Náklady na studium

• Ubytování na domově mládeže
¨ 1000 Kč za měsíc
   V případě, že vykonává žák praxi v místě bydliště, je cena ponížena o alikvotní část.
 

• Stravování
   snídaně a svačina 23 Kč
   oběd 23 Kč
   večeře 24 Kč
   Kalkulace ceny se odvíjí od aktuálních cen potravin a energií.
 

• Učebnice
   Rada rodičů spravuje bohatou žákovskou knihovnu, která zajišťuje služby všem žákům
   školy. Cena půjčovného celé sady učebnic je různá podle oborů a pohybuje se od 80 do
   250 Kč.
   Některé učebnice, které pro svou krátkou aktuálnost není vhodné zařazovat do knihovny,
   si žáci pořizují sami (např. jazykové učebnice).

   Učebnice předmětu Dějepis pro obory s výučním listem
          - učebnice budou žákům zapůjčeny ze školní knihovny
   Učebnice předmětu Dějepis pro obory s maturitní zkouškou
          - V. Čapek, J. Pátek – Dějepis pro SOŠ (nakl. Scientia)
   Učebnice předmětu Český jazyk a literatura pro obory s výučním listem
          - učebnice budou žákům zapůjčeny ze školní knihovny
   Učebnice Český jazyk a literatura pro obory s maturitní zkouškou
             Literatura pro 1. ročník SŠ (vše nakladatelství Didaktis)
             Literatura pro 2. ročník SŠ
             Literatura pro 3. ročník SŠ
             Literatura pro 4. ročník SŠ
             Komunikace v českém jazyce pro SŠ (jedna učebnice pro 1. – 4. ročník)
 

• Učební pomůcky
   Pro praktickou přípravu si žáci zajišťují učební pomůcky podle stanovených seznamů.
   Cena je různá podle jednotlivých oborů.
   Pro přehled:
   kadeřník cca 3000 Kč
   aranžér cca 2500 Kč
   grafický design cca 2000 Kč
   ostatní obory do 500 Kč
   Pro teoretickou přípravu si žáci zajišťují běžné pomůcky pro psaní, rýsování a určené typy
   sešitů.
   Dále žáci hradí ze svých prostředků materiály, které není možné zajistit z prostředků školy.
   Proti přijaté částce vydává škola doklad. Částka nepřesahuje 500 Kč na školní rok.
 

• Exkurze
   Žáci si hradí cenu podle skutečných vynaložených nákladů na cestovné, vstupné a pod.

 

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická