Řád Domova mládeže


Domov mládeže je školské zařízení, které zabezpečuje studentům středních odborných škol a středních odborných učilišť ubytování, stravu a plní úkoly v oblasti výchovné.
O přijetí studenta rozhoduje ředitel DM (školy) na základě písemné přihlášky, podané rodiči, zákonným zástupcem nebo zletilým studentem dle stávající vyhlášky MŠMT ČR č. 64/1992 Sb. o domovech mládeže.
Podmínkou ubytování v domově je zřízení účtu u peněžního ústavu a potvrzení o povolení k inkasu do hodnoty určené ředitelem.
Ubytování v domově není pro studenty nárokové. Studenti se přihlašují na každý školní rok, podmínkou je odebrání alespoň 20 jídel měsíčně (snídaně, obědy, večeře – možnost výběru).
DM je v provozu v pracovní dny během školního roku.

1.Ukončení ubytování studentů v DM
- na základě písemné žádosti rodičů, zákonného zástupce do 25. v měsíci, ve kterém pobyt končí
- pro neplacení poplatků za ubytování a stravování
- studentu bylo přerušeno studium ředitelem školy
- studentu bylo ukončeno ubytování pro závažné porušení vnitřního řádu

2.Základní práva studentů
- student má právo používat přidělený pokoj s příslušenstvím a využívat veškerého zařízení domova mládeže jemu učenému
- podílet se na organizaci života studentů v DM, účastnit se všech akcí pořádaných DM a jeho studentskou samosprávou
- požadovat účelné vybavení pokoje, výměnu ložního prádla jednou za 14 dní při nepřetržitém provozu
- podávat připomínky a náměty ke všem otázkám života domova vedoucí vychovatelce, vychovatelům a mluvčím studentských samospráv ve studentské radě DM
- na dny pracovního klidu odjíždět domů
- chodit na vycházky dle režimu dne a týdne DM
- volit mluvčí studentské samosprávy, v případě zvolení být jejím mluvčím
- žádat vychovatele o informace o akcích, zájmové činnosti, o informace o týdenních a měsíčních programech a aktivně se podílet na jejich činnosti a přípravě

o pomoc při řešení osobních problémů
o přivolání lékařské pomoci, o poskytnutí první pomoci
o úschovu peněz a cenností
o záznam do knihy závad
o povolení přípravy na studium v době nočního klidu
o ubytování v DM na školní rok
o udělení výjimky z obecně platných ustanovení3.Základní povinnosti studentů v DM
- dodržovat vnitřní řád DM
- zachovávat zásady slušného chování ke všem zaměstnancům a spolubydlícím v DM
- řídit se pokyny zaměstnanců DM
- udržovat čistotu, hygienu a pořádek ve svých osobních věcech a v pokoji, denně stlát lůžko a větrat
- udržovat pořádek a čistotu ve společenských prostorách DM (klubovny, kuchyňky, koupelny, WC)
- dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví
- dodržovat požární předpisy
- používat pouze povolené elektrické spotřebiče (ne žehličky, rychlovarné konvice) jen na základě záznamu o užívání uloženého u vychovatele
- šetřit zařízením DM, elektrickou energií, vodou, potravinami
- okamžitě hlásit veškeré závady na inventáři a zařízení DM vychovateli v případě prokázané školy  zaviněné studentem uhradit náklady na opravu nebo po dohodě
  s rodiči uvést vše do původního stavu
- přezouvat se v prostorách DM
- oznámit vychovateli každý úraz, onemocnění, odchod ze školy v průběhu vyučování z důvodu nevolnosti, ohlásit návštěvu lékaře
- v případě, že student onemocní doma, jde k lékaři v místě a zůstane-li v domácím ošetřování, oznámí to nejpozději do 24 hodin od plánovaného příjezdu
- netrvanlivé potraviny ukládat do ledniček, musí být v trvanlivém obalu, zřetelně označené jménem
- přicházet na DM včas, střízlivý a slušně upraven
- vždy po sobě zamykat pokoj
- nedělní příjezdy uskutečňovat nejpozději do 21 hodin, příchod nahlásit vychovateli, odevzdat rodiči podepsanou propustkovou knížku
- návštěvy na pokojích mezi chlapci a dívkami (pouze s povolením vychovatele a se souhlasem všech spolubydlících do 18 hodin, od 18 hodin pouze ze studijních
  důvodů)
- příprava na vyučování je pevně stanovena v době od 18 do 19.30 hodin období klidu a tolerance
- přijímání osob, které nejsou ubytovány, s výjimkou rodičů, pouze do 18 hodin v klubovně nebo kuchyňce
- osobní volno je rozděleno podle ročníků

1. ročník do 17 hodin
2. ročník do 18 hodin
3. ročník do 19 hodin
4. ročník do 20 hodin


4.Studentům je v DM zakázáno
- svévolně poškozovat zařízení DM
- užívat a přechovávat alkohol a jiné omamné a zdraví škodlivé látky
- kouřit ve všech prostorách a v okolí DM
- přijímat návštěvy neubytovaných osob na pokoji
- přechovávat potraviny v prostoru oken a za okny
- vynášet talíře, hrníčky a příbory mimo prostor jídelny
- hrát hazardní hry
- vyvěšovat plakáty a jinou výzdobu mimo místa k tomu určená
- jakkoli přemísťovat nábytek a jiné vybavení DM
- vyhazování odpadků z oken

5.Stravování
- v jídelně DM se stravují všichni studenti (podmínka – odběr alespoň 20 jídel v měsíci)
- stravu nelze odnášet mimo prostor jídelny /pouze v mimořádných případech se souhlasem personálu kuchyně/
- stravu lze odhlásit nejblíže 24 hodin předem z důvodu nepřítomnosti v DM
- poplatky za ubytování a stravu se platí převodem z účtu a to vždy do prvního kalendářního týdne v měsíci

6.Telefon
- studenti přijímají telefonáty nejdéle do 21 hodin s výjimkou období studijního klidu (18 – 19.30)
- své soukromé hovory si vyřizují mimo DM

7.Ukládání potravin
- suché potraviny lze ukládat do skříňky na pokoji
- potraviny musí být v uzavřeném obalu
- netrvanlivé se ukládají do ledničky
- ledničky se rozmrazují a vymývají dle normy, studenti jsou informováni 3 dny předem

8.Zdravotní opatření
- nemocní studenti jsou povinni nahlásit svůj zdravotní stav neprodleně vychovateli konajícímu službu
- pokud nemoc přesahuje l den, přechází student do domácího léčení a léčí se v místě svého bydliště

9.Týdenní program
- vyvěšen na nástěnce, lze připomínkovat studenty

10.Denní režim
- je součástí vnitřního řádu DM

14.00 – 17.15 zájmová činnost /upřesnění vždy v týdenním programu/
17.15 – 17.45 večeře
18.00 – 19.30 období studijního klidu
19.30 – 20.30 zájmová činnost
20.30 – 21.45 výchovná a zájmová činnost
21.45 – 22.00 osobní hygiena
od 22.00 – období nočního klidu


11.Výchovná opatření podle vyhlášky č. 356/91 Sb.
Odměnou studentovi může být
- pochvala vychovatele
- pochvala ředitele zaslaná rodičům
- věcný dar nebo jiné ocenění

Výchovná opatření, která mají vést k nápravě nedostatků v chování a jednání žáka
- napomenutí vyslovené i písemné vychovatelem
- důtka udělená ředitelem DM /školy/
- podmíněné ukončení ubytování se zkušební lhůtou
- ukončení ubytování v DM

Méně závažné přestupky: ústní napomenutí vychovatele
- neomluvená neúčast na schůzce výchovné skupiny
- nepořádek v osobních věcech, nedodržování zásad osobní hygieny, vyhýbání se podílu na úklidu
- pobývání na jiných pokojích v době studijního klidu a po večerce
- nedovolené přemísťování nábytku na pokojích, lepení plakátů, nálepek, ap.
- porušení oznamovací povinnosti:

poškození nebo závady na majetku
důvody absence ve škole v době pobytu na DM

- porušení zásad přípravy na večerku
- porušení povinnosti odjet domů v době nemoci
- nesplnění povinné registrace elektrického přístroje, spotřebiče
- nevhodné chování nebo oblečení ve společných prostorách
- konzumace potravin na klubovnách
- rušení nočního klidu /hlasitým hovorem, smíchem, mobilními telefony, magnetofony, apod./
- pozdní návrat z vycházky – do 15 minut po stanovené době /netýká se úterý/
- porušení zákazu kouření v okolí DM

Závažnější přestupky: písemné napomenutí /důtka vychovatele/
- opakovaný nepořádek na pokoji nebo v osobních věcech
- opakované rušení nočního klidu a spolubydlících
- netolerantní chování, narušování soukromí a klidu ubytovaných žáků obecně, a zvláště v době studijního klidu – např. hluk na chodbách, opakované pobývání na
  jiných pokojích po večerce
- nepovolená návštěva na pokojích v době studijního klidu, nepovolená návštěva na pokoji opačného pohlaví mimo stanovenou dobu
- opakované způsobování škod na majetku DM z nedbalosti
- porušování zásad ochrany majetku – nezamykání pokojových dveří, vnášení cenných věcí, vyšších finančních částek na pokoj
- ohrožení zdraví druhého nebo i svého – např. vyhazováním věcí, vyklápěním, vysazováním oken /bez dozoru/, použitím petard
- pokřikováním z oken a jiné narušování veřejného pořádku
- pozdní návrat z vycházky o dobu delší než 15 minut nebo opakovaný pozdní příchod do 15 minut od stanovené doby (netýká se úterý)
- používání nepovoleného nebo poškozeného spotřebiče
- opakované nepřezutí se nebo ukládání venkovní obuvi na pokoji
- opakované porušení zákazu kouření v okolí DM
- odjezd z DM bez předchozího oznámení
- neoznámení ztráty, krádeže peněz nebo osobních věcí v hodnotě nad 500,- Kč
- porušení oznamovací povinnosti o:

odchodu k lékaři, příchodu od lékaře
odjezdu domů v průběhu týdne /vždy PK/
svém úrazu v DM nebo při činnosti, onemocnění
požáru, havárii a jiné mimořádné události v DM


Závažné přestupky: důtka ředitele nebo i podmínečné vyloučení
- závažné uvedení vychovatele v omyl /podvod, záškoláctví, nedovolené opuštění budovy, apod./
- hrubé, vulgární, nepřiměřené chování vůči druhým osobám
- opakované návštěvy na pokojích po večerce
- úmyslné způsobení školy na majetku osobním nebo DM
- porušení zásad ochrany majetku s následkem škody
- porušení zákazu kouření, přechovávání a požívání alkoholických nápojů v DM včetně příchodu pod  vlivem alkoholu, hraní hazardních her
- pobyt v DM v době infekční nebo jiné nakažlivé nemoci

Velmi závažné přestupky: důtka ředitele, podmínečné nebo okamžité ukončení ubytování v DM
- krádež, loupež, šikana, vydírání
- intimní styk v prostorách DM
- ublížení nebo ohrožení zdraví druhého
- škody na majetku DM způsobené úmyslně nebo často z nedbalosti
- porušení zákazu nošení, držení, distribuce a zneužívání drog a jiných návykových látek v prostorách DM
- jiné kriminální delikty
- úterní pozdní příchody ne !!! - pokud se už stane – do 15 minut – úklid od 15 minut – ZOV

Opakovaným přestupkem se rozumí třetí opakování přestupku obdobného charakteru12.Dodatek k vnitřnímu řádu DM

Základní poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví ubytovaných žáků

1. Bezpečnost a ochrana zdraví
a/ povinnost oznamovat zdravotní potíže, poranění a úrazy
b/ povinnost chránit a udržovat společný i soukromý majetek, aby jeho stav nezavdal příčinu zranění apod. a povinnost udržovat pořádek ( úklid pokoje, společ. místnosti, voda ve sprchách, na chodbách, přezouvání se apod.)
c/ povinnost vyplývající z obecné odpovědnosti každého občana, tj. oznamovat ztrátu nebo poškození majetku /zamykání, hlášení ztrát (oznamovat požár nebo jiné havárie a případně proti nim zasahovat )
d/ povinnost předložit k registraci, kontrole nebo revizi vlastní el. spotřebiče
e/ povinnost účasti na školeních o podmínkách bezpečného chování
f/ povinnost seznámit se při obsluze jakýchkoliv technických zařízení s návodem k obsluze a dodržovat pokyny
g/ povinnost informovat vychovatele o mimořádných důvodech nepřítomnosti v DM, jako např. odjezd z DM v průběhu týdne, odchod k lékaři, dlouhodobá nepřítomnost v DM ( nemoc ….) odchod navycházku apod.
h/ povinnost vrátit se v době předepsané VŘ z vycházky, z bydliště, ze školy střízlivý

2. Pravidla protipožární ochrany
a/ nepoužívat vlastní vařiče nebo teplomety
b/ nekouřit a nepoužívat otevřeného ohně (svíčky, petardy) v budově
c/ před odchodem z pokoje kontrolovat vypnutí el. spotřebičů
d/ nepřechovávat na pokojích hořlavé a prchavé látky (benzinové čistící prostředky, barvy, laky aj.)
e/ za žádných okolností nezasahovat do el. instalace, neotvírat a neopravovat el. spotřebiče, každou závadu ihned nahlásit
f/ při zjištění požáru ihned činit opatření k jeho uhašení, ohlašovna požáru je na vychovatelně  v prvním nebo třetím patře

3. V zájmu bezpečnosti a hygieny vlastní i ostatních ubytovacích je zakázáno
a/ vyklánět se z oken, sedat si na ně, pokřikovat z nich apod.
b/ vyměňovat žárovku u stolní lampy, výměnu žárovky smí provést osoba poučená, přenosných svítidel a el. spotřebičů je zakázáno používat v koupelnách
c/ svévolně přemísťovat nábytek na pokojích a společ. místnostech nebo poškozovat nábytek a stěny pokoje, své požadavky řeší žák prostřednictvím svého vychovatele
d/ ukládat potraviny na okenní rámy, přechovávat méně trvanlivé potraviny na pokojích
e/ znečišťovat spol. prostory v budově i v okolí budovy odhazování odpadků
f/ přinášet nebo požívat v budově DM alkoholické nápoje, toxické a omamné látky apod.
g/ přechovávat na pokojích domácí zvířectvo nebo jiné živočichy
h/ pobývat v DM v době infekční nemoci
i/ pobývat v kolejišti nebo přecházet koleje při spuštění automatické signalizace

4. Při činnosti v budově i mimo ní
(posilovna, tělocvična, hřiště – vedoucí kroužku, organizátor) provádí poučení zodpovědný zaměstnanec a účastníci jsou povinni řídit se jeho pokyny.

 

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická