Školní řád

č. j. SŠPTP/110/2015
spisový znak 3.1.1.
skartační znak A5
datum vydání: účinnost od: 1.9. 2015
Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 31.8.2015

Změny : ruší se školní řád školy vydaný dne 1.9. 2012

Obsah

1  Obecná část
1.1 Úmluva o právech dítěte
1.2 Poskytování a ochrana osobních údajů

2  Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců žáků, vztahy žáků a zákonných zástupců
 s pedagogickými pracovníky školy
2.1 Práva žáků
2.1.1Povinnosti žáků
2.2 Práva zákonných zástupců žáků
2.3 Povinnosti zákonných zástupců žáků  
2.4 Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

3  Chování žáků
3.1 Docházka do školy
3.2 Zacházení se školním a soukromým majetkem
3.3 Vnitřní režim školy
3.4 Povinnosti služby ve třídě
3.5 Výchovná opatření

4  Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

5  Pravidla pro klasifikaci žáků – klasifikační řád
5.1 Obecné zásady hodnocení výsledků vzdělávání žáků (§ 69 zákona 561/2004)
5.2 Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení
5.3 Podrobnosti hodnocení výsledků vzdělávání žáků
5.3.1 Obecné zásady hodnocení a kritéria stupňů prospěchu
5.3.2 Hodnocení žáka při uvolnění z výuky
5.3.3 Hodnocení chování žáků na vysvědčení
5.4 Výchovná opatření
5.4.1 Pochvaly
5.4.2 Kázeňská opatření
5.5 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení
5.5.1 Stupeň „výborný“
5.5.2 Stupeň „chvalitebný“
5.5.3 Stupeň „dobrý“
5.5.4 Stupeň „dostatečný“
5.5.5 Stupeň „nedostatečný“
5.6 Podrobnosti o zkouškách
5.6.1 Hodnocení žáka v náhradním termínu
5.6.2 Hodnocení žáka v náhradním termínu na konci I. pololetí
5.6.3 Hodnocení žáka v náhradním termínu na konci II. pololetí
5.6.4 Opravné zkoušky
5.6.5 Hodnocení vzdělání ve zvláštních formách

6 Přílohy
6.1 Provozní řád školních šaten
6.2 Školní akce organizované mimo areál školy


1.Obecná část
Školní řád specifikuje a rozvádí školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 13/2005 Sb. o středních školách. Školní řád zohledňuje zákon č.379/2005 o kouření ve vnějších a vnitřních prostorách školy a školských zařízeních a také Úmluvu o právech dítěte


1.1 Úmluva o právech dítěte:


Čl. 2. ochrana před jakoukoliv formou diskriminace
Čl. 5. respektovat práva a odpovědnost rodičů, vést dítě způsobem, který odpovídá rozvoji jeho schopností
Čl. 14 právo na svobodu myšlení, svědomí, náboženství
Čl. 16 ochrana před vměšováním do soukromí dítěte, do jeho korespondence, ochrana před nezákonnými útoky na jeho pověst
Čl. 18 odpovědnost rodičů za výchovu dítěte
Čl. 23 právo handicapovaných dětí na vhodnou speciální péči, vzdělání a výchovu
Školní řád stanovuje vhodné podmínky pro výchovu a vzdělávání, a to v souladu s vědeckým poznáním v duchu zásad mravnosti, humanity a demokracie.
Dobrovolným rozhodnutím studovat na střední škole se žák zavazuje řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti, jednat, chovat se a vystupovat jako kultivovaný člověk. Pro žáka jsou závazné základní normy, zakotvené v právním řádu naší republiky, a proto je žák povinen dbát toho, aby neničil hodnoty vytvořené prací druhých, aby svým chováním nepoškozoval kohokoli druhého. Žák se podílí na zodpovědnosti za své studijní výsledky.

1.2 Poskytování a ochrana osobních údajů

Škola vyhotovuje některé úřední doklady (např. vysvědčení atd.), vede evidenci žáků ve školní matrice, proto pracuje s osobními údaji žáků a řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Žák je povinen na začátku školního roku oznámit všechny údaje potřebné pro vedení školní matriky. Škola smí používat svěřené údaje jen k vlastním úředním potřebám.

2 Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců žáků, vztahy žáků a  zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

2.1 Práva žáků

Žáci mají právo:
(1) na vzdělání podle školního vzdělávacího programu
(2) jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na péči v rámci možností školy
(3) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
(4) zakládat v rámci školy samosprávný orgán žáků (žákovská samospráva), volit a být voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných orgánů zabývat
(5) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělání
(6) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání
(7) v případě nejasnosti v učivu požádat o pomoc vyučujícího
(8) na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku
(9) na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost
(10) na život a práci ve zdravém životním prostředí
(11) na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny
(12) na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením
(13) na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj
(14) na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích, nebo má nějaké problémy
(15) na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání, rasismu, náboženské a národnostní i jiné netolerance.

2.1.1 Povinnosti žáků

Žáci mají povinnost:
(1) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
(2) při vstupu do budovy školy svůj příchod zaznamenat pomocí čipové karty

(3) být vybaveni na výuku stanovenými učebními pomůckami
(4) dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
(5) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
(6) vyjadřuje-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem
(7) nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni zaplatit
(8) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, a doložit je lékařskou zprávou
(9) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
(10) oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost, a změny v těchto údajích
(11) volit a být voleni do školské rady.

2.2 Práva zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají právo:
(1) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka
(2) volit a být voleni do školské rady
(3) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost
(4) na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního programu
(5) požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.

2.3 Povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají povinnost:
(1) zajistit, aby žák docházel řádně do školy
(2) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
(3) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, a doložit je lékařskou zprávou
(4)dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
(5) oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích .

2.4 Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

(1) Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.
(2) Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu jednání o závažných otázkách týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.
(3) Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně účastní třídních schůzek, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání.

3 Chování žáků

(1) Žáci dodržují zásady kulturního chování, zdraví všechny zaměstnance školy a jiné dospělé osoby pozdravem „Dobrý den“.
(2) Při vstupu a odchodu ředitele, jeho zástupce, učitele či jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví povstáním.
(3) Do školy vstupují a odcházejí určeným vchodem, o přestávkách a v době vyučování je zakázáno opouštět budovu školy bez souhlasu učitele nebo učitele odborného výcviku, je zakázáno přelézat plot, zdi, vylézat okny.
(4) Při přecházení mezi budovami školy, v rámci výuky, žáci přecházejí bez pedagogického dozoru podle všech pravidel bezpečnosti silničního provozu,
(5) Při vstupu do školy se žáci přezouvají v šatnách do zdravotně vhodných přezůvek (za přezůvky se nepovažuje cvičební obuv).
(6) Obuv, kabáty a bundy se nechávají v šatně, do tělocvičny žáci vstupují ve vhodné sportovní obuvi, do dílen ve vhodné pracovní obuvi. Ve všech prostorách školy nenosí žáci pokrývky hlavy. Toto nařízení se netýká určených osobních ochranných prostředků.
(7) Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučovací hodiny, o přestávkách se mohou volně pohybovat po budově školy, musí při tom dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti, do jiných tříd přecházejí ukázněně, vstupovat do tělocvičny smějí jen s učitelem. V prostorách školy je zakázáno užívat kolečkové brusle, jízdní kola, skateboardy, longboardy apod. (8) Vstupovat do ředitelny, sborovny, pracoven učitelů smějí žáci jen na vyzvání.
(9) Žák zodpovídá za pořádek ve škole, na svém pracovišti, v šatnách a v jídelně.
(10) V jídelně žáci dodržují pravidla slušného chování.
(11)  Do školy nesmí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků, nesmí také nosit cenné předměty, které nepotřebují k výuce, a větší obnosy peněz.
(12) Žákům je zakázáno nosit do školy jakoukoliv zbraň, střelivo, chemikálie a podobně.
(13) Žákům se zakazuje kouřit (i elektronické cigarety) ve všech prostorách školy (tj.oplocená část hlavní budovy školy, u protější budovy prostor vymezený ploty, řekou a silnicí), v době vyučování i mimo areál školy, rovněž je zakázáno kouření na akcích pořádaných školou. Porušení bude trestáno. První porušení důtkou třídního učitele, při opakovaném porušení následují další výchovná opatření.
(14) Žákům je zakázáno ve škole a při školních akcích přechovávat, distribuovat a používat alkohol a drogy v rámci ochrany zdraví. Žáci jsou povinni nález drog nahlásit a odevzdat je. Při podezření na užití návykových látek bude žák testován. V případě nálezu drog, distribuci, pozitivního testu bude u nezletilého žáka ihned informován zákonný zástupce, OSPOD, policie; u zletilého žáka policie. Při těchto přestupcích bude použito důrazných kázeňských opatření, žák může být i vyloučen ze školy.
(15) Žákům je zakázáno ve škole projevovat jakékoliv formy rasismu, šikanování, kyberšikanování a jiné druhy násilí, při těchto přestupcích bude použito důrazných kázeňských opatření a neprodleně budou s přestupkem seznámeni rodiče, popř. příslušné sociální odbory či policie.
(16) Do areálu školy a na školní akce je zakázáno vodění zvířat s výjimkou vodících psů.
(17) Ve škole i mimo školu dodržují žáci pravidla slušného chování a dbají na dobré občanské soužití.
(18) Žák školy pomáhá slabším a postiženým spolužákům, popřípadě jiným občanům.
(19) Žák je zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování.
(20) Ve třídě mají žáci vyhrazená místa třídním učitelem nebo příslušným vyučujícím, tato místa nesmějí svévolně měnit, žákům je zakázáno sedat na okna, lavice, radiátory, houpat se na židlích, svévolně pobíhat ve třídě.
(21) Při vyučování žák nežvýká, nejí, nepožívá tekutiny.

(22) Žákům je zakázáno rušit vyučování mobilními telefony, žáci mají mobilní telefony v tašce ve vypnutém stavu. Toto opatření platí i pro ostatní přenosná multimediální zařízení.

3.1 Docházka do školy

(1) Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin, na vyučovací hodiny přichází včas, aby se stačil připravit na výuku.
(2) Nedílnou součástí teoretické i praktické výuky je exkurzní činnost, účast žáků na těchto akcích je povinná.
(3) Žák je povinen docházet na teoretické i praktické vyučování a účastnit se dalších akcí školy.
(4) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce (příp. zletilý žák) o uvolnění:
(a) jednu vyučovací hodinu vyučujícího učitele nebo učitele odborného výcviku
(b) více hodin (nejvíce jeden den) je požádán třídní učitel nebo vedoucí praktické výuky
(c) více dní požádá písemně ředitele školy
(d) uvolnění žáka závisí na jeho chování a prospěchu
(5) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je zákonný zástupce žáka (příp. zletilý žák) povinen ihned (nejpozději do tří dnů) informovat třídního učitele, učitele odborné výchovy, popřípadě vychovatele o důvodu nepřítomnosti. Nesplnění této povinnosti může být kvalifikováno jako neomluvená absence. Neoznámená absence v době delší než pět dnů může být důvodem k vyloučení ze školy.
(6) Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omluvit písemně do omluvného listu či  studentského průkazu.
(7) Žák předkládá omluvenku nejpozději do tří dnů po návratu do školy.
(8) Zletilý žák omlouvá svoji absenci způsobenou nemocí lékařským potvrzením.
(9) Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem.
(10) V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutných případech a na dobu nezbytně nutnou.
(11) Při absenci vyšší než 25% v daném předmětu a neplnění klasifikačních podmínek má učitel právo navrhnout klasifikační zkoušku.
(12) Odchod ze školy během vyučování musí žák nahlásit třídnímu učiteli nebo jeho zástupci.

3.2 Zacházení se školním a soukromým majetkem

(1) Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou , je při tom povinen řídit se pokyny učitelů, učitelů odborného výcviku a jiných oprávněných osob.
(2) Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy, dílny a školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.
(3) Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada.
(4) Žáci dbají o svůj soukromý majetek. Svým chováním a jednáním předcházejí jeho zničení nebo zcizení. Osobní věci odkládají na místa k tomu určená, pokud pedagog, který vede výuku nestanoví jinak (tělesná výchova, praxe aj.). Větší obnosy peněz a cenné věci mohou uložit do úschovy k třídnímu učiteli nebo k ostatním pedagogům. Zejména se jedná o úschovu cenných předmětů při tělesné výchově a praktické výuce. V případě zcizení věcí v osobním vlastnictví nahlásí žák neprodleně tuto ztrátu přítomnému pedagogovi.
(5) Ročníkové, maturitní a jiné práce vytvořené v rámci výuky jsou majetkem školy.
(6) Žáku, kterému byla prokázána krádež majetku školy, zaměstnanců školy nebo spolužáků nebo na akcích školy, bude uděleno kázeňské opatření. Jde o závažné porušení povinností stanovených školním řádem.

3.3 Vnitřní režim školy

(1) Pro žáky je škola otevřena od 7.00 hodin, uzavírá se v 17.00 hodin.
(2) Žáci jsou ve třídě 5 minut před začátkem první vyučovací hodiny.
(3) Žáci po skončení vyučování opustí školu.
(4) Žáci se ve škole přezouvají.
           (a) Pravidla pro ukládání oděvů a obuvi jsou uvedeny v provozním řádu školních
                 šaten (viz, příloha).
           (b) Kriteria přezouvání a ukládání oděvů v ateliérech, učebnách IT stanovují
                 vyučující.
(5) Žáci tráví přestávky ve vnitřních prostorách školy.
(6) Žákům se zakazuje rušit vyučování mobilními telefony.
(7) V celém objektu školy je zakázáno kouření.

3.4 Povinnosti služby ve třídě

Třídním učitelem je určena z řad žáků na každý týden služba. Její povinnosti jsou:
(1) být 5 minut před vyučováním ve třídě
(2) zkontrolovat, zda ve třídě je vše v pořádku a nepoškozeno, nahlásit poškozený inventář
(3) umýt tabuli a připravit všechny potřebné pomůcky pro následující hodiny
(4) hlásit učiteli chybějící žáky
(5) nosit třídní knihu při dělených hodinách dalšímu vyučujícímu, starat se o zápisy učitelů v třídní knize
(6) během přestávky zodpovídá za pořádek ve třídě a dodržování školního řádu
(7) zhasínat světlo při odchodu ze třídy
(8) zkontrolovat uzavření oken a uklidit po skončení vyučování všechny papíry a hrubé nečistoty do koše na odpadky, umýt tabuli, zvednout židle.

3.5 Výchovná opatření

(1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření .
(2) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné osoby žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
(3) Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déle trvající úspěšnou práci.
(4) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:
       - napomenutí třídního učitele nebo učitele odborného výcviku
       - důtku třídního učitele nebo učitele odborného výcviku
       - důtku ředitele školy
       - podmínečné vyloučení
       - vyloučení žáka ze studia
(5) Napomenutí třídního učitele (učitele odborného výcviku) uděluje třídní učitel (učitel odborného výcviku) za drobné přestupky (např. dva pozdní příchody, méně závažný zápis do třídní knihy apod.) bezprostředně po provinění žáka a písemně je oznámí  zákonnému zástupci žáka (nebo přímo zletilému žákovi).
(6) Důtku třídního učitele (učitele odborného výcviku) uděluje třídní učitel (učitel odborného výcviku) za závažnější přestupek nebo za větší počet (cca 3) méně závažných přestupků po předchozím napomenutí třídním učitelem nebo za 1–6 neomluvených hodin nebo jeden souvislý vyučovací den. Tuto skutečnost třídní učitel (učitel odborného výcviku) písemně oznámí zákonnému zástupci žáka (nebo přímo zletilému žákovi) a informuje o ní na poradě pedagogických pracovníků.
(7) Udělení důtky ředitele školy navrhuje řediteli školy třídní učitel (učitel odborného výcviku) za závažný přestupek proti školnímu řádu nebo za další přestupky po udělené důtce třídního učitele (učitele odborného výcviku), při více než 6 neomluvených hodinách nebo při více neomluvených vyučovacích dnech. Ředitel školy sdělí písemně tuto skutečnost zákonnému zástupci žáka (nebo přímo zletilému žákovi) a informuje o ní na poradě pedagogických pracovníků.
(8) Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem č. 561/2004 Sb. nebo školním řádem rozhodnout o podmínečném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. Rozhodnutí o podmínečném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu 1 roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.
(9)  Podmínečné vyloučení žáka ze studia navrhne řediteli školy třídní učitel (učitel odborného výcviku) rovněž za opakovaná méně závažná provinění proti školnímu řádu po udělené důtce ředitele školy nebo při více jak 15 hodinách neomluvené absence nebo při více jak 3 neomluvených vyučovacích dnech.
(10) Vyloučení žáka ze studia navrhne řediteli školy třídní učitel (učitel odborného výcviku) rovněž za opakovaná méně závažná provinění proti školnímu řádu uskutečněná ve zkušební lhůtě stanovené v podmínečném vyloučení ze studia. K vyloučení žáka ve zkušební lhůtě rozhodně přistoupí ředitel školy v případech neomluvené absence a dalších závažných provinění proti školnímu řádu.
(11) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy a rovněž porušení kázně v kapitole 3 Chování žáků, odstavci (12), (13), (14) tohoto školního řádu se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem a žák může být vyloučen ze školy.
(12) O podmínečném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy a o svém rozhodnutí informuje pedagogickou radu.

4 Bezpečnost práce a ochrana zdraví

(1) Náležitý dohled nad nezletilými žáky zajišťují pedagogičtí pracovníci (po dohodě s ředitelem výjimečně i jiné zletilé osoby) formou tzv. pedagogického dozoru. Dozor začíná 15 minut před začátkem dopoledního vyučování a končí odchodem žáků ze školy po skončení vyučování. Dozor je dále vykonáván o přestávkách mezi vyučovacími hodinami, na akcích pořádaných školou a podle potřeby při přesunu žáků i mimo areál školy v rámci vyučovacích předmětů (těl. výchova,výtvarná příprava apod.)
Pauza zařazovaná z rozvrhových důvodů není přestávkou, ale volnem mezi vyučováním. V této době je přerušena výchovně vzdělávací činnost, a proto škola dozor nad žáky v době těchto pauz nekoná. Škola nekoná dozor nad žáky, pokud se zdržují ve škole dříve než 15 minut před zahájením vyučování, po skončení vyučování, v době rozvrhového volna - např. při odpadlých hodinách, pozdějším začátku výuky, v době volna mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.
Pokud jsou žáci v době, kdy škola nad nimi nevykonává dozor v budově školy, zdržují se ve školním klubu, popřípadě ve volných učebnách.
Ve všech zmíněných případech volna mezi vyučováním dbají žáci předpisů o bezpečnosti, se kterými byli seznámeni na začátku školního roku.
(2) Žáci dodržují předpisy k ochraně a bezpečnosti práce, nesmí manipulovat s elektrickými spotřebiči, provádět zásahy do elektrické instalace a pomůcek audiovizuální techniky.
(3) Žákům je zakázáno používat vlastní varné konvice.
(4) Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti v škole i mimo školu, při každém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu, žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy.
(5) Při přesunech mezi budovami školy v rámci výuky žáci přecházejí bez pedagogického dozoru a dbají všech všeobecně platných a dopravně bezpečnostních předpisů.
(6) Pokud dojde u žáka ke školnímu úrazu, je povinen, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, úraz okamžitě hlásit svému učiteli či jinému pedagogickému pracovníkovi. Pokud je žák svědkem školního resp. pracovního úrazu jiného žáka či pracovníka, je povinen poskytnout mu první pomoc a podat všechny informace potřebné k sepsání protokolu o úrazu příslušnému pracovníkovi školy.
(7) Žák je povinen hlásit třídnímu učiteli či učiteli odborného výcviku též mimopracovní úraz, zejména v souvislosti s omlouváním případné své nepřítomnosti ve škole.
(8) Při výuce tělesné výchovy žák používá cvičební úbor určený učitelem.
(9) Při praktickém vyučování používá zásadně předepsaný pracovní oděv, předepsané pracovní a ochranné pomůcky a dbá pokynů učitele.
(10) Lékařskou péči zajišťuje praktický lékař v místě bydliště, pro ubytované žáky na domově mládeže a akutní případy přijímá, po předchozím oznámení na telefonním čísle 491 482 277, MUDr. Radka Novotná (ordinace Velké Poříčí), nebo 739 282 494 MUDr. Pavel Maršík (ordinace Hronov),chirurgická ambulance MUDr. Mihola, 491 483382.

(11) V době vyučování žáci neopouštějí učebny z důvodů odchodu na WC (kromě zdravotních důvodů doložených lékařským potvrzením).

5 Pravidla pro klasifikaci žáků – klasifikační řád
Pravidla pro klasifikaci jsou stanovena podle zákona 561/2004 (školský zákon) a podle vyhlášky č. 13/2005 o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři.

5.1 Obecné zásady hodnocení výsledků vzdělávání žáků (§ 69 zákona
 561/2004)


(1) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení.
(2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací nebo slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.
(3) Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy, zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.
(4) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí. Hodnocení žáka v odborných předmětech, které stanoví rámcový vzdělávací program v uměleckých oborech, se uskutečňuje po vykonání komisionální zkoušky.
(5) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
(6) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
(7) Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.
(8) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku.
(9) Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupce nezletilého žáka.
(10) V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení podle odstavce 9 na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.

5.2 Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení

(1) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
       (a) 1 – výborný
       (b) 2 – chvalitebný
       (c) 3 – dobrý
       (d) 4 - dostatečný
       (e) 5– nedostatečný
Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo "nehodnocen(a)". Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo "uvolněn(a)".
(2) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá dosažená úroveň vzdělání žáka ve vztahu ke stanoveným cílům vzdělávání a k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům.

(3) V denní formě vzdělávání se chování žáka hodnotí těmito stupni hodnocení:
       (a) l – velmi dobré
       (b) 2 – uspokojivé
       (c) 3 – neuspokojivé

(4) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
       (a) prospěl(a) s vyznamenáním,
       (b) prospěl(a),
       (c) neprospěl(a)
       (d) nehodnocen(a).

(5) Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2(chvalitebný) a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré. V oborech vzdělání skupiny 82 Umění, užité umění se dále vyžaduje v odborných předmětech, které stanoví rámcový vzdělávací program, prospěch 1 (výborný).
(6) Žák prospěl,není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 (nedostatečný).
(7) Žák neprospěl, je-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 (nedostatečný).
(8) Žák je nehodnocen, pokud ho není možno hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu.

5.3 Podrobnosti hodnocení výsledků vzdělávání žáků
5.3.1 Obecné zásady hodnocení a kritéria stupňů prospěchu


Hodnocení a klasifikace jsou průběžnou činností celého klasifikačního období. Na jeho počátku seznámí všichni vyučující žáky se způsoby a kritérii hodnocení. Během hodnocení uplatňuje vyučující přiměřenou náročnost a pedagogický takt a přihlíží k věkovým zvláštnostem žáka.
Učitel klasifikuje jen probrané učivo. Před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení a procvičení učiva. Účelem zkoušení je hodnotit úroveň toho, co žák umí, nikoliv pouze vyhledávat mezery v jeho vědomostech.
Klasifikace žáků je projednávána na pedagogických klasifikačních poradách. Učitel předem žákům oznámí, jakou známku na pedagogické radě bude navrhovat.
Kromě povinné dokumentace (ve smyslu legislativy a pokynů ředitele školy) vede vyučující vlastní záznamy o klasifikaci žáků tak, aby byl schopen podat informace o frekvenci a struktuře hodnocení. Tyto vlastní záznamy uschovává po dobu šesti měsíců po skončení klasifikačního období.
Do celkové klasifikace na konci klasifikačního období zahrnuje dle charakteru předmětu v přiměřené míře též zájem o předmět, úroveň domácí přípravy, míru aktivity studenta ve vyučovacích hodinách, jeho schopnosti samostatného myšlení a práce a aplikační dovednosti.
Při celkové klasifikaci přihlíží vyučující k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.

5.3.2 Hodnocení žáka při uvolnění z výuky

Na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a vyjádření příslušného lékaře (v případě studenta se ZPS posudkového lékaře sociálního zabezpečení) může ředitel školy uvolnit žáka z vyučování vyučovacího předmětu. Na celý školní rok nebo jeho převážnou část lze žáka uvolnit pouze z vyučovacích předmětů výchovného charakteru, a to jen tehdy, nejsou-li rozhodující pro jeho zaměření. V případě takového uvolnění z vyučování není žák klasifikován. Na vysvědčení a v katalogovém listu je v rubrice prospěch uvedeno „uvolněn“. Rozhodnutí ředitele školy o uvolnění je zapsáno třídním učitelem do katalogového listu a je založeno v pedagogické dokumentaci žáka.
Žádost o uvolnění z výuky podává zákonný zástupce nebo zletilý žák nejpozději do konce září příslušného školního roku, nebo nejpozději jeden měsíc od nastalých okolností, které vedou k uvolnění žáka z výuky. Součástí žádosti je vždy posouzení odborného pracoviště (lékař, poradenské pracoviště aj.)
Zdravotně postiženému nebo dlouhodobě nemocnému žákovi a žákyni z důvodu těhotenství nebo mateřství může ředitel školy na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo rodičů nezletilého žáka umožnit vykonání zkoušek v termínech, které stanoví. Takové zkoušky, stejně jako zkoušky žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy, se konají jako zkoušky komisionální.

5.3.3 Hodnocení chování žáků na vysvědčení

Klasifikační stupně
Chování je klasifikováno stupni velmi dobré (l), uspokojivé (2), neuspokojivé (3).

Stupeň „velmi dobré“

Žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného chování a ustanovení školního řádu. I méně závažných přestupků se dopouští jen ojediněle. Žák je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit
.
Stupeň „uspokojivé“

Chování žáka je zpravidla přes předchozí udělené opatření k posílení kázně opakovaně v rozporu s pravidly slušného chování a s ustanoveními školního řádu nebo se žák dopustí závažného přestupku (např. poškozením majetku nebo ohrožením bezpečnosti a zdraví svého nebo jiných osob, narušením výchovně vzdělávací činnosti školy apod.).

Stupeň „neuspokojivé“

Chování žáka je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustil se takových přestupků proti školnímu řádu, jimiž je vážně ohrožen majetek, výchova, bezpečnost či zdraví jiných osob. Záměrně a zpravidla přes udělení důtky ředitele školy narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy.

Známku z chování navrhuje po konzultaci s vyučujícími a ostatními pedagogickými pracovníky (učiteli OV, popř. vychovatelem) zpravidla třídní učitel. Návrh na snížení stupně z chování projednává pedagogická rada a schvaluje ředitel školy.

5.4 Výchovná opatření
5.4.1 Pochvaly


Za výborné studijní výsledky, reprezentaci školy v soutěžích a na kulturních vystoupeních a významné činy např. v oblasti ochrany zdraví a života osob může být žákovi udělena pochvala třídního učitele, učitele OV, vychovatele nebo ředitele školy. Ve spolupráci s školní radou může být pochvala doplněna věcným darem.

5.4.2 Kázeňská opatření

Podle závažnosti provinění mohou být žákům uložena opatření k posílení kázně.

Napomenutí žáka, důtku třídního učitele, učitele OV nebo vychovatele, udělují výchovní pracovníci podle svého uvážení a s přihlédnutím k názoru dalších vyučujících zejména za drobná popř. opakovaná porušení školního řádu. O udělených opatřeních informují výchovní pracovníci třídního učitele a rodiče žáka. Třídní učitel podává soubornou zprávu o udělených výchovných opatřeních na pedagogické radě a informuje na třídních schůzkách rodiče žáka.

Důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení ze studia a vyloučení ze studia jsou výchovná opatření v pravomoci ředitele školy. Uděluje je zejména za závažná porušení školního řádu nebo v případě, že předchozí výchovná opatření nebyla účinná. Tato výchovná opatření jsou prokazatelným způsobem oznámena rodičům.

5.5 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení

Klasifikační stupně
Prospěch žáka je ve všech předmětech učebního plánu daného ročníku klasifikován stupni výborný (l), chvalitebný (2), dobrý (3), dostatečný (4), nedostatečný (5).

Ve vyučovacích předmětech výchovného charakteru se při klasifikaci nepřihlíží k míře talentu, nýbrž ke schopnosti a motivaci žáka využít vlastních možností v rámci osobních mezí. Vyučující přiměřeně zohledňuje míru zájmu a aktivního přístupu žáka k plnění úkolů zejména v oblasti praktických činností.

5.5.1 Stupeň „výborný“

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově dovede vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů.Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Odborný výcvik: žák pracuje trvale samostatně, svěřené úkoly zvládá včas, odváděná práce je bez vad, výrobky jsou kvalitní, práce nese znaky vysoké estetické úrovně při dodržování bezpečnostních předpisů, pracovní doba je plně využívána.

5.5.2 Stupeň „chvalitebný“

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované teoretické i praktické činnosti. Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů. Myslí logicky, je tvořivý. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Je schopen sám nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Odborný výcvik: žák je samostatný, objevují se drobné nedostatky v pracovním úsilí, kvalitě a úrovni zpracování výrobku, pracovní dobu celkem využívá, dodržuje bezpečnostní předpisy.

5.5.3 Stupeň „dobrý“

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, pojmů a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných činností projevuje nedostatky. Podstatné nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Při aplikaci osvojených poznatků a dovedností se dopouští chyb. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činností se projevují častější nedostatky. Je schopen samostatně studovat učební texty podle návodu učitele.

Odborný výcvik: žák vyžaduje dohled, v práci se objevují nedostatky a jsou vyžadovány drobné opravy výrobků. Estetická úroveň práce je nižší a dochází k občasnému porušování bezpečnostních předpisů.

5.5.4 Stupeň „dostatečný“

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, pojmů a zákonitostí závažné mezery. Při provádění požadovaných činností je málo pohotový a má závažné nedostatky. Při uplatňování osvojených poznatků a dovedností je nesamostatný, dopouští se podstatných chyb. V jeho logice se objevují závažné chyby, jeho myšlení není tvořivé. Jeho ústní i písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké nedostatky.

Odborný výcvik: žák vyžaduje trvalý dohled, při práci se vyskytují četné vady, výrobky odevzdává nedokončené, nutno je na požadovanou úroveň dokončit. Dochází k opakovanému porušení bezpečnostních předpisů.

5.5.5 Stupeň „nedostatečný“

Žák si požadované poznatky, pojmy a zákonitosti neosvojil uceleně, má v nich závažné mezery. Jeho schopnost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí se vyskytují časté závažné chyby. Při výkladu jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. Jeho myšlení není samostatné, dopouští se zásadních logických chyb. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

Odborný výcvik: žák o práci nejeví zájem, nutný trvalý dohled, výrobky jsou nekvalitní, je trvalá nutnost oprav odváděné práce. Trvale nedodržuje bezpečnostní předpisy.

5.6  Podrobnosti o zkouškách
5.6.1 Hodnocení žáka v náhradním termínu


Žák, kterého nebylo možno hodnotit za I. pololetí, vykoná klasifikační zkoušku. Zkoušejícím je učitel daného předmětu. Povinností žáka je dojednat si s vyučujícím termín zkoušky. Termíny zkoušek navrhuje řediteli školy třídní učitel po konzultaci s příslušným vyučujícím. Žák je o termínu klasifikační zkoušky prokazatelně informován od vyučujícího, případně třídního učitele. Pokud se žák k této zkoušce nedostaví bez udání závažného důvodu, bude tato absence považována za závažné porušení školního řádu.

5.6.2 Hodnocení žáka v náhradním termínu na konci I. pololetí

Není-li možné žáka v prvním pololetí hodnotit (podle odst. 5 – Hodnocení výsledků vzdělávání), bude v příslušné kolonce vysvědčení žáka zapsáno „nehodnocen“. Do celkového hodnocení prospěchu se neklasifikovaný vyučovací předmět nezapočítává.
Vzhledem k tomu, že učivo příslušného předmětu ve druhém pololetí navazuje na učivo v prvém pololetí, je nezbytné, aby žák, který úspěšně ukončí hodnocení tohoto předmětu v druhém pololetí, zvládl také učivo prvního pololetí (tím také splní požadavky stanovené schválenými učebními dokumenty příslušného oboru vzdělání).

5.6.3 Hodnocení žáka v náhradním termínu na konci II. pololetí

Žák, kterého nebylo možno hodnotit za II. pololetí, vykoná klasifikační zkoušku. Zkoušejícím je učitel daného předmětu.
Vzhledem k tomu, že nejzazší termín pro opravnou zkoušku je také do konce září, musí žák složit klasifikační zkoušku v dostatečném předstihu.

Další pravidla pro konání zkoušek v náhradním termínu:
(1) žák koná klasifikační zkoušky v náhradním termínu před zkouškami opravnými
(2) žák může konat v jednom dni maximálně tři klasifikační zkoušky
(3) odpovědným garantem pro organizaci a průběh zkoušek je třídní učitel
(4) výsledky zkoušek předají třídní učitelé neprodleně do centrální evidence žáků
(5) zkoušející provedou neprodleně záznam o výsledku zkoušky do evidence ve sborovně školy a protokol předají třídnímu učiteli.

5.6.4 Opravné zkoušky

Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální. Komisi jmenuje ředitel a je zpravidla složena z vyučujícího, třídního učitele a předsedy. Povinnosti a práva předsedy komise jsou delegovány ředitelem na zástupce ředitele pro teoretické vyučování.

Další pravidla pro konání opravných zkoušek
(1) v jednom dni lze konat pouze jednu komisionální zkoušku
(2) třídní učitelé navrhnou řediteli složení zkušební komise
(3) odpovědným garantem za organizaci opravných zkoušek je třídní učitel
(4) oznámení termínu komisionální zkoušky je vždy písemné a je doručeno zletilému žákovi nebo zákonného zástupci nezletilého žáka osobně nebo prokazatelným způsobem
(5) výsledek komisionální zkoušky se oznamuje jedním ze způsobů:
       (a) předseda komise oznámí žákovi po vykonání zkoušky ústně její výsledek, žák stvrdí podpisem, že byl s výsledkem seznámen
       (b) předseda komise oznámí písemně výsledek zkoušky zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka, který se nezúčastnil vyhodnocení zkoušky
       (c) anonymně pod registračními čísly na informační tabuli školy, popř. na internetových stránkách školy.
       (d) body (b) a (c) se použijí pouze ve výjimečných případech, a to pokud nebylo možno zajistit oznámení dle bodu (a)
(6) o komisionální zkoušce se vyhotovuje protokol, který podepisuje předseda, zkoušející a přísedící.

5.6.5. Hodnocení vzdělávání ve zvláštních formách

Podle individuálního vzdělávacího plánu
Součástí každého individuálního vzdělávacího plánu musí být popsání průběhu a způsobu hodnocení žáka vzdělávajícího se v individuálním vzdělávacím plánu. Průběh a způsob hodnocení může být různý pro různé vzdělávací plány, musí však být zdůvodnitelný a přiměřený.

6. Přílohy

6.1 Provozní řád školních šaten


(1) Šatny slouží pro odkládání obuvi a svrchního ošacení žáků. Za jiné věci škola neručí.
(2) Jedna skříňka je určena pro dva žáky.
(3) Žáci se zdržují v šatně jen po dobu nezbytně nutnou k přezutí a odložení svrchního ošacení.
(4) V případě, že dojde k poškození skříňky, uživatelé bezprostředně po tomto zjištění nahlásí závady třídnímu učiteli nebo zástupci ředitele. Ani v tomto případě se žáci nesmějí po škole pohybovat nepřezutí.
(5) Žáci udržují pořádek ve své skříňce, ale i v celé šatně a nepoškozují skříňky druhých.
(6) Uživatelé si opatří na vlastní náklady odpovídající visací zámek k zajištění bezpečného uzavření skřínky. V případě ztráty klíčů nebo poškození kladky si uživatelé na vlastní náklady pořizují nový odpovídající visací zámek. V případě násilného odstranění kladky na žádost žáka bude přítomen vedle školníka třídní učitel nebo jiný pedagog.
(7) Nemají-li uživatelé uzamčenou skříňku, škola neručí za obsah skříňky.
(8) Škola si vyhrazuje právo kontrolovat obsah skříňky za přítomnosti alespoň jednoho z uživatelů.
(9) Na konci školního roku nebo při ukončení studia na škole předávají uživatelé skříňku vymytou a bez visacího zámku. V případě, že skříňka zůstane uzamčena, bude zámek odstraněn. Pokud zůstanou ve skříňce odložené věci, budou odstraněny jako komunální odpad.

6.2 Školní akce organizované mimo areál školy

Akcí organizovaných mimo areál školy se žáci účastní pod vedením pedagogického pracovníka určeného ředitelem nebo zástupcem školy.
Základní pravidla pro bezpečnost žáků na školních akcích:
(1) žáci pozorně vyslechnou vedoucího, který je seznámí s obsahem a časovým harmonogramem akce
(2) během školní akce je zakázáno požívání alkoholu a ostatních toxických látek , platí zákaz kouření
(3) užívá-li žák pravidelně léky, vybaví se zásobou na dobu trvání akce
(4) trpí-li žák nemocemi záchvatového charakteru (alergie, astma, epilepsie atd.) informuje pedagogický dozor
(5) žáci jsou si vědomi, aby v cizím prostředí věnovali svému okolí zvýšenou pozornost
(6) žáci si jsou vědomi své bezpečnosti a rizika pouliční kriminality velkých měst
(7) při samostatné prohlídce nebo při nákupech nese žák odpovědnost sám za sebe, skupinu
(8) žák opouští školní akci pouze s vědomím dozoru a s jeho svolením
(9) při předčasném odjezdu žáka ze školní akce zajistí pedagog doprovod žáka spolehlivou osobou
(10) žáci s ohledem na ochranu svého zdraví přizpůsobí oblečení charakteru akce
(11) při koupání v přírodě a v bazénu se žáci přísně řídí pokyny pedagogických pracovníků
(12) na školní akci jsou žáci vybaveni těmito dokumenty:
       (a) občanský průkaz
       (b) průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
       (c) průkaz žáka.


Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 31.8.2015
 

                                                                                  Mgr. Rudolf Volhejn
                                                                                        ředitel školy

 

© Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí