Organizace maturit

Obsah


Maturitní zkoušky 2017 - 2018
Pojetí praktické maturitní zkoušky oboru Grafický design
Pojetí praktické maturitní zkoušky oboru Reprodukční grafik pro media
Pojetí praktické maturitní zkoušky oboru Tiskař na polygrafických strojích

 

Maturitní zkoušky 2017 - 2018

Pravidla maturitních zkoušek jsou stanovena zákonem 561/2004 Sb. a prováděcí vyhláškou 177/2009 Sb. v platném znění.

1. Členění maturitní zkoušky
Společná část maturitní zkoušky

• Povinný předmět
• Český jazyk a literatura
    • Písemná zkouška
       • Didaktický test
       • Písemná práce
    • Ústní zkouška
• Volitelné předměty
• Cizí jazyk
    • Písemná zkouška
       • Didaktický test
       • Písemná práce
    • Ústní zkouška
• Matematika
    • Písemná zkouška
       • Didaktický test
Profilová část maturitní zkoušky
• Praktická zkouška

    • Praktická práce
    • Prezentace praktické práce
    • Prezentace portfolia
• Ústní zkouška z odborných předmětů
• Ústní zkouška z dějin výtvarné kultury
(u oborů skupiny 82 Umění a užité umění)

 

2. Nabídka nepovinných zkoušek

- cizí jazyk
- matematika

 

3. Maturitní kalendář
3.1. Maturitní kalendář pro jarní zkušební období 2018
(společná i profilová část MZ)

1.12.2017 – uzávěrka podání přihlášek žáků řediteli k MZ 2018

20.12.2017 – předání výpisu přihlášky žákům

15.1.2018 – MŠMT určí jednotné zkušební schéma (časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací)

 

3.4.2018 – žák předá řediteli školy svůj seznam min. 20 vybraných literárních děl


  6.4. - 26.4.2018 - praktické zkoušky profilové části oboru Grafický design
  9.5. - 10.5.2018 - prezentace praktické maturitní zkoušky a portfolia oboru Grafický design
 14.5. - 17.5.2018 - praktické zkoušky profilové části oboru Tiskař na polygrafických strojích
 14.5. - 16.5.2018 - praktické zkoušky profilové části oboru Reprodukční grafik pro média
 11.4.2018 - ČJL - písemná práce
 2.5. 2018 - Ma - didaktický test, AJ - písemná práce
 3.5.2018 - ČJL - didaktický test
 4.5.2018 - AJ - didaktický test
 
21.5. - 23.5.2018 - ústní zkoušky společné a profilové části oborü Grafický design

 24.5. - 25.5.2018 - ústní zkoušky společné a profilové části oboru Tiskař na polygrafických strojích a Reprodukční grafik pro média


3.2. Maturitní kalendář pro podzimní zkušební období 2018

25. 6. 2018 - uzávěrka podání přihlášek žáků řediteli školy
3. 9. 2018 - AJ(PP) od 12.00 hod., Ma(DT) od 14.00 hod.
4. 9. 2018 - CJL(PP) od 8.30 hod., CJL(DT) od 13.00 hod.
5. 9. 2018 - AJ(DT) od 8.30 hod.
28. 8.-18. 9. 2018 - praktická zkouška třídy 4.PD
19. 9. 2018 - prezentace praktické maturitní zkoušky a portfolia třídy 4.PD
10. 9.-12. 9. 2018 - praktická zkouška a prezentace zkoušky a portfolia třídy 4.TG
17. 9. 2018 - ústní zkoušky oboru Grafický design
18. 9. 2018 - ústní zkoušky oboru Tiskař a Reprodukční grafik         
 

4. Organizace maturitních zkoušek
4.1. Zkouška z českého jazyka a literatury
4.1.1. Písemná část

(1) Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 60 minut.
(2) Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 90 minut. Do této doby se nezapočítává doba na výběr zadání podle odstavce 3.
(3) Zadání písemné práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání. Pro každý termín písemné práce a pro každou úroveň obtížnosti Centrum stanoví 10 zadání písemné práce, z nichž si žák jedno zadání vybere do 25 minut od převzetí zadání. Po uplynutí lhůty 25 minut žáci obdrží záznamové archy, do nichž zapíší číslo zvoleného zadání; poté již nelze zadání měnit.
(4) Cizinci, který pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu kratší než dva roky bezprostředně před konáním maturitní zkoušky, se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 15 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 30 minut. Při konání písemné práce má možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.
4.1.2. Ústní část
(1) Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá nejdéle 15 minut. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.
(2) Pro ústní zkoušku společné části ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům školy do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, školní seznam literárních děl, který obsahuje pro základní úroveň obtížnosti nejméně 40 literárních děl. Školní seznam literárních děl je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po jeho zpřístupnění žákům.

(3) Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce společné části podle katalogu vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl.
(4) Pracovní list je tvořen výňatkem z uměleckého textu, výňatkem z neuměleckého textu a vymezením struktury ústní zkoušky.
(5) Ředitel školy může využít již vytvořený pracovní list z nabídky pracovních listů Centra. Centrum zpřístupní oprávněným uživatelům nabídku pracovních listů prostřednictvím informačního systému Centra, a to nejpozději do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná.
(6) Pro ústní zkoušku společné části si žák losuje před zkušební maturitní komisí číslo pracovního listu. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu; v takovém případě žák losuje znovu.

4.2. Zkouška z cizího jazyka
(1) Zkoušku ze zkušebního předmětu cizí jazyk lze konat z
a) anglického jazyka,
b) německého jazyka.
4.2.1. Písemná část
(2) Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 95 minut, z toho 35 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.
(3) Písemná práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk pro základní úroveň obtížnosti trvá 60 minut.
4.2.2. Ústní část
(1) Ústní zkouška společné části ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá nejdéle 15 minut. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.
(2) Pro ústní zkoušku společné části žák obdrží jeden číslovaný pracovní list, jehož číslo si vylosuje. Pracovní list je zpracován ve dvou vyhotoveních; jedno je určeno pro žáka a jedno pro hodnotitele.
(3) Každý pracovní list obsahuje v jedinečné kombinaci tři zkušební úlohy zpracované Centrem a jednu zkušební úlohu zpracovanou školou (dále jen „školní zkušební úloha“) podle předlohy stanovené Centrem. Listinnou podobu pracovních listů zhotoví škola prostřednictvím informačního systému Centra ze sady zkušebních úloh zpracovaných Centrem a z jedné zkušební úlohy zpracované školou. S obsahem školních zkušebních úloh jsou před zahájením ústní zkoušky seznámeni pouze ředitel školy a hodnotitelé. Témata pro zpracování školních zkušebních úloh ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům nejpozději do 31. října školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. Témata jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období následující po jejich zveřejnění. Minimální počet pracovních listů pro jeden zkušební předmět dané úrovně obtížnosti a pro jednu zkušební komisi je maximální počet žáků v jednom dni + čtyři.
(4) Předlohu pro zpracování školních zkušebních úloh zpřístupní Centrum řediteli školy a hodnotitelům prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. Sadu zkušebních úloh zpracovaných Centrem zpřístupní Centrum řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději 7 dnů před zahájením ústní zkoušky ve škole.
(5) Pro ústní zkoušku společné části nelze losovat v jednom dni dvakrát stejné číslo pracovního listu.

4.3. Zkouška z matematiky
Didaktický test z matematiky trvá 90 minut. Před začátkem didaktického testumají žáci 15 minut na výběr postupu řešení.

4.4. Praktická zkouška
(1) Zadání praktické zkoušky a způsob jejího konání stanoví ředitel školy.
(2) Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny, pokud není dále stanoveno jinak.
(3) V oborech vzdělání skupiny Umění a užité umění se praktická zkouška koná 2 až 4 týdny.
(4) V jednom dni trvá praktická zkouška nejdéle 420 minut.

4.5. Ústní zkouška z odborných předmětů
(1) Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 20 až 30 témat. Zveřejněná témata se zachovávají i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
(2) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.
(3) Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.

4.6. Ústní zkouška z dějin výtvarné kultury
(1) Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 20 až 30 témat. Zveřejněná témata jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období.
(2) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, v případech, kdy to povaha zkoušky vyžaduje, rozhoduje o prodloužení doby přípravy nejpozději 14 dnů před započetím zkoušky předseda zkušební maturitní komise. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.
(3) Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.

5. Hodnocení zkoušek
5.1. Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky (vyhláška MŠMT 177/2009 Sb)
§ 22

(1) Ministerstvo zveřejní kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky způsobem umožňujícím dálkový přístup do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná.
(2) Didaktický test je vyhodnocován Centrem. Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období nejpozději do 15. května, v podzimním zkušebním období nejpozději do 10. září. Nejpozději následující pracovní den po převzetí výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům. V jarním zkušebním období ředitel školy zpřístupní žákům výsledky formou výpisu výsledků didaktických testů. Výpis, opatřený faksimile podpisu ředitele Centra, zhotoví ředitel školy prostřednictvím informačního systému Centra pro každého žáka, který konal didaktický test.
(3) Písemné práce z cizího jazyka obdrží hodnotitel od Centra; hodnocení předá hodnotitel Centru prostřednictvím jeho informačního systému v termínech stanovených Centrem. Centrum zpřístupní výsledky řediteli školy v jarním zkušebním období do začátku konání ústních zkoušek společné části v příslušné třídě a v podzimním zkušebním období do 3 pracovních dnů od shromáždění hodnocení všech písemných prací z cizího jazyka žáků příslušné třídy. Písemné práce z českého jazyka a literatury obdrží hodnotitel od ředitele školy a hodnocení předává řediteli školy, který je do začátku konání ústních zkoušek společné části v příslušné třídě v jarním zkušebním období a do 13. září v podzimním zkušebním období zašle Centru. Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům. Termíny zahájení ústních zkoušek jednotlivých tříd sdělí ředitel školy Centru prostřednictvím jeho informačního systému do zahájení písemných prací.
(4) Hodnocení žáka z ústní zkoušky společné části ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk navrhnou hodnotitelé zkušební maturitní komisi po ukončení zkoušek v daném zkušebním dni. Jeden z hodnotitelů zaznamená hodnocení ústní zkoušky společné části do protokolu podle § 29a. Výsledné hodnocení ústní zkoušky společné části založené na shodě obou hodnotitelů a schválené zkušební maturitní komisí předseda zkušební maturitní komise předá bez zbytečného odkladu řediteli školy a oznámí je veřejně žákovi. Data o výsledném hodnocení ústní zkoušky společné části odešle ředitel školy do Centra prostřednictvím informačního systému Centra.
§ 23
(1) Hranice úspěšnosti zkoušek nebo dílčích zkoušek společné části uvede Centrum v testových sešitech didaktických testů a v zadáních písemných prací pro danou zkoušku.
(2) Žák vykoná zkoušku nebo dílčí zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti.
(3) Žák vykoná zkoušku ze zkušebního předmětu společné části úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny dílčí zkoušky, z nichž se zkouška daného zkušebního předmětu skládá. Celkové hodnocení zkušebního předmětu se stanoví váženým aritmetickým průměrem všech konaných dílčích zkoušek; v případě zkušebního předmětu cizí jazyk se započítává hodnocení didaktického testu jednou polovinou a hodnocení písemné práce a ústní zkoušky vždy jednou čtvrtinou. V případě zkušebního předmětu český jazyk a literatura se započítává hodnocení každé dílčí zkoušky rovným dílem.
(4) Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku úspěšně, opakuje pouze tuto dílčí zkoušku.
(5) Hodnocení zkoušek společné části na základě dosažených výsledků podle odstavce 3 převede Centrum do klasifikační stupnice prospěchu
a) 1 – výborný,
b) 2 – chvalitebný,
c) 3 – dobrý,
d) 4 – dostatečný,
e) 5 – nedostatečný.
(6)Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.

5.2. Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky
§ 24

(1) Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob hodnocení každé zkoušky nebo její části a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise.
(2) V případě, že se zkouška skládá z více částí, jsou hodnoceny také části zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky se zohlední v návrhu výsledného hodnocení zkoušky.
(3) Pokud se zkouška skládá z více částí, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.
(4) Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice
a) 1 – výborný,
b) 2 – chvalitebný,
c) 3 – dobrý,
d) 4 – dostatečný,
e) 5 – nedostatečný.
Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.
(5) Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise nejpozději v době konání ústních zkoušek.
(6) Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm uvedeným v odstavci 4 písm. a) až d).
§ 25
(1) V případě, že se zkouška skládá z více částí a žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje pouze tuto část zkoušky. Obhájil-li žák úspěšně maturitní práci před zkušební maturitní komisí nebo vykonal-li úspěšně praktickou zkoušku, znovu tyto části zkoušky neopakuje.
(2) Pokud žák část zkoušky nevykonal úspěšně, dál ve zkoušce nepokračuje. To neplatí v případě, že další část zkoušky je maturitní práce a její prezentace před zkušební maturitní komisí nebo praktická zkouška.
(3) Jestliže žák po zahájení některé zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl z dané zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný. V případě, že je žákovi z vážných důvodů znemožněno dokončit některou zkoušku nebo její část, může předseda zkušební maturitní komise povolit žákovi konání zkoušky nebo její části v jiném termínu téhož zkušebního období.
(4) Výsledky zkoušek profilové části maturitní zkoušky předá ředitel školy Centru prostřednictvím informačního systému Centra bezprostředně po ukončení zkoušek ve škole.
§ 26
Celkové hodnocení maturitní zkoušky

(1) Centrum v jarním zkušebním období nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu a v podzimním zkušebním období nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka zpřístupní výsledky řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení se zhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra na tiskopisu podle vyhlášky o některých dokladech o vzdělání13).
(2) Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provádí podle výsledků povinných zkoušek společné a profilové části podle stupnice
a) prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky hodnocen stupněm horším než 2 - chvalitebný a zároveň prostý aritmetický průměr hodnocení ze všech povinných zkoušek není vyšší než 1,50,
b) prospěl(a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky hodnocen stupněm 5 - nedostatečný,
c) neprospěl(a), jestliže žák byl z některé povinné zkoušky hodnocen stupněm 5 - nedostatečný nebo ji z jiného důvodu nevykonal úspěšně.
(3) V případě, že žák nekonal společnou část v souladu s § 81 odst. 6 školského zákona, provede se celkové hodnocení pouze za profilovou část.

6. Další podmínky konání maturitní zkoušky (Školský zákon 561/2004, v platném znění §81 odst. 1 až 5)
(1) Žák koná maturitní zkoušku, náhradní nebo opravnou zkoušku na základě přihlášky podané řediteli školy. Ředitel školy zajistí předání údajů z přihlášek Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání, včetně rodného čísla žáka.
(2) V případě, že žák zkoušku společné nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví, svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky zadávané ministerstvem řediteli školy, v ostatních případech předsedovi zkušební maturitní komise, má právo konat náhradní zkoušku. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy nebo předseda zkušební maturitní komise prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku.
(3) Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo pokud byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.
(4) Ředitel školy vystaví žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce.
(5) Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání ve střední škole.

 

7. Témata maturitních zkoušek 2018
7.1. Obor reprodukční grafik a tiskař na polygrafických strojích

 

Maturitní témata pro ústní zkoušku z odborných předmětů pro obor vzdělání
34 – 53 – L/01 Reprodukční grafik pro média

Tisk z výšky
Písmo a text
Tisk z hloubky
Využití různých typů vazeb a materiálů pro jednotlivé typy tiskovin
Tisk z plochy
Propagační tiskoviny
Průtisk
Periodické tiskoviny x knižní publikace
Obalová technika
Nátisk, náhled
Polygrafická montáž
Sazba
Bezdotykový tisk
Barva a světlo
Akcidenční tiskoviny
Kovy v polygrafii
Prepress
Vlastnosti papíru
Výroba papíru
Ostatní reklamní média včetně tiskovin
Standardizace a stabilizace v úpolygrafii
Zušlechťování papíru a druhy papíru
Reprodukce tonů a barev
Úkol, Složení a výroba tiskových barev
Digitální záznam obrazu
Výroba knih
Jak fungují fotoaparáty
Zásady technologických postupů výroby
Příprava dat pro tisk
Velkoformátový tisk a digitální TiT
Umělecké grafické techniky
Design dokumentů a technologická příprava předloh
Obalové tiskové techniky a propagační funkce obalu
Základní rozdělení tiskových strojů
Sign making
Nebezpečné a zdraví škodlivé látky
Tiskové formy
Trendy současné polygrafie
Design a zhotovení časopisů
Digitální workflow
Dokončující výroba - finalizace
Moderní trendy v polygrafii
Vazby
Bitová hloubka, tónová hodnota, lineatura
Typometrie - řešení příkladů
Typy předloh
Přehled tiskových technik
Měření barevnosti SPE
Technologie zpracování zakázky
Digitální technologie v PVP

Maturitní témata pro ústní zkoušku z odborných předmětů pro obor vzdělání
34- 52 –L/01 Tiskař na polygrafických strojích

Tisk z výšky
Písmo a text
Hlubotisk
Druhy průmyslových knižních vazeb
Tisk z plochy
Členění polygrafických výrobků
Průtisk
Skenery, rozdělení a použití
Polygrafická montáž
Obalová technika
Průchod materiálu archovým tiskovým strojem
Sazba
Bezdotykový tisk
Barva a světlo
Tampónový tisk
Kovy v polygrafii
Flexotisk
Vlastnosti papíru
Výroba papíru
Reprodukce tonů a barev
Vlhčící zařízení ofsetového tiskového stroje
Zušlechťování papíru a druhy papíru
Řezací stroje
Standardizace a stabilizace v polygrafii
Příprava ofsetového tiskového stroje pro tisk
Úkol, Složení a výroba tiskových barev
Vedení pásu materiálu kotoučovým tiskovým strojem
Osvitové jednotky
Zásady technologických postupů výroby
Části papírenského stroje, postup výroby papíru
Hlubotisková forma - výroba
Tuhá vazba, hlavní části knihy
Kvalita ofsetového tisku
Základní rozdělení tiskových strojů
Závady v tiskovém procesu
Nebezpečné a zdraví škodlivé látky
Tiskové formy
Trendy současné polygrafie
Způsoby zušlechťování tiskovin
Digitální workflow
Dokončující výroba - finalizace
Barevník ofsetového tiskového stroje
Vazby
Velkoplošná reklama a Sign making
Typometrie - řešení příkladů
Typy předloh
Přehled tiskových technik
Měření barevnosti SPE
Technologie zpracování zakázky
Nátisk, náhled

7.2. Obor Grafický design


Maturitní témata pro ústní zkoušku z odborných předmětů  pro obor vzdělání
82- 41 – M/05 Propagační
design
Výstavy, veletrhy a výstavní expozice
Barvy a jejich vlastnosti, psychologické působení barev
Logotyp a jeho návrh, grafický manuál, corporate identity
Poutač a jeho charakteristika, využití v praxi
Sazba a základní typografická pravidla
Grafické programy, tvorba dokumentu a export dokumentu
Proces navrhování výstavní expozice a jeho složky
Charakteristika reportážní a dokumentární fotografie, expozice ve fotografii
Základní typografické názvosloví, rozdělení písma
Základní fotografické pojmy - průchod světla, charakteristika slepého obrázku, clona, závěrka, hledáček, objektiv, ohnisková rovina, popis fotoateliéru
Webdesign
Možnosti obrazové formy v grafickém designu
Marketing v propagaci, marketingový mix
Forma a prostor v grafickém designu
Plakát
Kompozice a kompoziční pravidla v grafickém designu
Reklama – její funkce a cíle, reklamní sdělení, reklamní agentura
Vývoj propagace
Propagační prostředky – význam, dělení, jednotlivé druhy
20 pravidel grafického designu, základní chyby v grafickém designu
Propagační akce – charakteristika, druhy, libreto a scénář
Obalová technika v propagaci – funkce obalu, druhy, vlastnosti
Charakteristika produktové a reklamní fotografie, rozdělení a rozbor objektivů
Výkladní prostor a jeho charakteristika
Bienále grafického designu v Brně

 

Maturitní témata pro ústní zkoušku z dějin výtvarné kultury pro obor vzdělání
82- 41 – M/05 Grafický design

Klasické pravěké umění – výtvarné umění v mladším paleolitu a neolitu
Nejstarší civilizace – Mezopotámie - kolébka světových dějin
Umění starověku – první civilizace – Egypt
Umění oblasti egejského moře – Řecko
Umění apeninského poloostrova – římská kultura
Starokřesťanské umění a Byzanc – vývoj umění po rozdělení římské říše
Odraz středověké doby v architektuře a námětech malířů – románský sloh
Gotický sloh – souvislost středověkého umění s duchovním klimatem doby
Renesance – inspirační a myšlenkové zdroje renesančního umění.
Baroko. Rokoko
Klasicismus a empír – umění přelomu 18. a 19. století
Romantismus – umění 1. poloviny 19. století
Realismus – umění 2. poloviny 19. století
Impresionismus – přínos směru vzhledem k dosavadnímu vývoji malířství
Postimpresionismus – zakladatelé směrů 20. století
Poslední známý umělecký sloh – Secese
Moderní umělecké směry začátku 20. století – fauvismus, expresionismus
Kubismus
Umělecké směry 1. poloviny 20. století – futurismus, dadaismus
Abstraktní umění - předválečné směry určující vývoj abstraktního umění
Surrealismus
Moderní architektura 20. století. – Funkcionalismus. Purismus. Bauhaus
Lyrická abstrakce a abstraktní expresionismus ve 2. polovině 20. století
Pop – art, nový realismus, nová figurace, hyperrealismus – umění 50. let 20. století
Kinetické umění a op-art
Umění 70. let 20. století – minimal art, konceptuální a akční umění
Postmodernismus
Vývoj designu

 

Pojetí praktické maturitní zkoušky oboru Grafický design    ñ

Praktická maturitní zkouška se skládá za tří částí:

1. Praktická práce

• Praktická maturitní zkouška vychází ze získaných znalostí a dovedností v předmětech praktická cvičení, prostorový design, navrhování, písmo a
  fotografování.
• Finální praktická zkouška, které mohou předcházet předem nastavené přípravné práce, trvá 15 dní včetně prezentací, kdy v jednom dni má 6,5 hodiny,
  tj.  doba od 7.30 do 14.30, přičemž přestávka na oběd je od 12:00 do 12:30, příchod a odchod nahlásí žák dozorujícímu pedagogovi.
• Vyhotovenou praktickou maturitní zkoušku žák odevzdá určený poslední pracovní den.
• Zadání praktické maturitní zkoušky je jednotné pro všechny žáky oboru, přesný způsob zpracování a forma odevzdání je upřesněna při zadání praktické
  maturitní zkoušky.
• Dohled vykonávají učitelé odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů podle připraveného rozpisu.
• Odborné učebny k dispozici pro praktickou maturitní zkoušku jsou určené výtvarné dílny, třídy a učebny PC.
• Spotřební materiál ke zhotovení zadaného tématu si každý žák zajistí sám na své náklady.
• Žák je vybaven vlastními pomůckami potřebnými ke kvalitnímu zpracování praktické maturitní zkoušky dle svého uvážení, může vycházet z pomůcek,
  které používal během svého studia v odborných předmětech.
• U praktické maturitní práce je hodnocen výtvarný projev, estetické zpracování, kompozice a barevné řešení, srozumitelnost a názornost, grafická úprava
  a práce s textem, manuálně řemeslné zpracování, výběr technologií pro realizaci, správnost zpracování technického zobrazení a kvalita vytvořeného
  fotografického materiálu .
• Komise označí za nedostatečné práce, které nebudou úplné nebo je žák neodevzdá včas, které nedodrží zadané téma, práce které nebudou dostatečně
  kvalitně zpracovány a vyhotoveny a práce které zjevně a prokazatelně nepocházejí ze samostatné práce žáka.

2. Portfolio


Portfolio je průřezem prací celého čtyřletého studijního období na SŠPTP Velké Poříčí zhotovených v rámci odborných předmětů s doplněním vlastní tvorby.
• Téma práce:
Zadáním je zhotovení vícestránkové prezentace vlastních prací vytvořených během studijního období včetně odborného komentáře a průvodního slova.
Úvodem bude profesní životopis v českém jazyce a v cizím jazyce, na který se žák připravoval během studia.
Žák má možnost vybrat a fotograficky zdokumentovat své nejlepší práce (dle vlastního uvážení nebo po konzultaci s učiteli odborných předmětů), jejich počet je libovolný a závisí především na studentově výběru. Každou uvedenou práci bude provázet její popis (např. název, téma,
základní myšlenka, technika, rozměry, atd.).
• Parametry:
Rozsah portfolia činí minimálně 8 stránek formátu A4 nebo atypického rozměru velikosti vhodné k umístění dostatečně velkých obrázků. Velikost obrázku je dostatečná, pokud kvalitně popisuje (charakterizuje) zobrazovanou práci. Na titulní straně portfolia, na obalu nosiče dat a na nosiči dat samotném bude uvedeno: Portfolio, jméno, příjmení a rok maturitní zkoušky (2018).
• Forma vyhotovení portfolia:
- 1x barevný výtisk v reprezentativním kvalitním zpracování, odevzdané portfolio zůstane majetkem školy
- 1x nosič dat (CD, USB karta, flash…), který bude buď součástí portfolia (např.: kapsa určená k vložení nosiče) nebo bude přiložen zvlášť ve výtvarně
   zpracovaném obalu, patřičně označený v jednotné koncepci s portfoliem – a musí obsahovat: 1x tiskový pdf soubor, 1x portfolio zpracované formou
   prezentace (nebo náhledový pdf soubor bez ořezových značek), která bude součástí prezentace praktické maturitní zkoušky společně s prezentací
   praktické práce, složka s fotografiemi v nejvyšší kvalitě (tiff, psd, 300 dpi, delší strana 1500 obr. bodů), odevzdaný nosič zůstává majetkem školy
  (určeno k archivaci).
Ve vlastním zájmu si žák nechá vyhotovit totožný výtisk portfolia spolu s nosičem dat pro vlastní potřeby (přijímací zkoušky na vysokou školu, pracovní pohovor atd.), jelikož odevzdané portfolio s nosičem dat zůstane majetkem školy a k případným potřebám přijímacích zkoušek nebude toto zapůjčeno (bez výjimek).
• Termín odevzdání:
Termín pro odevzdání portfolia je 5.4.2018 do 12 hodin.
Do 16.3.2018 je po domluvě možnost zadání tiskových dat a vytisknutí práce ve školním grafickém studiu, případně zadat knihařské zpracování ve školní tiskárně (opět po předchozí domluvě).
• Konzultační činnost:
Konzultační činnost vykonávají učitelé odborných předmětů z průběhu 1.-4. ročníku.
• Kritéria hodnocení portfolia:
Kritériem pro hodnocení portfolia je celkové vyznění publikace (design zhotovení), obsah a dodržení pravidel typografie.

 

Odevzdání portfolia v řádném termínu je podmínkou PŘIPUŠTĚNÍ K PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE.


3. Prezentace praktické práce a prezentace portfolia

• Uskuteční se po ukončení praktické práce.
• 1. Prezentace praktické práce bude realizována v následujících bodech: úvod, ideová návaznost na dané téma (koncepce, základní myšlenka), technické
   řešení
   (materiál, základní funkční principy), závěr.
• 2. Součástí prezentace praktické práce je prezentace portfolia. Při prezentaci portfolia žák představí a rekapituluje svoji školní práci v období studia na
   SŠPTP. Práci bude prezentovat jako projekci a zároveň seznámí odbornou komisi s průběhem prací na portfoliu, výběrem zařazených prací, volbou
   formátu, knihařského zpracování, apod..
• Délka trvání prezentace praktické práce a prezentace portfolia je celkem 25 minut (prezentace praktické práce 15 minut, prezentace předloženého
   portfolia 10 minut).

4. Hodnocení celé praktické zkoušky
 

Po ukončení prezentací praktických maturitních zkoušek a prezentací portfolií bude zasedat ustanovená odborná komise, která rozhodne o hodnocení praktické maturitní zkoušky a po té studentům oznámí výsledky praktické maturitní zkoušky.
Hodnocení každé části zkoušky se v návrhu výsledného hodnocení projeví následovně:
   1. praktická práce 75% z celkového hodnocení
   2. prezentace praktické práce 10% z celkového hodnocení
   3. portfolio a jeho prezentace 15% z celkového hodnocení

                 
Pojetí praktické maturitní zkoušky oboru Reprodukční grafik pro media     ñ


1.Ročníková maturitní práce

Ročníková maturitní práce je průřezem prací celého čtyřletého studijního období. Je rozdělena na dvě části - PORTFOLIO A BANNER. Portfolio musí být vytištěno v barevné podobě a knihařsky zpracováno. Banner bude odevzdán v elektronické podobě.


1.1. Téma práce - PORTFOLIO
Zadáním je zhotovení vícestránkové prezentace vlastních prací vytvořených během studijního období včetně odborného komentáře a průvodního slova. Úvodem bude profesní životopis v českém jazyce a v jazyce, na který se žák připravoval během studia
Parametry
Rozsah portfolia činí minimálně 16 stránek formátu A4 nebo atypického formátu vycházejícího z formátu A4, kde rozměr jedné strany musí být vždy zachován (např. 210 x 210 mm, 210 x 260 mm, 297 x 180 mm). Formát nesmí přejít do řady A5 a být větší než formát A4. Pokrytí textu v portfoliu u zadaných šestnácti stran je 25 %.
• Doba přípravy a zhotovení
Zhotovení a příprava podkladů pro tisk je součástí odborného výcviku a to v rozsahu 48 hodin.
• Odevzdání
Portfolio musí být zhotoveno: 1x barevný výtisk včetně knihařského zpracování (např. kroužková vazba). 1x tiskový (osvitový) pdf soubor k odevzdání a 1x zpracované jako prezentace, která bude součástí třetího dne maturitní zkoušky společně s prezentací praktické práce. Termín pro odevzdání portfolia je do 10. května 2018. Do 27. dubna 2018 je možnost vytisknutí práce ve školním grafickém studiu a do 27. dubna 2018 je možnost zpracování portfolia ve školní knihárně (ořez, kroužková vazba a vazba V2. Vazba V2 bude zhotovena v jednotném formátu, rozsahu a gramáži a odevzdaná ve stejném termínu (před zadáním portfolia upřesní Lukáš Čirtek).
• Kritéria hodnocení  portfolia
Kritériem pro hodnocení je zpracovatelnost ofsetovým tiskem, dodržení pravidel typografie a design zhotovení.
• Odborný dohled a konzultační činnost
Odborný dohled pro zpracování portfolia zajistí učitelé odborného výcviku. Konzultanty jsou učitelé odborných předmětů.

Neodevzdání portfolia v řádném termínu= NEPŘIPUŠTĚNÍ K PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE.


1.2. Téma práce - BANNER
Dále student během odborného výcviku zhotoví banner na dané téma. Banner bude odevzdán v elektronické podobě (osvitový pdf soubor).
• Parametry
Velikost banneru bude určena při zadávání, barevnost 4/0. Student si podklady pro dané téma zajistí sám a odpovídá za jeho nekopírovaný obsah (autorská práva).
• Doba přípravy a zhotovení
Odevzdání do 10. května 2018. Časová dotace je 18 hodin.
• Kritéria hodnocení banneru
Kritériem pro hodnocení je zpracovatelnost velkoplošným tiskem, dodržení pravidel typografie a design zhotovení.
• Odborný dohled a konzultační činnost
Odborný dohled pro zpracování banneru zajistí učitelé odborného výcviku. Konzultanty jsou učitelé odborných předmětů.
Neodevzdání banneru v řádném termínu= NEPŘIPUŠTĚNÍ K PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE.

2. Praktická maturitní práce
Praktická práce je zkouškou znalostí v programech Adobe Illustrátor, Adobe Photoshop, Adobe InDesign a znalostí zpracování dat pro jednotlivé tiskové technologie.
Doba trvání
Praktická práce trvá 2 dny. V jednom dni trvá zkouška maximálně 7 hodin, minimálně však 5 hodin.
• Zadání
Zadáním tématu prvního dne budou žáci prokazovat znalosti v programu Adobe Photoshop a Adobe Illustrator. Druhý den žáci zpracovávají data dle zadání s předepsanými parametry. Zadání je jednotné a student jej obdrží při zahájení praktické zkoušky.
• Odevzdání
Týž den vždy odevzdají hotovou práci jako finální produkt, který bude v určeném souboru a formátu a bude splňovat podmínky pro standardní ofsetový tisk.
• Odborný dohled a konzultační činnost
Odborný dohled a konzultační činnost nad zpracováním praktické maturitní práce jsou učitelé odborného výcviku a odborných předmětů.
• Kritéria hodnocení
Důležitým kritériem pro hodnocení praktické maturitní zkoušky bude přesnost, dodržení zadaných parametrů, samostatnost zpracování tématu a zhotovení v předem stanoveném čase.

3. Prezentace portfolia a banneru
• Uskuteční se po skončení praktické práce, tj. třetí den praktické maturitní zkoušky.

• Délka trvání prezentace portfolia a banneru je 20 minut.

• Prezentace portfolia nebude tiskovým souborem pdf odevzdané práce (upřesní se při zadání).

• Hodnocení prezentace portfolia a banneru provedou učitelé odborného výcviku.

4. Hodnocení celé praktické zkoušky
Hodnocení každé části zkoušky se v návrhu výsledného hodnocení projeví následovně:
Praktická maturitní práce 65 %
Portfolio 10 %
Banner 20 %
Prezentace portfolia a banneru 5 %


Pojetí praktické maturitní zkoušky oboru Tiskař na polygrafických strojích     ñ

Praktická maturitní zkouška se skládá ze tří částí:

1. Praktická práce

 

• koná se z odborného výcviku, ve kterém si žáci osvojili praktické dovednosti a zkušenosti při obsluze tiskových strojů.
• žákům bude přiděleno jedno téma.
• praktická zkouška trvá pro jednoho žáka 2 dny. V jednom dni trvá nejdéle 7 hodin. Celkem trvá praktická zkouška 14 hodin.
• žáci oboru Tiskař na polygrafických strojích po přidělení tématu a převzetí kompletní výrobní dokumentace provedou zhotovení tiskoviny dle předlohy
  a vyhodnotí kvalitu tisku na daném strojním zařízení.
• nutné přestávky budou zapsány do záznamu o průběhu praktické maturitní zkoušky.
• odborný dohled zajišťuje učitel odborného výcviku.
• podrobné pokyny obdrží student při zadání tématu.

1.1.Kriteria hodnocení
Činnost maximální počet bodů
Převzetí výrobních podkladů pro tisk 0 – 10
Kontrola tiskové formy, přebrání potisk. materiálu 0 – 15
Příprava a nastavení tiskové jednotky a dopravníku 0 – 40
Seřízení a úprava vykladače 0 – 15
Posouzení parametrů prvního výtisku 0 – 25
Vlastní tisk, průběžná kontrola parametrů 0 – 30
Předání zhotovené tiskoviny 0 –   5
Ukončení tiskového procesu, čištění stroje, údržba 0 – 20


2.  Ročníková maturitní práce

Žáci oboru Tiskař na polygrafických strojích zpracují žákovský projekt, který bude zaměřen na firmu, ve které vykonával student odborný výcvik a na tiskoviny, na kterých se žák při tisku podílel nebo sám vytiskl. Práci žáci odevzdají 1x v tištěné podobě, velikost formátu papíru bude A4 a práce bude knihařsky zpracována, dále 1x v digitální podobě, aby se dala prezentovat. V případě, že žák ročníkovou maturitní práci neodevzdá, nebude připuštěn k praktické zkoušce. Termín odevzdání ročníkové maturitní práce je stanoven na 30. března 2018 do 12.00 hodin
2.1. Ročníková maturitní práce bude obsahovat následující body:
• historie tiskárny

• strojní vybavení tiskárny

• popis jednotlivých strojů a zařízení, doplněné fotodokumentací strojů

• popis hlavních částí jednotlivých strojů

• postup při tvorbě tiskoviny (tvorba zakázky) na jednotlivých odděleních

• druhy tiskovin zpracovávaných tiskárnou
Rozsah ročníkové práce 10- 20 stran.

2.2 Profesní životopis
• součástí portfolia bude strukturovaný životopis v českém jazyce a v jazyce, který žák studoval.
2.3. Kritéria hodnocení ročníkové maturitní práce
Činnost maximální počet bodů
obsahové zpracování 0 - 5
fotodokumentace 0 - 3
vazba portfolia (knihařské zpracování)  body 0 - 2

3. Prezentace praktické zkoušky a prezentace ročníkové maturitní práce

Bude provedena poslední den po ukončení praktických maturitních zkoušek.
• hodnocení praktické práce provede komise, složená z mistrů OV, kterou stanoví ředitel školy.
• prezentaci portfolia bude hodnotit komise složená z mistrů OV a učitelů odborných předmětů polygrafických, kterou stanoví ředitel školy.
• hodnocení bude provedeno podle uvedených kritérií a pravidel.
• délka prezentace praktické práce a prezentace portfolia bude trvat maximálně 15 minut.

Kriteria hodnocení
Prezentace tisku 0 - 15 bodů
Doplňující otázky – tiskový arch 0 - 10 body
Verbální projev 0 - 5 body


4. Hodnocení celé praktické zkoušky

Hodnocení praktické zkoušky bude provedeno podle počtu dosažených bodů. S těmito kritérií budou žáci seznámení před zahájením zkoušky:
Praktická práce bude mít váhu 80 %
Prezentace ročníkové maturitní práce 5 %
Prezentace praktické práce  15 %

Podle dosaženého celkového počtu bodů bude stanovena výsledná známka dle níže uvedených kritérií:
Celkový počet dosažených bodů Výsledná známka
 200 - 180 výborný
 179 - 150 chvalitebný
 149 - 100 dobrý
   99 - 50 dostatečný
   49 - 0 nedostatečný

Obsah   ñ

 

 

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická