Profil absolventa
 

Základní identifikační údaje
Název školy: Střední škola propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí
Adresa školy: Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí
Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj
Název ŠVP: Reprodukční grafik
RVP: 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

Platnost ŠVP: od 1.9.2013

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent je vybaven hlubokými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, což mu umožňuje široké uplatnění v praxi. Po vykonání maturitní zkoušky získá absolvent kvalifikaci pro výkon povolání v oblasti polygrafie a propagace. Na základě získané odborné profilace je připraven se uplatnit v těchto oblastech:

• ve firmách, které se zabývají zpracováním grafických dat, výrobou tiskovin,  reklamních a propagačních materiálů
• jako produkční při výrobě časopisů, knih, reklamních materiálů atd.
• po získání následné praxe jako vedoucí výroby ve středně velké tiskárně
• v oblasti propagační grafiky v grafických studiích při tvorbě, návrzích a řešení  grafického designu tiskovin, transparentů a orientačních systémů, při tvorbě
   návrhů na potisk různých reklamních předmětů (triček, tužek, igelitových tašek...)
• po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se absolvent může ucházet o studium  na vyšších odborných a vysokých školách

Kompetence odborné

a) Uplatňovat estetické principy polygrafické výroby, tzn. aby absolventi:
• měli přiměřené znalosti z dějin umění a historie vztahující se k přenosu a šíření  textových a obrazových informací (orientovali se v oblasti historie polygrafické vý-
   roby a polygrafických technologií);
• orientovali se ve výtvarných grafických technikách ve vztahu k polygrafii;
• respektovali výrazové možnosti barev a světla;
• měli dostatečné znalosti z oblasti historie písma, jeho rozdělení a konstrukce  (respektovali obecné estetické principy a typografická pravidla);
• uplatňovali kreativní přístup k řešení praktických úkolů při úpravě tiskovin.

b) Znát organizační strukturu polygrafického výrobního odvětví, tzn. aby
absolventi:
• měli přehled o strojích a zařízeních používaných v polygrafické výrobě, znali  principy jejich činnosti a způsoby jejich běžné údržby;
• měli přehled o knižní produkci a technologiích používaných k její výrobě;
• orientovali se ve všech tiskových technikách, ve všech fázích polygrafické  výroby;
• znali výrobu reklamy – signmaking;
• zpracovávali zakázku, provedli ekonomickou kalkulaci a zpracovávali technologii  výroby.

c) Zajišťovat technologickou přípravu textových a obrazových podkladů,  vytvářet vhodný design výrobků, tzn. aby absolventi:
• měli přehled o zásadách tvorby a správném výběru technologických postupů;
• pracovali s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací;
• používali vhodné výrazové prostředky při tvorbě návrhů a maket;
• respektovali příslušné polygrafické normy (dodržovali stanovené technologické  postupy při práci a znali organizační procesy výroby);
• rozeznávali druhy papíru a jejich vlastnosti;
• znali materiály pro knihařskou výrobu a pro jednotlivé fáze polygrafické výroby;
• měli přehled o všech základních chemických látkách a kovech používaných v polygrafii;
• posuzovali vlastnosti používaných materiálů;
• znali způsoby skladování materiálů;
• orientovali se v základních principech tisku;
• znali přepočtové vztahy typografických měrných systémů používaných v praxi;
• charakterizovali písmové skupiny a využívali vhodné typy vzhledem k tiskovině;
• orientovali se v trendech současné tvorby dokumentu a zvolili správný způsob
zpracování vzhledem k technickým a programovým možnostem;
• znali grafické možnosti reprodukce obrazu v závislosti na technologii tisku  a potiskovaném materiálu.

d) Vykonávat práce v celém procesu tvorby, realizovat zpracování výrobků
včetně kontroly kvality, tzn. aby absolventi:
• volili vhodné pracovní pomůcky, nástroje, programové vybavení pro konkrétní  pracovní postupy;
• vhodně používali jednotlivé druhy materiálů, respektovali předepsané způsoby  skladování a manipulace s materiály;
• ovládali základní tvorbu grafických návrhů;
• ovládali základní i speciální polygrafické techniky a technologie, dodržovali  technologickou kázeň;
• prováděli grafickou úpravu tiskovin;
• přesně dodržovali parametry jednotlivých druhů výrobků, používali odbornou terminologii;
• odváděli dokonale provedenou práci na vysoké úrovni a prováděli vstupní, mezi- operační a výstupní kontrolu

e) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:
• chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolu- pracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákaz-
   níků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či  udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem;
• znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany  zdraví při práci a požární prevence;
• osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti  včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami
   (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení  zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik;
• znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat  nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo
   poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); • byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém  onemocnění nebo úrazu a
   dokázali první pomoc sám poskytnout.

f) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby
absolventi:
• chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména  podniku;
• dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem  řízení jakosti zavedeným na pracovišti;
• dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo  služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana).

g) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby
absolventi:
• znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř.  společenské ohodnocení;
• zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu  i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí,
   sociální dopady;
• efektivně hospodařili s finančními prostředky;
• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky  a s ohledem na životní prostředí.

Žák je veden tak, aby:
• reálně odhadoval své profesní i osobní možnosti a měl zájem a motivaci na svém  profesnímu růstu a celoživotním vzdělávání
• rozvíjel své vědomosti o světě, který ho obklopuje
• rozvíjel své vědomosti v rámci studovaného oboru a oborů příbuzných
• posoudil kvalitu své práce, porovnal s ostatními pracemi, přijímal diskuzi o jeho  práci a případné kritické postoje zvážil a vyvodil z nich poučení pro další tvorbu
• uvažoval a jednal ekologicky, hospodárně a efektivně využíval materiály, energie,  vodu a jednal s ohledem na zachování vysoké úrovně životního prostředí
• využíval informační technologie v odborném i osobním životě
• uměl komunikovat v cizím jazyce na úrovni středního vzdělání

Kompetence klíčové

Vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni:
• se efektivně učit
• reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání
• ovládat různé techniky učení
• porozumět čtenému textu i mluvenému projevu, vytvořit si poznámky, efektivně  vyhledávat a zpracovávat informace
• přijímat hodnocení svého učení od jiných lidí
• znát možnosti svého dalšího vzdělávání
• samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy
• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi a přispívat k utváření pozitivních  mezilidských vztahů
• vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních  situacích
• účastnit se aktivně diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
• používat a rozumět odborné terminologii
• stanovovat si reálné cíle osobního i profesního rozvoje
• pečovat o své zdraví
• přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
• dodržovat zákony a respektovat lidská práva
• přizpůsobovat se měnícím se potřebám trhu práce
• využívat matematických dovedností v osobním i profesním životě
• rozumět grafickým záznamům (grafy, tabulky, diagramy, schémata apod.)
• pracovat s osobním počítačem, jeho základním programovým vybavením
• vyhledávat, třídit, kriticky hodnotit informace získané z různých mediálních zdrojů

Vyučovací předmět Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Komunikativní kompetence Personální a sociální kompetence Občanské kompetence
a kulturní povědomí
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Matematické kompetence Kompetence využívat prostředky ICT
a pracovat s informacemi
A. Povinné vyučovací předměty
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk
a literatura
     
Anglický jazyk      
Německý jazyk      
Občanská nauka      
Matematika  
Základy přírodních věd
Dějepis        
Fyzika        
Chemie      
Základy ekologie        
Tělesná výchova      
Informační
a komunikační technologie
   
2. Odborné předměty
Odborné kreslení        
Výtvarná příprava          
Polygrafické materiály    
Všeobecná polygrafie      
Technologie    
Ekonomika  
Webdesign        
Odborný výcvik      
B. Výběrové vyučovací předměty
Informační
a komunikační technologie
   
Společenskovědní seminář      
Matematický seminář  
C. Nepovinné vyučovací předměty
Informační
a komunikační technologie
   


Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň vzdělání
Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.

Profilová část maturitní zkoušky

V profilové části maturitní zkoušky ředitel stanovil dvě povinné zkoušky. Jedna zkouška je ústní a zahrnuje teoretickou část učiva odborných předmětů.
Druhá zkouška je konána formou praktické zkoušky a obsahuje témata shrnující praktickou část učiva odborných předmětů s uplatněním teoretických znalostí.

Charakteristika vzdělávacího programu


Základní identifikační údaje


Název školy: Střední škola propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí
Adresa školy: Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí
Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj
Název ŠVP: Reprodukční grafik
RVP: 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma vzdělávání
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Popis celkového pojetí vzdělávání

Centrem pozornosti v celkovém pojetí vzdělávání stojí příjemce vzdělávací služby
- žák/žákyně - a jeho co nejširší podíl na tvorbě a zkvalitňování vzdělávacího progra-mu. Vzdělávací strategie školy počítá s trvalým procesem zjišťování a vyhodnocování vzdělávacích potřeb žáků/žákyň. Klíčovým bodem stálého vývoje školy je princip trvalého zlepšování, který provází všechny činnosti a aktivity školy.

Pedagogická koncepce školy důsledně vychází z principu spoluodpovědnosti žáků za vlastní vzdělávání (podle §2 zákona 561/2004 Sb.), jehož uplatnění rozvíjí žákovské osobnostní kompetence – potřebu pracovat na vlastním rozvoji, plánovat sebe-zdokonalování, chápat nutnost celoživotního vzdělávání ve společnosti třetího tisíciletí. Vzdělávací strategie školy je založena na těsném propojení výuky s praxí
a s konkrétní praktickou zkušeností žáků/žákyň:

Od počátku studia jsou ve školních dílnách a ateliérech v hodinách praktického vyučování rozvíjeny u žáků profesní a řemeslné dovednosti. Každý žák/ žákyně se od prvního ročníku podílí na doplňkové činnosti školy (účastní se např. různých soutěží organizovaných školou ve spolupráci s různými firmami – zákazníky (např. návrhy loga, vizuálního stylu firmy a různých propagačních materiálů) je zainteresován na její kvalitě a na spokojenosti vnímání zákazníka a veřejně se svojí prací prezentuje.

Rozvoj výtvarného a estetického cítění žáci a žákyně prohlubují během různých exkurzí – návštěvy výstav a tematicky souvisejících veletrhů. V rámci těchto exkurzí jsou seznamováni s nejnovějšími trendy v oboru.

Proces výuky ve školním vzdělávacím programu směřuje k osvojení, rozvíjení
a upevňování klíčových kompetencí:
• kompetence k učení
• kompetence k řešení problémů
• komunikativní kompetence
• personální a sociální kompetence
• občanské kompetence a kulturní povědomí
• kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
• kompetence matematické
• kompetence využívat informační a komunikační technologie a pracovat s infor-
macemi

Tyto klíčové kompetence se jako základní postoje, návyky a dovednosti žáků
a žákyň průběžně rozvíjejí:

• v procesu teoretického vyučování
• v procesu praktického vyučování
• při mimo vyučovacích a dobrovolných aktivitách, účasti na soutěžích
• při uplatnění mezipředmětových vztahů a vazeb
• při realizaci mezipředmětových týmových projektů

Pojetí vzdělávacího programu:

Školní vzdělávací program připravuje odborné pracovníky pro výkon činností v oblasti polygrafické výroby, polygrafických technologií a propagace v souladu s profilem absolventa.

Pojetí výuky směřuje:
• k dosažení rovnováhy mezi vědomostmi, znalostmi, dovednostmi a sociálními, duchovními, morálními a estetickými hodnotami
• ke zvyšování uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a jejich schopnosti se rychle přizpůsobit potřebám trhu práce
• k tomu, aby se absolvent orientoval v současné společnosti
• k osobnímu rozvoji a celoživotní připravenosti se vzdělávat

Záměrem tohoto vzdělání je příprava žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i profesní život v podmínkách současného světa, tj. učit se poznávat, pracovat a jednat, učit se žít v harmonii s ostatními lidmi a světem.

Strategie výuky

Celý proces vzdělávání je směřován tak, aby si žák osvojil znalosti a praktické dovednosti z oblasti polygrafie. Žák je veden zkušenými pedagogy, kteří používají vhodné a osvědčené vyučovací metody a individuálním přístupem vedou žáka k sa-mostatnosti a zodpovědnosti. V hodinách odborného výcviku je kladen důraz na osvojení si základních dovedností v práci s programy Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign a Adobe Akrobat Professional, důkladné procvičení znalostí z předmětu Technologie a na ovládnutí dtp (sazby textu pomocí počítačo-vého programu).

Žáci jsou důsledně vedeni k vytvoření si základních pracovních návyků – samos-tatnosti, pečlivosti a přesnosti. Neopominutelnou složkou vzdělávání žáků je rozvoj jejich estetického cítění a podpora kreativity v rámci jejich vlastní tvorby. Hodnocení výsledků vzdělávání je vedeno formou diskuze a rozboru odevzdané práce, dále kolektivním hodnocením v rámci celé skupiny žáků, což přispívá k objektivnímu vnímání práce, komunikaci, motivaci a upevňování sebevědomí žáků.
Ve výuce se využívá nejrůznějších názorných pomůcek – různé odborné časopisy, internet, knihy, výukové filmy, vzorky materiálů používaných v praxi apod. Součástí výuky jsou návštěvy výstav, exkurze, účast na různých soutěžích, přehlídkách, sympoziích a veletrzích.

Odborná praxe se organizuje v rámci odborného výcviku přímou účastí žáků na výrobě konkrétních zakázek (např. Poříčský zpravodaj). Žáci jsou přítomni jednání se zákazníky a tím získávají cenné zkušenosti v oblasti komunikace s lidmi.

Rozvíjení občanských a klíčových kompetencí

V průběhu celého studia je žák veden tak, aby se rozvíjel nejen po odborné stránce, ale i jako lidská osobnost. Je veden k:
• samostatné práci a zároveň ke schopnosti spolupracovat v rámci kolektivu
• zdravému sebevědomí
• schopnosti rozeznat podstatu problému a najít vhodné řešení
• vnitřní potřebě se neustále vzdělávat
• tomu, aby si vážil práce druhých lidí, respektoval je a spolupracovat s nimi
• používaní ICT ve své práci a k vyhledávání informací
• zodpovědnému plnění zadaných úkolů
 

Učební plán


Identifikační údaje
Název školy: Střední škola propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí
Adresa školy: Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí
Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj
Název ŠVP: Reprodukční grafik
RVP: 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma vzdělávání
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Tabulka učebního plánu


Předmět I. ročník II.ročník III. ročník IV. ročník Celkem
A. Povinné vyučovací předměty
1. Všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický (Německý) jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka 1 1 1 0 3
Dějepis 2 0 0 0 2
Matematika 3 3 3 2 11
Fyzika 2 1 0 0 3
Chemie 2 1 0 0 3
Základy ekologie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační
technologie
2 2 0 0 4
Celkem 21 16 12 10 59
2. Odborné předměty
Odborné kreslení  2 2 0 0 4
Výtvarná kultura  0 0 0 1 1
Polygrafické materiály  2 0 0 0 2
Všeobecná polygrafie  0 2 2 2 6
Technologie  2 3 3 2 10
Ekonomika  0 0 2 2 4
Webdesign  0 0 3 2 5
Odborný výcvik 6 11 12 12 41
Celkem 12  18 22 21 73
B. Výběrové vyučovací předměty
Informační a komunikační
technologie
0 0 0 2 2
Společenskovědní seminář 0 0 0 0 2
Matematický seminář 0 0 0 2 2
Seminář z anglického
(německého) jazyka
0 0 0 2 2
Povinné vyučovací předměty celkem 33 34 34 33 134
C. Nepovinné vyučovací předměty
Informační a komunikační
technologie
0 0 2 0 2


Poznámky k učebnímu plánu

• Žáci si mohou zvolit ze dvou cizích jazyků – anglický jazyk a německý jazyk  (výuka probíhá skupinově).
• Výuka odborných předmětů (odborné kreslení, výtvarná kultura, technologie a webdesign) probíhá skupinově. Třída je rozdělena do dvou skupin.
• Výuka předmětu informační a komunikační technologie, webdesign a odborný  výcvik probíhá v počítačové učebně vybavené grafickými programy firmy Adobe.
• Ve třetím ročníku si žáci mohou zvolit nepovinný předmět informační a komunikační technologie, aby zkvalitnili svoji přípravu na volitelnou část maturitní
   zkoušky. Výuka je organizována při dostatečném počtu přihlášených žáků. Na  tento předmět navazuje ve 4. ročníku předmět povinně volitelný. Předpokládá se,
   že si žáci zvolí předmět v souladu se svým záměrem pro vykonání maturitní  zkoušky.
• Ve 4. ročníku si žáci volí povinně volitelný předmět informační a komunikační  technologie, společenskovědní seminář, matematický seminář, nebo seminář z
   anglického (německého) jazyka. Výuka těch   to předmětů je koncipována jako příprava na maturitní zkoušku. Předpokládá se,  že si žáci zvolí předmět v souladu
   se svým záměrem pro vykonání maturitní  zkoušky.


Přehled využití týdnů ve školním roce
 

Přehled využití týdnů v období září – červen školního roku

Činnost/ročník

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

Celkem

Vyučování podle rozpisu učiva 34 34 34 28 130
Lyžařský výcvikový kurz 0 1 0 0 1
Maturitní zkouška 0 0 0 3 3
Sportovně-turistický kurz 1 0 0 0 1
Časová rezerva (výchovně vzdělávací akce, opakování učiva, exkurze) 5 5 6 6 22
Celkem týdnů 40 40 40 37 157


 

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická