Profil absolventa

Základní identifikační údaje
Název školy: Střední škola propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí
Adresa školy: Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí
Zřizovatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245,
500 03 Hradec Králové
Název ŠVP: Moderní tiskové technologie
Kód a název oboru: 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích

Platnost ŠVP: od 1. 9. 2015

Uplatnění absolventa v praxi
Vykonáním závěrečné zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno profilací v rámci daného oboru. Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady rychle se přizpůsobit charakteru činností ve firmách a institucích, které se zabývají výrobou tiskovin.

Kompetence odborné
Absolvent oboru Tiskař na polygrafických strojích má předpoklady obsluhovat tiskové stroje, ovládat vhodné technologické postupy tisku, řídit kvalitu tisku, tzn. aby absolventi:
- používali odbornou terminologii
- měli přiměřené znalosti o konstrukci tiskového stroje a jeho obsluhy
- připravovali a tiskli zakázky na polygrafických strojích různých typů a různými tiskovými technikami
- používali optimální technologické postupy při tisku nejrůznějších druhů tiskovin
- měřili a vyhodnocovali požadované ukazatele kvality tiskové produkce
- posoudili odborně míru estetiky tiskové produkce
- znali sortiment používaných materiálů a jejich vlastností
- analyzovali a odstraňovali závady při tisku vzniklé lidským faktorem, materiálem nebo strojem
- používali odborně všechny nástroje i pomůcky v pracovním procesu
- prováděli údržbu a ošetřování tiskových strojů i drobné opravy
- dodržovali při obsluze a provozu strojů a zařízení požární předpisy
- jednali hospodárně a v souladu se strategií firmy
- rozhodovali o pracovním postupu a usilovali o nejvyšší kvalitu své práce
- používali při práci osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovali předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- průběžně sledovali materiálové a technologické trendy v oboru
- spolupracovali s dalšími pracovníky v kolektivu, uměli organizovat činnost malé pracovní skupiny
- dokázali jednat se zákazníkem, zejména poskytnout radu při volbě pracovního postupu či výběru potiskovaného materiálu
- uměli samostatně řešit běžné pracovní úkoly na svěřeném pracovním úseku
- rozuměli struktuře polygrafické výroby
- sledovali nové trendy v polygrafii

Žák je veden tak, aby:
- reálně odhadoval své profesní i osobní možnosti a měl zájem a motivaci na svém profesním růstu a celoživotním vzdělávání,
- rozvíjel své vědomosti o světě, který ho obklopuje,
- rozvíjel své vědomosti v rámci studovaného oboru a oborů příbuzných,
- posoudil kvalitu své práce, porovnal s ostatními pracemi, přijímal diskuzi o své práci a případné kritické postoje zvážil a vyvodil z nich poučení pro další tvorbu,
- uvažoval a jednal ekologicky, hospodárně a efektivně využíval materiály, energie, vodu a jednal s ohledem na zachování vysoké úrovně životního prostředí,
- využíval informační technologie v odborném i osobním životě.

Kompetence klíčové
Vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni:
- se efektivně učit,
- reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání,
- ovládat různé techniky učení,
- porozumět čtenému textu i mluvenému projevu, vytvořit si poznámky, efektivně vyhledávat a zpracovávat informace,
- přijímat hodnocení svého učení od jiných lidí,
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání,
- samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy,
- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi a přispívat k utváření pozitivních - mezilidských vztahů,
- vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích,
- účastnit se aktivně diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje,
- používat a rozumět odborné terminologii,
- stanovovat si reálné cíle osobního i profesního rozvoje,
- pečovat o své zdraví,
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly,
- dodržovat zákony a respektovat lidská práva,
- přizpůsobovat se měnícím se potřebám trhu práce,
- využívat matematických dovedností v osobním i profesním životě,
- rozumět grafickým záznamům (grafy, tabulky, diagramy, schémata apod.),
- pracovat s osobním počítačem, jeho základním programovým vybavením,
- vyhledávat, třídit, kriticky hodnotit informace získané z různých mediálních zdrojů.

Vyučovací předmět Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Komunikativní kompetence Personální a sociální kompetence Občanské kompetence
a kulturní povědomí
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Matematické kompetence Kompetence využívat prostředky ICT
a pracovat s informacemi
A. Povinné vyuč. předměty
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Tělesná výchova        
2. Odborné předměty
Polygrafické materiály    
Všeobecná polygrafie    
Technologie
Odborný výcvik


Charakteristika vzdělávacího programu

Základní identifikační údaje

Název školy: Střední škola propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí
Adresa školy: Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí
Zřizovatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245,
500 03 Hradec Králové
Název ŠVP: Moderní tiskové technologie
Kód a název oboru: 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích

Popis celkového pojetí vzdělávání
Vzdělávací program připravuje vysoce kvalifikované pracovníky pro výkon povolání tiskaře na polygrafických strojích, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání především při obsluze moderních tiskových strojů, řezacích a skládacích strojů a strojů v knihařském zpracování.
Základním cílem vzdělávacího programu je propojení získaných vědomostí a dovedností ve výše uvedených oblastech s praxí při řešení konkrétních problémů a situací.
K důležitým výchovným cílům patří proto výchova k odpovědnosti, spolehlivosti, přesnosti, pracovní kázni, samostatnosti v rozhodování, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce, ochraně a péči o životní prostředí.
Výuka se skládá z teoretických vyučovacích předmětů realizovaných v odborných učebnách školy a z odborného výcviku realizovaného ve školních polygrafických dílnách nebo na provozních pracovištích apod.
Po zvládnutí teoretické a praktické části výuky vykonají žáci závěrečnou zkoušku a získají tak potřebnou kvalifikaci pro výkon pracovních činností v oblasti daného učebního oboru.

Proces výuky ve školním vzdělávacím programu směřuje k osvojení, rozvíjení a upevňování klíčových kompetencí:
kompetence k učení,
kompetence k řešení problémů,
komunikativní kompetence,
personální a sociální kompetence,
občanské kompetence a kulturní povědomí,
kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám,
kompetence matematické,
kompetence využívat informační a komunikační technologie a pracovat s infor-macemi.

Tyto klíčové kompetence se jako základní postoje, návyky a dovednosti žáků a žákyň průběžně rozvíjejí:
v procesu teoretického vyučování,
v procesu praktického vyučování,
při mimo vyučovacích a dobrovolných aktivitách, exkurzích, výstavách
při uplatnění mezipředmětových vztahů a vazeb,
při realizaci mezipředmětových týmových projektů.

Pojetí vzdělávacího programu:
Školní vzdělávací program připravuje odborné pracovníky pro výkon činností ve firmách a institucích zabývajících se výrobou tiskovin v souladu s profilem absolventa.

Pojetí výuky směřuje:
- k dosažení rovnováhy mezi vědomostmi, znalostmi, dovednostmi a sociálními, duchovními, morálními a estetickými hodnotami,
- ke zvyšování uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a jejich schopnosti se rychle přizpůsobit potřebám trhu práce,
- k tomu, aby se absolvent orientoval v současné společnosti,
- k osobnímu rozvoji a celoživotní připravenosti se vzdělávat.
Záměrem tohoto vzdělání je příprava žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i profesní život v podmínkách současného světa, tj. učit se poznávat, pracovat a jednat, učit se žít v harmonii s ostatními lidmi a světem.

Strategie výuky
Celý proces vzdělávání je směřován tak, aby si žák osvojil znalosti a praktické dovednosti z celé oblasti polygrafické výroby. Žák je veden zkušenými pedagogy, kteří používají vhodné a osvědčené vyučovací metody a individuálním přístupem vedou žáka k samostatnosti a zodpovědnosti.
Žáci jsou důsledně vedeni k vytvoření základních pracovních návyků – samostatnosti, pečlivosti a přesnosti.
Ve výuce se využívá nejrůznějších názorných pomůcek – různé odborné časopisy, internet, knihy, výukové filmy, vzorky materiálů používaných v praxi apod. Součástí výuky jsou odborné exkurze, prezentace firem a návštěvy výstav a veletrhů.
Odborná praxe se organizuje v rámci odborného výcviku přímou účastí žáků na výrobě konkrétních zakázek. Žáci mohou být přítomni jednání se zákazníky a tím získávají cenné zkušenosti v oblasti komunikace s lidmi.
Rozvíjení občanských a klíčových kompetencí
V průběhu celého studia je žák veden tak, aby se rozvíjel nejen po odborné stránce, ale i jako lidská osobnost. Je veden k:
- samostatné práci a zároveň ke schopnosti spolupracovat v rámci kolektivu,
- zdravému sebevědomí,
- schopnosti rozeznat podstatu problému a najít vhodné řešení,
- vnitřní potřebě se neustále vzdělávat,
- tomu, aby si vážil práce druhých lidí, respektoval je a spolupracovat s nimi,
- schopnosti vyhledávání informací důležitých pro svou práci,
- zodpovědnému plnění zadaných úkolů.

Organizace výuky

Výuka žáků je organizována formou jednoletého denního zkráceného studia pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání. Teoretická výuka (1 den v týdnu) probíhá v odborných učebnách v budovách školy. Odborný výcvik probíhá ve školních tiskařských dílnách, příp. na smluvních pracovištích školy. Základním školním dokumentem z hlediska výuky je školní řád, který obsahuje obecné informace, práva a povinnosti žáků v prostorách školy, na školních akcích, klasifikační řád a výchovná opatření. Žáci jsou seznámeni se školním řádem vždy na začátku školního roku a svým podpisem toto stvrzují. Tímto dokumentem se mají povinnost řídit všichni žáci.
Výuka probíhá v jednoletém cyklu, délka vyučování ve školním roce je 37 týdnů. Výuka tělesné výchovy je pro celou třídu společná a probíhá v tělocvičně školy. Výuka odborných předmětů probíhá společně ve třídě nebo v odborných učebnách. Odborný výcvik zabezpečuje škola ve svých vlastních tiskařských dílnách, příp. na smluvních pracovištích.

Způsob hodnocení žáků

Žáci jsou hodnoceni podle školního klasifikačního řádu s ohledem na individuální požadavky žáků na základě § 69 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky MŠMT č.13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ve znění pozdějších právních úprav. Klasifikační řád je obsažen ve školním řádu v kapitole páté, nazvané „Pravidla pro klasifikaci žáků – klasifikační řád“. Hodnocení probíhá podle numerické stupnice 1 až 5 a vyplývá z dílčí klasifikace během pololetí. K hodnocení jsou využívány všechny druhy zkoušení – ústní, písemné i samostatně tvořené domácí projekty vypracované jednotlivci i skupinami žáků s přihlédnutím k charakteru vyučovaného předmětu a k aktivnímu přístupu žáka k vyučování.
Hodnocení plní i výchovnou funkci, neboť podporuje rozvoj reálného sebehodnocení a kolektivní hodnocení s důrazem na prezentaci výsledků práce žáků.
Způsob hodnocení je specifikován v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

V současné době běžně přijímáme žáky se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, dysortografií aj.), pokud splní podmínky přijímacího řízení. Studují s ostatními žáky, pedagogové jsou informováni o individuálních potřebách konkrétních žáků a volí vhodné metody výuky a hodnocení. V případě specifického zdravotního postižení rozhodne ředitel školy, dovoluje-li charakter postižení daný obor vystudovat. Zvažuje především:
- požadavky oboru vzdělání na zdravotní způsobilost uchazeče o studium vzhledem ke stupni zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění, přínos
vzdělávání v daném oboru pro sociální uplatnění absolventa i jeho osobní uspokojení, možnosti pracovního uplatnění tohoto absolventa v regionu a potřebu
úzké spolupráce se sociálními partnery,
- potřebu a způsob úpravy vzdělávacího programu (délky studia, učebních plánů, vzdělávacího obsahu, změnu vyučovacích metod a organizace výuky apod.),
- materiální a organizační podmínky vzdělávání, např. možnosti bezbariérového přístupu do školy, k učebnám, k sociálním aj. zařízením, zajištění speciálních
učebnic, speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek, možnost snížení počtu žáků ve třídách a skupinách, vytváření samostatných oddělení, studijních
skupin nebo jiných organizačních forem pro výuku některých předmětů nebo předmětů speciální pedagogické péče,
- odborné a personální zabezpečení výuky, znalost specifik jednotlivých druhů postižení a zdravotního znevýhodnění, vytvoření vhodných podmínek při přijí-
mání žáků ke vzdělávání a ukončování vzdělávání žáků se zdravotním postižením, znalost odpovídajících metod a forem vzdělávání a hodnocení,
uplatňování principu individualizace vzdělávání, přehled o vhodných učebnicích a pomůckách, potřeba zvýšení počtu pracovníků např. o speciální pedagogy,
asistenty pedagoga, pracovníky zajišťující tlumočnické služby těžce sluchově postiženým žákům atd.,
- způsob přípravy pedagogů, zdravých žáků a jejich rodičů na soužití se žáky se zdravotním postižením (zejména se žáky s těžkým stupněm postižení) nebo sociálním znevýhodněním,
- způsob spolupráce se školskými poradenskými pracovišti, se základními školami, ve kterých žák plnil povinnou školní docházku, s rodiči těchto žáků, popř. se sociálními pracovníky a s občanskými sdruženími zdravotně postižených, se sociálními partnery v regionu školy,
- podmínky dané platnou legislativou (školskou a sociální) pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich sociální ochranu, pro vzdělávání
příslušníků národnostních menšin nebo cizinců.

Velmi důležitá je i práce s ostatními žáky a jejich seznámení s problematikou týkající se spolužáků s určitým postižením či znevýhodněním. Při vzdělávání žáků se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním je možno využívat pomoci asistentů pedagoga.
Mimořádně nadaní žáci jsou vzděláváni s individuálním přístupem a důrazem na další rozvoj jejich schopností. Ve výuce těchto žáků se využívají náročnější metody,
postupy, problémové a projektové vyučování, samostudium, práce s informačními a komunikačními technologiemi aj. Žáci jsou vhodně zapojováni do skupinové výuky
nebo týmové práce (jako vedoucí i jako členové), jsou vedeni k co nejlepším výkonům i v předmětech, na které nejsou orientováni.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární prevenci
V prostorách určených pro výuku žáků jsou vytvářeny podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany a musí odpovídat platným právním předpisům.
O zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou žáci seznámeni v úvodních hodinách (přecházení mezi budovami školy, používání strojů a zařízení, pracovních nástrojů a pomůcek, které odpovídají bezpečnostním předpisům, používání osobních ochranných prostředků podle jednotlivých pracovních činností).
Škola zajišťuje:
- bezpečnost a ochranu zdraví osob při vzdělávání a při činnostech, které přímo souvisejí se vzděláváním, popřípadě při jiných činnostech, podle platných
právních předpisů; zabezpečení odborného dohledu nebo přímého dozoru při odborném výcviku,
- nezávadný stav objektů, technických a ochranných zařízení a jejich údržbu, pravidelnou technickou kontrolu a revizi,
- zlepšování pracovního prostředí podle požadavků hygienických předpisů a označení nebezpečných předmětů a částí využívaných prostor v souladu
s příslušnými normami,
- vytváření a dodržování zvláštních pracovních podmínek mladistvých, které stanovují právní předpisy ke zvýšení ochrany jejich zdraví,
- prokazatelné upozorňování nebo podrobné instruování žáků o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při
vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, seznámení se školním řádem, zásadami bezpečného chování, případně s ustanoveními konkrétních právních norem k zajištění BOZP a požární ochrany souvisejících s činností vykonávanou žáky,
- soulad časové náročnosti vzdělávání podle ŠVP s počtem povinných vyučovacích hodin stanovených v rámcovém vzdělávacím programu, který
respektuje fyziologické a psychické potřeby žáků, podmínky a obsah vzdělávání,
- ochranu žáků před násilím, šikanou a jinými společensky negativními jevy,
- vytváření prostředí a podmínek podporujících zdraví.

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání
Školní vzdělávací program je určen žákům a dalším uchazečům, kteří ukončili studium na střední škole a složili závěrečnou nebo maturitní zkoušku:
Podmínky pro přijímání:
- hodnocení uchazeče a vysvědčení o závěrečné zkoušce, nebo maturitní vysvědčení,
Zdravotní podmínky ke vzdělávání v daném oboru:
Pro studium oboru Moderní tiskové technologie nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména :
- poruchou barvocitu,
- závažnými zrakovými poruchami,
- se závažnými poruchami chování a sklonem k užívání návykových látek.
Doporučuje se kladné písemné vyjádření příslušného registrujícího praktického lékaře.

Způsob ukončení vzdělávání
Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která je organizována dle platných předpisů. Absolvent získá střední vzdělání s výučním listem.
Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Absolvent dále získá průkaz odborné kvalifikace Svazu polygrafických podnikatelů.
Závěrečná zkouška se skládá ze tří částí:

- písemné zkoušky z odborných předmětů
- praktické zkoušky
- ústní zkoušky z odborných předmětů

Složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o další vzdělávání v navazujících vzdělávacích programech. Absolvent je připraven prohlubovat si dále odborné vzdělání.

Tabulka učebního plánu

Předmět I. ročník Celkem
Teoretické předměty
Polygrafické materiály 1 1
Všeobecná polygrafie 2 2
Technologie 3 3
Tělesná výchova 1 1
Odborný výcvik 25 25
Celkem za ročník 32 32


© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická