Profil absolventa
 

Základní identifikační údaje
Název školy: Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
Adresa školy: Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí
Zřizovatel: Královéhradecký kraj
Název ŠVP: Polygrafie
Kód a název oboru vzdělání: 34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma vzdělávání
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP: od 1.9.2013


Uplatnění absolventa v praxi
Absolvent čtyřletého oboru vzdělání Tiskař na polygrafických strojích je připravován na úspěšný smysluplný a odpovědný osobní, občanský i profesní život v podmínkách demokratické společnosti. Jsou rozvíjeny jeho předpoklady pro celoživotní učení v oblasti výkonu povolání, osobnostního rozvoje i občanského života. Současně jsou rozvíjeny kompetence pro zvýšení jeho profesní mobility a perspektivně dlouhodobé zaměstnanosti. Absolvent získá kvalitní úplné střední odborné vzdělání potřebné především pro výkon povolání tiskaře na polygrafických strojích ve velkých, středně velkých i malých polygrafických firmách. Rozumí plně struktuře polygrafické výroby, ovládá nejnovější technologie a stanovuje optimální technologické postupy. Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska orientace v základních ekonomických a právních otázkách této činnosti.

Kompetence odborné
Odborné kompetence se vztahují k výkonu pracovních činností. Odvíjejí se od kvalifikačních požadavků na výkon konkrétního povolání a vyjadřují způsobilost absolventa k pracovní činnosti. Tvoří je soubor odborných vědomostí a dovedností, postojů a hodnot požadovaných u absolventa vzdělávacího oboru.

V průběhu studia bude žák veden k získání těchto odborných kompetencí:
• má komplexní přehled o finálních výrobcích v polygrafickém průmyslu
• kvalifikovaně posoudí předlohy pro obrazovou reprodukci, rukopisy a dokáže posoudit kvalitu polygrafických výrobků
• je schopen stanovit technologické parametry výroby umí ovládat elektronicky řízené systémy
• pracuje s pomůckami, obsluhuje stroje a zařízení využívané při polygrafické výrobě
• správně volí materiály, papír, barvy a používané chemikálie
• je schopen kvalifikovaně posoudit kvalitu předlohy pro obrazovou reprodukci, rukopis i výsledný tisk
• umí stanovit nejvhodnější technologické postupy
• je schopen využívat nové poznatky z oblasti polygrafie
• zná organizační strukturu polygrafického výrobního odvětví
• zabezpečuje komplexně výrobu tiskové formy
• zhotovuje archovou montáž
• jedná hospodárně a v souladu se strategií firmy
• rozhoduje o pracovním postupu a usiluje o nejvyšší kvalitu své práce
• používá při práci osobní ochranné pracovní prostředky a dodržuje předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
• průběžně sleduje materiálové a technologické trendy v oboru
• spolupracuje s dalšími pracovníky v kolektivu, organizuje činnost malé pracovní skupiny
• dokáže jednat se zákazníkem, zejména poskytnout radu při volbě pracovního postupu či výběru potiskovaného materiálu
• řeší samostatně běžné pracovní úkoly na svěřeném pracovním úseku
• rozumí plně struktuře polygrafické výroby
• ovládá funkce jednotlivých částí tiskového stroje a využívá v plném rozsahu předepsaný software k přípravě stroje do tisku
• sestavuje a vyhodnocuje technologický postup výroby ve všech fázích výroby
• umí odhalit a odstranit závady vznikající při tisku včetně závad na tiskovém stroji
• orientuje se ve všech v současnosti běžně používaných technikách tisku
• zná základní zásady ekonomického hospodaření tiskárny
• zná principy fotometrie a umí je využívat ke kontrole tiskových výstupů
• obsluhuje skládací stroje včetně jejich seřízení a odstranění závad
• provádí jednoduché výpočty spotřeby materiálů
• obsluhuje stroje pro dokončující zpracování
• je obeznámen s principy norem ISO 9000
• reálně odhaduje své profesní i osobní možnosti a má zájem a motivaci na svém profesnímu růstu a celoživotním vzdělávání
• rozvíjí své vědomosti o světě, který ho obklopuje
• rozvíjí své vědomosti v rámci studovaného oboru a oborů příbuzných
• posuzuje kvalitu své práce, porovnává s ostatními pracemi, přijímá diskuzi o své práci a případné kritické postoje zváží a vyvodí z nich poučení pro další tvorbu
• uvažuje a jedná ekologicky, hospodárně a efektivně využívá materiály, energie, vodu a jedná s ohledem na zachování vysoké úrovně životního prostředí
• využívá informační technologie v odborném i osobním životě
• komunikuje v cizím jazyce na úrovni středního vzdělání

Kompetence klíčové

 

Vyučovací předmět Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Komunikativní kompetence Personální a sociální kompetence Občanské kompetence
a kulturní povědomí
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Matematické kompetence Kompetence využívat prostředky ICT
a pracovat s informacemi
A. Povinné vyučovací předměty
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk
a literatura
     
Anglický jazyk      
Německý jazyk      
Občanská nauka      
Dějepis        
Základy přírodních věd
Matematika    
Fyzika        
Chemie            
Základy ekologie        
Tělesná výchova      
Informační
a komunikační technologie
     
2. Odborné předměty
Odborné kreslení        
Výtvarná kultura          
Polygrafické materiály      
Všeobecná polygrafie      
Technologie      
Ekonomika  
Počítačová grafika          
Odborný výcvik      
3. Výběrové vyučovací předměty
Společenskovědní seminář    
Matematický seminář  
4. Nepovinné vyučovací předměty
Informační
a komunikační technologie
   

 

Kompetence k učení
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni:
• vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání
• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
• ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotní
• s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov ) pořizovat si poznámky
• využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí
• sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí
• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

Kompetence k řešení problémů
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni:
• porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení
• vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
• volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

Komunikativní kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni:
• vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, na všeobecná i odborná témata, uměli naslouchat druhým a vhodně reagovat na partnera, diskutovat a argumentovat
• zpracovávat jednoduché texty a souvislé práce (protokoly, seminární nebo projektové práce), prezentovat je a obhajovat, číst s porozuměním a efektivně zpracovávat informace získané četbou
• číst s porozuměním texty různého druhu, stylu a žánru a efektivně zpracovávat získané informace
• rozumět ikonickým textům, tj. vyobrazením, mapám, schématům atd. ( aby uměli využívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení, k přijímání a výměně informací )
• vyjadřovat se kultivovaně a v souladu s normami českého jazyka, a to ústně i písemně
• ovládat cizí jazyk na úrovni běžné hovorové konverzace, osobního, pracovního a veřejného života a s porozuměním dovedli číst ( za pomoci slovníku ) odborné nebo populárně odborné texty

Personální a sociální kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni:
• posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích
• stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek
• reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku
• ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
• mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
• adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní
• pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
• přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
• podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých
• přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým

Občanské kompetence a kulturní povědomí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni:
• jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
• dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
• jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie
• uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
• zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
• chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje
• uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
• uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu
• podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni:
• mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání, uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám
• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze
• mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady
• umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání
• vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle
• znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
• rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi

Matematické kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni:
• správně používat a převádět běžné jednotky
• používat pojmy kvantifikujícího charakteru
• provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
• nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení
• číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)
• aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru
• efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích

Kompetence využívat prostředky ICT
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni:
• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií
• pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
• učit se používat nové aplikace
• komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace
• získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
• pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií
• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň vzdělání
Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze společné a profilové části. Společná část se skládá ze 3 částí – zkouška z českého jazyka, z cizího jazyka a volitelné zkoušky. Škola nabízí přípravu na volitelné zkoušky z předmětů:
• Společenskovědní základ (SVZ)
• Informační a komunikační technologie (ICT)
• Matematika
Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 2 povinných zkoušek - teoretické zkoušky z odborných předmětů a praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů.
Pravidla maturitní zkoušky jsou stanovena školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Jestliže žák úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky, získá střední vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem o ukončení vzdělávání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Úspěšné složení maturitní zkoušky umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících vzdělávacích programů na vyšších odborných školách a vysokých školách – zaměřených na polygrafickou výrobu.

Charakteristika vzdělávacího programu

Základní identifikační údaje
Název školy: Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
Adresa školy: Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí
Zřizovatel: Královéhradecký kraj
Název ŠVP: Polygrafie
Kód a název oboru vzdělání: 34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma vzdělávání
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Popis celkového pojetí vzdělávání
Vzdělávací program připravuje vysoce kvalifikované pracovníky pro výkon povolání tiskaře na polygrafických strojích, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání především při obsluze moderních tiskových strojů, řezacích a skládacích strojů a strojů v knihařském zpracování. Základním cílem vzdělávacího programu je propojení získaných vědomostí a dovedností ve výše uvedených oblastech s praxí při řešení konkrétních problémů a situací. K důležitým výchovným cílům patří proto výchova k odpovědnosti, spolehlivosti, přesnosti, pracovní kázni, samostatnosti v rozhodování, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce, ochraně a péči o životní prostředí. Výuka se skládá z teoretických vyučovacích předmětů realizovaných v učebnách školy, odborných učebnách a z odborného výcviku realizovaného ve školních polygrafických dílnách nebo na provozních pracovištích apod. V některých případech se při výuce třída dělí v souladu s platnými předpisy (např. cizí jazyky, odborné předměty, atd.) Po zvládnutí teoretické a praktické části výuky vykonají žáci maturitní zkoušku a získají tak potřebnou kvalifikaci pro výkon pracovních činností v oblasti daného studijního oboru.

Učební plán


Identifikační údaje
Název školy: Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
Adresa školy: Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí
Zřizovatel: Královéhradecký kraj
Název ŠVP: Polygrafie
Kód a název oboru vzdělání: 34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma vzdělávání
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou


Tabulka učebního plánu
 

Předmět I. ročník II.ročník III. ročník IV. ročník Celkem
A. Povinné vyučovací předměty
1. Všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický (Německý) jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka 1 1 1 0 3
Dějepis 2 0 0 0 2
Matematika 3 3 3 2 11
Fyzika 2 1 0 0 3
Chemie 2 1 0 0 3
Základy ekologie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační
technologie
2 2 0 0 4
Celkem 21 16 12 10 59
2. Odborné předměty – společný odborný základ
Odborné kreslení 2 2 0 0 4
Výtvarná kultura 0 0 0 1 1
Polygrafické materiály 2 0 0 0 2
Všeobecná polygrafie 0 2 2 2 6
Technologie 2 3 3 2 10
Ekonomika 0 0 2 2 4
Počítačová grafika 0 0 3 2 5
Odborný výcvik 6 11 12 12 41
Celkem 12 18 22 21 73
3. Výběrové vyučovací předměty
Společenskovědní seminář 0 0 0 2 2
Seminář informační a komunikační technologie 0 0 0 2 2
Cvičení z matematiky 0 0 0 2 2
Seminář z anglického (německého) jazyka 0 2 0 2 2
Celkem 0 0 0 2 2
Povinné vyučovací předměty celkem 33 34 34 33 134
C. Nepovinné vyučovací předměty
Informační a komunikační
technologie
0 0 2 0 2

 

Poznámky k učebnímu plánu
• Žáci si mohou zvolit ze dvou cizích jazyků – anglický jazyk a německý jazyk (výuka probíhá skupinově).
• Výuka odborných předmětů (odborné kreslení, výtvarná kultura, technologie a počítačová grafika) probíhá skupinově. Třída je rozdělena do dvou skupin.
• Výuka předmětu informační a komunikační technologie a odborný výcvik probíhá v počítačové učebně vybavené grafickými programy firmy Adobe.
• Ve třetím ročníku si žáci mohou zvolit nepovinný předmět informační a komunikační technologie, aby zkvalitnili svoji přípravu na volitelnou část maturitní zkoušky.
   Výuka je organizována při dostatečném počtu přihlášených žáků. Na tento předmět navazuje ve 4. ročníku předmět povinně volitelný. Předpokládá se, že si žáci
   zvolí předmět v souladu se svým záměrem pro vykonání maturitní zkoušky.
• Ve 4. ročníku si žáci volí povinně volitelný předmět informační a komunikační technologie, společenskovědní seminář nebo matematický seminář, nebo seminář z
   anglického (německého) jazyka. Výuka těchto předmětů je koncipována jako příprava na maturitní zkoušku. Předpokládá se, že si žáci zvolí předmět v souladu se
   svým záměrem pro vykonání maturitní zkoušky.


Přehled využití týdnů ve školním roce
 

Přehled využití týdnů v období září – červen školního roku

Činnost/ročník

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

Celkem

Vyučování podle rozpisu učiva 34 34 34 28 130
Sportovně turistický kurz 1 0 0 0 1
Lyžařský výcvikový kurz 0 1 0 0 1
Maturitní zkouška 0 0 0 3 3
Časová rezerva (výchovně vzdělávací akce, opakování učiva, exkurze) 5 5 6 22
Celkem týdnů 40 40 40 37 157

 

 

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická