Profil absolventa


Základní identifikační údaje
Název školy: Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
Adresa školy: Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí
Zřizovatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
Název ŠVP: Komerční grafika a fotografie
Kód a název oboru : 34-53-H/01 Reprodukční grafik

Platnost ŠVP: od 1.9.2013


Uplatnění absolventa v praxi


Absolvent oboru má předpoklady k tomu, být připraven pro vstup do praxe v reklamním a propagačním průmyslu. Získá kompletní portfolio dovedností propagačního grafika. Měl by zvládnout navrhnout (skicovat), vytvořit, prezentovat, připravit pro tisk a vytisknout veškerá zadání objevující se na současném poli propagační grafiky od tvorby designu po samotnou realizaci projektů.


Kompetence odborné


Uplatňovat estetické principy polygrafické výroby, tzn. aby absolventi:
• znali přiměřeně historické poučení vztahující se k přenosu a šíření textových a obrazových informací;
• orientovali se ve výtvarných grafických technikách ve vztahu k polygrafii;
• respektovali výrazové možnosti barev a světla;
• znali typografická pravidla sazby, principy kompozice při grafické úpravě tiskovin;
• uplatňovali kreativní přístup k řešení praktických úkolů při úpravě tiskovin.


 Znát organizační strukturu polygrafického výrobního odvětví, tzn. aby absolventi

• měli přehled o strojích a zařízeních používaných v polygrafické výrobě, znali principy jejich činnosti a způsoby jejich běžné

   údržby;
• orientovali se v elektronických zařízeních a systémech spojených s předtiskovou fází polygrafické výroby;
• orientovali se v základních počítačových programech v předtiskové fázi polygrafické výroby;
• orientovali se v principech komunikace a výměny datových souborů pro digitální řízení všech stupňů polygrafické výroby;
• měli přehled o merkantilní, akcidenční, novinové a časopisecké produkci a technologiích používaných k její výrobě;
• měli přehled o knižní produkci a technologiích používaných k její výrobě;
• orientovali se ve všech tiskových technikách, ve všech fázích polygrafické výroby


 Zajišťovat technologickou přípravu textových a obrazových podkladů, vytvářet vhodný design výrobků, tzn. aby absolventi:

• měli přehled o zásadách tvorby a správném výběru technologických postupů;
• používali vhodné textové a obrazové podklady pro zpracování a reprodukci v předtiskové fázi polygrafické výroby;
• pracovali s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací;
• používali vhodné výrazové prostředky při tvorbě návrhů a maket;
• respektovali příslušné polygrafické normy;
• rozeznávali druhy papíru a jejich vlastnosti;
• znali materiály pro knihařskou výrobu a pro jednotlivé fáze polygrafické výroby;
• měli přehled o všech základních chemických látkách a kovech používaných v polygrafii;
• posuzovali vlastnosti používaných materiálů;
• znali principy zhotovení tiskových forem ve všech tiskových technikách;
• orientovali se v základních principech a technologiích tisku;
• znali přepočtové vztahy typografických měrných systémů používaných v praxi;
• charakterizovali písmové skupiny a využívali vhodné typy v rámci typografických pravidel vzhledem k tiskovině;
• orientovali se v trendech současné tvorby tiskového dokumentu a zvolili správný způsob zpracování v příslušných

   počítačových programech vzhledem k charakteru tiskoviny a požadavkům dalšího polygrafického zpracování;
• znali a uplatňovali pravidla úprav při reprodukci obrazu v závislosti na technologii tisku a potiskovaném materiálu.


 Vykonávat práce v celém procesu předtiskové přípravy, realizovat zpracování výrobků včetně kontroly kvality, tzn. aby absolventi:

• volili vhodné pracovní pomůcky, nástroje, počítačové programy a další elektronická zařízení pro konkrétní pracovní postupy v

   předtiskové přípravě;
• vhodně používali jednotlivé druhy materiálů, respektovali předepsané způsoby skladování a manipulace s materiály;
• ovládali základní tvorbu grafických návrhů;
• dokonale ovládali základní i speciální polygrafické techniky a technologie, dodržovali technologickou kázeň;
• prováděli grafickou úpravu tiskovin;
• přesně dodržovali parametry jednotlivých druhů polygrafických výrobků, používali odbornou terminologii;
• odváděli dokonale provedenou práci na vysoké úrovni a prováděli vstupní kontrolu textových a obrazových podkladů,

   mezioperační a výstupní kontrolu tiskových dokumentů.


 Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:
• chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolu pracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem;
• znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;
• osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti četně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik;
• znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);
• byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sám poskytnout.


 Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:
• chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku;
• dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti;
• dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana).


Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:
• znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení;
• zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady;
• efektivně hospodařili s finančními prostředky;
• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.


Žák je veden tak, aby:
• reálně odhadoval své profesní i osobní možnosti a měl zájem a motivaci na svém profesnímu růstu a celoživotním vzdělávání
• rozvíjel své vědomosti o světě, který ho obklopuje
• rozvíjel své vědomosti v rámci studovaného oboru a oborů příbuzných
• posoudil kvalitu své práce, porovnal s ostatními pracemi, přijímal diskusi o jeho práci a případné kritické postoje zvážil a vyvodil z nich poučení pro další tvorbu
• uvažoval a jednal ekologicky, hospodárně a efektivně využíval materiály, energie, vodu a jednal s ohledem na zachování vysoké úrovně životního prostředí
• využíval informační technologie v odborném i osobním životě


Kompetence klíčové


Vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni:
• se efektivně učit
• reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání
• ovládat různé techniky učení
• porozumět čtenému textu i mluvenému projevu, vytvořit si poznámky, efektivně vyhledávat a zpracovávat informace
• přijímat hodnocení svého učení od jiných lidí
• znát možnosti svého dalšího vzdělávání
• samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy
• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi a přispívat k utváření pozitivních mezilidských vztahů
• vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích
• účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
• používat a rozumět odborné terminologii
• stanovovat si reálné cíle osobního i profesního rozvoje
• pečovat o své zdraví
• přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
• dodržovat zákony a respektovat lidská práva
• přizpůsobovat se měnícím se potřebám trhu práce
• využívat matematických dovedností v osobním i profesním životě
• rozumět grafickým záznamům (grafy, tabulky, diagramy, schémata apod.)
• pracovat s osobním počítačem, jeho základním programovým vybavením
• vyhledávat, třídit, kriticky hodnotit informace získané z různých mediálních zdrojů

Vyučovací předmět Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Komunikativní kompetence Personální a sociální kompetence Občanské kompetence
a kulturní povědomí
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Matematické kompetence Kompetence využívat prostředky ICT
a pracovat s informacemi
A. Povinné vyuč. předměty
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Tělesná výchova    
2. Odborné předměty
Polygrafické materiály    
Všeobecná polygrafie    
Tiskové techniky      
Písmo a výtvarná výchova  
Fotografie        
Předtisková příprava    
 

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň vzdělání


Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy

Charakteristika vzdělávacího programu
Základní identifikační údaje


Název školy: Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
Adresa školy: Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí
Zřizovatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
Název ŠVP: Komerční grafika a fotografie
Kód a název oboru : 34-53-H/01 Reprodukční grafik


 Popis celkového pojetí vzdělávání


Centrem pozornosti v celkovém pojetí vzdělávání stojí příjemce vzdělávací služby žák/žákyně - a jeho co nejširší podíl na tvorbě a zkvalitňování vzdělávacího programu. Vzdělávací strategie školy počítá s trvalým procesem zjišťování a vyhodnocování vzdělávacích potřeb žáků/žákyň. Klíčovým bodem stálého vývoje školy je princip trvalého zlepšování, který provází všechny činnosti a aktivity školy.

Pedagogická koncepce školy důsledně vychází z principu spoluodpovědnosti žáků za vlastní vzdělávání (podle §2 zákona 561/2004 Sb.), jehož uplatnění rozvíjí žákovské osobnostní kompetence – potřebu pracovat na vlastním rozvoji, plánovat sebezdokonalování, chápat nutnost celoživotního vzdělávání ve společnosti třetího tisíciletí. Vzdělávací strategie školy je založena na těsném propojení výuky s praxí a s konkrétní praktickou zkušeností žáků/žákyň.
Ve školních dílnách a ateliérech jsou v hodinách odborného výcviku rozvíjeny u žáků profesní a řemeslné dovednosti. Každý žák/ žákyně se podílí na doplňkové činnosti školy (účastní se např. různých soutěží organizovaných školou ve spolupráci s různými firmami – zákazníky, např. návrhy loga, vizuálního stylu firmy a různých propagačních materiálů) je zainteresován na její kvalitě a na spokojenosti vnímání zákazníka a veřejně se svojí prací prezentuje.

Rozvoj výtvarného a estetického cítění žáci a žákyně prohlubují během různých exkurzí – návštěvy výstav a tematicky souvisejících veletrhů. V rámci těchto exkurzí jsou seznamováni s nejnovějšími trendy v oboru.
 

Proces výuky ve školním vzdělávacím programu směřuje k osvojení, rozvíjení
a upevňování klíčových kompetencí:
kompetence k učení
kompetence k řešení problémů
komunikativní kompetence
personální a sociální kompetence
občanské kompetence a kulturní povědomí
kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
kompetence matematické
kompetence využívat informační a komunikační technologie a pracovat s informacemi

Tyto klíčové kompetence se jako základní postoje, návyky a dovednosti žáků
a žákyň průběžně rozvíjejí:
v procesu teoretického vyučování
v procesu praktického vyučování
při mimo vyučovacích a dobrovolných aktivitách, účasti na soutěžích
při uplatnění mezipředmětových vztahů a vazeb
při realizaci mezipředmětových týmových projektů

Pojetí vzdělávacího programu:
Školní vzdělávací program připravuje odborné pracovníky pro výkon činností v reklamním a propagačním průmyslu v souladu s profilem absolventa.


Pojetí výuky směřuje:
• k dosažení rovnováhy mezi vědomostmi, znalostmi, dovednostmi a sociálními, duchovními, morálními a estetickými hodnotami
• ke zvyšování uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a jejich schopnosti se rychle přizpůsobit potřebám trhu práce
• k tomu, aby se absolvent orientoval v současné společnosti
• k osobnímu rozvoji a celoživotní připravenosti se vzdělávat

Záměrem tohoto vzdělání je příprava žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i profesní život v podmínkách současného světa, tj. učit se poznávat, pracovat a jednat, učit se žít v harmonii s ostatními lidmi a světem.

Strategie výuky


Celý proces vzdělávání je směřován tak, aby si žák osvojil znalosti a praktické dovednosti z oblasti reklamního a propagačního průmyslu. Žák je veden zkušenými pedagogy, kteří používají vhodné a osvědčené vyučovací metody a individuálním přístupem vedou žáka k samostatnosti a zodpovědnosti. V hodinách odborného výcviku je kladen důraz na osvojení si základních dovedností v práci s programy Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign a Adobe Akrobat Professional.
Žáci jsou důsledně vedeni k vytvoření základních pracovních návyků – samostatnosti, pečlivosti a přesnosti. Neopominutelnou složkou vzdělávání žáků je rozvoj jejich estetického cítění a podpora kreativity v rámci jejich vlastní tvorby. Hodnocení výsledků vzdělávání je vedeno formou diskuze a rozboru odevzdané práce, dále kolektivním hodnocením v rámci celé skupiny žáků, což přispívá k objektivnímu vnímání práce, komunikaci, motivaci a upevňování sebevědomí žáků.
Ve výuce se využívá nejrůznějších názorných pomůcek – různé odborné časopisy, internet, knihy, výukové filmy, vzorky materiálů používaných v praxi apod. Součástí výuky jsou návštěvy výstav, exkurze, účast na různých soutěžích, přehlídkách, sympoziích a veletrzích.
Odborná praxe se organizuje v rámci odborného výcviku přímou účastí žáků na výrobě konkrétních zakázek. Žáci jsou přítomni jednání se zákazníky a tím získávají cenné zkušenosti v oblasti komunikace s lidmi.

Rozvíjení občanských a klíčových kompetencí


V průběhu celého studia je žák veden tak, aby se rozvíjel nejen po odborné stránce, ale i jako lidská osobnost. Je veden k:
• samostatné práci a zároveň ke schopnosti spolupracovat v rámci kolektivu
• zdravému sebevědomí
• schopnosti rozeznat podstatu problému a najít vhodné řešení
• vnitřní potřebě se neustále vzdělávat
• tomu, aby si vážil práce druhých lidí, respektoval je a spolupracovat s nimi
• používaní ICT ve své práci a k vyhledávání informací
• zodpovědnému plnění zadaných úkolů


Organizace výuky


Výuka žáků je organizována formou jednoletého denního zkráceného studia pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání. Teoretická i praktická výuka probíhá v komplexu budov školy. Základním školním dokumentem z hlediska výuky je školní řád, který obsahuje obecné informace, práva a povinnosti žáků v prostorách školy, na školních akcích, klasifikační řád a výchovná opatření. Žáci jsou seznámeni se školním řádem vždy na začátku školního roku a svým podpisem stvrzují, že s ním byli seznámeni. Tímto dokumentem se mají povinnost řídit všichni žáci.
Výuka probíhá v jednoletém cyklu, délka vyučování ve školním roce je 37 týdnů. Výuka tělesné výchovy je pro celou třídu společná a probíhá v tělocvičně školy. Výuka odborných předmětů probíhá společně ve třídě a odborné učebně. Odborný výcvik zabezpečuje škola ve svých vlastních grafických studiích a ateliérech.
 

Způsob hodnocení žáků


Žáci jsou hodnoceni podle školního klasifikačního řádu s ohledem na individuální požadavky žáků na základě § 69 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky MŠMT č.13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ve znění pozdějších právních úprav. Klasifikační řád je obsažen ve školním řádu v kapitole páté, nazvané „Pravidla pro klasifikaci žáků – klasifikační řád“. Hodnocení probíhá podle numerické stupnice 1 až 5 a vyplývá z dílčí klasifikace během pololetí. K hodnocení jsou využívány všechny druhy zkoušení – ústní, písemné i samostatně tvořené domácí projekty vypracované jednotlivci i skupinami žáků s přihlédnutím k charakteru vyučovaného předmětu a k aktivnímu přístupu žáka k vyučování. Zvláštní místo při hodnocení má prezentace výsledků práce žáků na výstavách a účast na různých soutěžích.
Hodnocení plní i výchovnou funkci, neboť podporuje rozvoj reálného sebehodnocení a kolektivní hodnocení s důrazem na prezentaci výsledků práce žáků.
Způsob hodnocení je specifikován v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů


Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných žáků


V současné době běžně přijímáme žáky se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, dysortografií aj.), pokud splní podmínky přijímacího řízení. Studují s ostatními žáky, pedagogové jsou informováni o individuálních potřebách konkrétních žáků a volí vhodné metody výuky a hodnocení. V případě specifického zdravotního postižení rozhodne ředitel školy, dovoluje-li charakter postižení daný obor vystudovat. Zvažuje především:
• požadavky oboru vzdělání na zdravotní způsobilost uchazeče o studium vzhledem ke stupni zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění, přínos vzdělávání v daném oboru pro sociální uplatnění absolventa i jeho osobní uspokojení, možnosti pracovního uplatnění tohoto absolventa v regionu a potřebu úzké spolupráce se sociálními partnery
• potřebu a způsob úpravy vzdělávacího programu (délky studia, učebních plánů, vzdělávacího obsahu, změnu vyučovacích metod a organizace výuky apod.)
• materiální a organizační podmínky vzdělávání, např. možnosti bezbariérového přístupu do školy, k učebnám, k sociálním aj. zařízením, zajištění speciálních učebnic, speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek, možnost snížení počtu žáků ve třídách a skupinách, vytváření samostatných oddělení, studijních skupin nebo jiných organizačních forem pro výuku některých předmětů nebo předmětů speciální pedagogické péče
• odborné a personální zabezpečení výuky, znalost specifik jednotlivých druhů postižení a zdravotního znevýhodnění, vytvoření vhodných podmínek při přijímání žáků ke vzdělávání a ukončování vzdělávání žáků se zdravotním postižením, znalost odpovídajících metod a forem vzdělávání a hodnocení, uplatňování principu individualizace vzdělávání, přehled o vhodných učebnicích a pomůckách, potřeba zvýšení počtu pracovníků např. o speciální pedagogy, asistenty pedagoga, pracovníky zajišťující tlumočnické služby těžce sluchově postiženým žákům atd.
• způsob přípravy pedagogů, zdravých žáků a jejich rodičů na soužití se žáky se zdravotním postižením (zejména se žáky s těžkým stupněm postižení) nebo sociálním znevýhodněním
• způsob spolupráce se školskými poradenskými pracovišti, se základními školami, ve kterých žák plnil povinnou školní docházku, s rodiči těchto žáků, popř. se sociálními pracovníky a s občanskými sdruženími zdravotně postižených, se sociálními partnery v regionu školy
• podmínky dané platnou legislativou (školskou a sociální) pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich sociální ochranu, pro vzdělávání příslušníků národnostních menšin nebo cizinců

Velmi důležitá je i práce s ostatními žáky a jejich seznámení s problematikou týkající se spolužáků s určitým postižením či znevýhodněním. Při vzdělávání žáků se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním je možno využívat pomoci asistentů pedagoga.

Mimořádně nadaní žáci jsou vzděláváni s individuálním přístupem a důrazem na další rozvoj jejich schopností. Ve výuce těchto žáků se využívají náročnější metody, postupy, problémové a projektové vyučování, samostudium, práce s informačními a komunikačními technologiemi aj. Žáci jsou vhodně zapojováni do skupinové výuky nebo týmové práce (jako vedoucí i jako členové), jsou vedeni k co nejlepším výkonům i v předmětech, na které nejsou orientováni.


Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární prevenci


V prostorách určených pro výuku žáků jsou vytvářeny podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany a musí odpovídat platným právním předpisům. Výuka praktických cvičení musí být v souladu se Zákoníkem práce, ustanovením Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, podle níž je nutno respektovat zásady vztahující se k zakázaným pracím
a Vyhlášky MZ č.108/2001 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení.
O zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou žáci seznámeni v úvodních hodinách praktických cvičení (používání strojů a zařízení, pracovních nástrojů a pomůcek, které odpovídají bezpečnostním předpisům, používání osobních ochranných prostředků podle jednotlivých pracovních činností).

Škola zajišťuje:


• bezpečnost a ochranu zdraví osob při vzdělávání a při činnostech, které přímo souvisejí se vzděláváním, popřípadě při jiných činnostech, podle platných právních předpisů; zabezpečení odborného dohledu nebo přímého dozoru při praktickém vyučování
• nezávadný stav objektů, technických a ochranných zařízení a jejich údržbu, pravidelnou technickou kontrolu a revizi
• zlepšování pracovního prostředí podle požadavků hygienických předpisů a označení nebezpečných předmětů a částí využívaných prostor v souladu s příslušnými normami
• vytváření a dodržování zvláštních pracovních podmínek mladistvých, které stanovují právní předpisy ke zvýšení ochrany jejich zdraví
• prokazatelné upozorňování nebo podrobné instruování žáků o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním (zejména při praktické výuce a odborné praxi), seznámení se školním řádem, zásadami bezpečného chování, případně s ustanoveními konkrétních právních norem k zajištění BOZP a požární ochrany souvisejících s činností vykonávanou žáky
• soulad časové náročnosti vzdělávání podle ŠVP s počtem povinných vyučovacích hodin stanovených v rámcovém vzdělávacím programu, který respektuje fyziologické a psychické potřeby žáků, podmínky a obsah vzdělávání
• ochranu žáků před násilím, šikanou a jinými společensky negativními jevy
• vytváření prostředí a podmínek podporujících zdraví


Podmínky pro přijímání ke vzdělávání


Školní vzdělávací program je určen žákům a dalším uchazečům, kteří ukončili studium na střední škole a složili závěrečnou nebo maturitní zkoušku:
Podmínky pro přijímání:
hodnocení uchazeče a vysvědčení o závěrečné zkoušce, nebo maturitní vysvědčení,
osvědčení o vhodných schopnostech (diplomy ze soutěží, vysvědčení ZUŠ aj.)

Zdravotní podmínky ke vzdělávání v daném oboru :

Pro studium oboru Reprodukční grafik pro média nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména :
• poruchou barvocitu
• závažnými zrakovými poruchami
• se závažnými poruchami chování a sklonem k užívání návykových látek
V každém případě je nutné kladné písemné vyjádření příslušného registrujícího praktického lékaře.


Způsob ukončení vzdělávání


Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která je organizována dle platných předpisů. Absolvent získá střední vzdělání s výučním listem.
Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Závěrečná zkouška se skládá ze tří částí:
- písemné zkoušky z odborných předmětů
- praktické zkoušky
- ústní zkoušky z odborných předmětů
Složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o další vzdělávání v navazujících vzdělávacích programech. Absolvent je připraven prohlubovat si dále odborné vzdělání.

 

Tabulka učebního plánu


Předmět I. ročník Celkem
Teoretické předměty
Polygrafické materiály 1 1
Všeobecná polygrafie 2 2
Tiskové techniky 3 3
Tělesná výchova 1 1
Odborný výcvik    
Písmo a výtvarná příprava 6 6
Fotografie 6 6
Předtisková příprava 13 13
Celkem za ročník 32 32

 

 

 

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická