávací program připravuje odborné pracovníky pro výkon činností v oblasti propagace, reklamy a užité výtvarné tvorby v souladu s profilem absolventa.

Pojetí výuky směřuje:
• k dosažení rovnováhy mezi vědomostmi, znalostmi, dovednostmi a sociálními,  duchovními, morálními a estetickými hodnotami
• ke zvyšování uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a jejich schopnosti se  rychle přizpůsobit potřebám trhu práce
• k tomu, aby se absolvent orientoval v současné společnosti
• k osobnímu rozvoji a celoživotní připravenosti se vzdělávat

Záměrem tohoto vzdělání je příprava žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i profesní život v podmínkách současného světa, tj. učit se poznávat, pracovat a jednat, učit se žít v harmonii s ostatními lidmi a světem.

Strategie výuky

Celý proces vzdělávání je směřován tak, aby si žák osvojil výtvarné a praktické dovednosti. Žák je veden zkušenými pedagogy, kteří používají vhodné a osvědčené vyučovací metody a individuálním přístupem vedou žáka k samostatnosti a zodpo-vědnosti. Ve výtvarných disciplínách je kladen důraz na individuální schopnost
a kreativitu žáků pod vedením pedagogů s výtvarným vzděláním a profesionálních výtvarníků. Hodnocení výsledků vzdělávání je vedeno formou diskuze a rozboru odevzdané práce, dále kolektivním hodnocením v rámci celé skupiny žáků, což přispívá k objektivnímu vnímání práce, komunikaci, motivaci a upevňování sebevě-domí žáků.

Ve výuce se využívá nejrůznějších názorných pomůcek – ukázek tvorby současných umělců v různých odborných časopisech, na internetu, knihy, výukové filmy, vzorky materiálů používaných v praxi apod. Součástí výuky jsou návštěvy výstav, exkurze, účast na různých soutěžích, přehlídkách, sympoziích a veletrzích.

V praktickém vyučování si žáci při zpracování zadaných úkolů ověřují a prohlubují své teoretické vědomosti, vytváří modely a výrobky podle vlastních návrhů. Odborné a profilující odborné předměty praktického rázu se vyučují ve školních ateliérech
a dílnách.

Odborná praxe se organizuje v rámci prakticky zaměřených hodin (praktické cvičení, prostorový design, alternativní tvorba,…) a při realizování školních výstav. Žáci se přímo účastní instalací těchto výstav a tvorby propagačních materiálů těchto akcí. Při řešení konkrétních problémů spojených se vznikem výstavy získávají reálné zkušenosti, představy a znalosti důležité pro tvorbu větších výstavních projektů.

Rozvíjení občanských a klíčových kompetencí

V průběhu celého studia je žák veden tak, aby se rozvíjel nejen po odborné stránce, ale i jako lidská osobnost. Je veden k:
• samostatné práci a zároveň ke schopnosti spolupracovat v rámci kolektivu
• zdravému sebevědomí
• schopnosti rozeznat podstatu problému a najít vhodné řešení
• vnitřní potřebě se neustále vzdělávat
• tomu, aby si vážil práce druhých lidí, respektoval je a spolupracoval s nimi
• používaní informační a komunikační technologie ve své práci a k vyhledávání informací pomocí celosvětové sítě Internet
• zodpovědnému plnění zadaných úkolů

Učební plán
Identifikační údaje


Název školy: Střední škola propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí
Adresa školy: Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí
Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj
Název ŠVP: Propagační design
RVP: 82-41-M/05 Grafický design
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma vzdělávání
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Tabulka učebního plánu

Předmět I. ročník II.ročník III. ročník IV. ročník Celkem
A. Povinné vyučovací předměty
1. Všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický (Německý) jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka 1 1 1 0 3
Dějepis 2 0 0 0 2
Matematika 2 2 0 0 4
Fyzika 2 0 0 0 2
Chemie 1 1 0 0 2
Základy ekologie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační
technologie
2 2 0 0 4
Celkem 19 14 9 8 50
2. Odborné předměty – společný odborný základ
Dějiny výtvarné kultury 0 3 4 3 10
Výtvarná příprava 6 4 0 0 10
Základy technického zobrazování 2 0 0 0 2
Písmo 2 2 2 0 6
Figurální kreslení 0 0 2 4 6
Počítačová grafika 3 2 0 0 5
Ekonomika 0 2 2 0 4
Celkem 13 13 10 7 43
3. Profilující odborné předměty
Prostorový design 2 3 4 4 13
Propagace 0 0 1 3 4
Navrhování 0 0 4 7 11
Modelování 0 2 0 0 2
Alternativní tvorba 0 0 5 4 9
Praktická cvičení 3 3 0 0 6
Webdesign 0 0 2 0 2
Fotografování 0 2 2 2 6
Celkem 5 10 18 20 53
B. Výběrové vyučovací předměty
Informační a komunikační
technologie
0 0 0 2 2
Společenskovědní seminář 0 0 0 2 2
Seminář z anglického
(německého) jazyka
0 0 0 2 2
Povinné vyučovací předměty celkem 37 37 37 37 148
C. Nepovinné vyučovací předměty
Informační a komunikační
technologie
0 0 2 0 2


  

Poznámky k učebnímu plánu

• Žáci si mohou zvolit ze dvou cizích jazyků – anglický jazyk a německý jazyk  (výuka probíhá skupinově).
• Výuka odborných předmětů (výtvarná příprava, písmo, figurální kreslení,  počítačová grafika, prostorový design, navrhování, modelování, praktická cvičení
   a webdesign) probíhá skupinově. Třída je rozdělena do dvou skupin.
• Výuka předmětů písmo (3. ročník), počítačová grafika, navrhování a webdesign probíhá v počítačové učebně vybavené grafickými programy firmy Adobe.
• Ve třetím ročníku si žáci mohou zvolit nepovinný předmět informační a komunikační technologie, aby zkvalitnili svoji přípravu na volitelnou část maturitní
   zkoušky. Výuka je organizována při dostatečném počtu přihlášených žáků. Na  tento předmět navazuje ve 4. ročníku předmět povinně volitelný. Předpokládá se,
   že si žáci zvolí předmět v souladu se svým záměrem pro vykonání maturitní  zkoušky.
• Ve 4. ročníku si žáci volí povinně volitelný předmět informační a komunikační  technologie ,společenskovědní seminář, nebo seminář z anglického (německého)
   jazyka. Výuka těchto předmětů je koncipována jako příprava na maturitní zkoušku. Předpokládá se, že si žáci zvolí  předmět v souladu se svým záměrem
   pro vykonání maturitní zkoušky.

Přehled využití týdnů ve školním roce
 

Přehled využití týdnů v období září – červen školního roku

Činnost/ročník

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

Celkem

Vyučování podle rozpisu učiva 34 34 34 28 130
Lyžařský výcvikový kurz 0 1 0 0 1
Krajinářský kurz – studijní tvorba v plenéru 0 1 1 0 2
Maturitní zkouška 0 0 0 5 5
Sportovně-turistický kurz 1 0 0 0 1
Odborná praxe 0 1 1 0 2
Časová rezerva (výchovně vzdělávací akce, opakování učiva, exkurze) 5 3 4 4 16
Celkem týdnů 40 40 40 37 157

 

 

 
 

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická