Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017

 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

§ 16: Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.

§ 6: Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.


Systém EVVO ve škole vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty EVVO z roku 2008 a školních vzdělávacích programů, které na naší škole vstoupily v platnost od 1. 9. 2009.


Realizace programu EVVO ve škole


• EVVO je nedílnou součástí ŠVP jednotlivých učebních i studijních oborů na naší škole. Je uskutečňována v samostatném

    předmětu Základy ekologie, který se vyučuje ve všech   oborech vždy v prvním ročníku. Průřezové téma EVVO (Člověk a

    životní prostředí) prolíná v průběhu výchovně vzdělávacího procesu všemi ročníky a mnoha výukovými předměty.
• Ve škole pracuje již několik let koordinátor EVVO. Vedení školy podporuje aktivity koordinátora a vychází mu vstříc.

 

Cíl EVVO


Zvýšení ekologického vědomí a ekologicky příznivého jednání nejen žáků, ale i pedagogů  ostatních zaměstnanců školy. Vybavit je nejen znalostmi, ale pomoci jim získat klíčové kompetence, které jim v praktickém životě pomohou žít v souladu s trvale udržitelným rozvojem na Zemi.

K naplnění tohoto hlavního cíle směřujeme uskutečňováním těchto dílčích konkrétních cílů a praktických úkolů:

  1. Získávání klíčových kompetencí a realizace průřezového tématu „Člověk a životní prostředí“ ve výuce dle ŠVP
  2. Pořádání aktivit mládeže blízkých přírodě – sportovně turistické kurzy, lyžařský kurz, exkurze, plenéry
  3. Péče o přírodní prostředí – zeleň ve třídách, v areálu i okolí školy, Den Země
  4. Úsilí o kvalitu mezilidských vztahů mezi studenty, pedagogy i rodiči – snaha o vytváření celkové dobré atmosféry ve

      škole, pozitivního klimatu při vyučování i akcích mimo školu
  5. Environmentální informace a osvěta – nástěnky, školní časopis, hlášení ve školním rozhlase
  6. Zveřejňování informací o ekologických aktivitách probíhajících ve škole na webových stránkách školy, příp. v regionálním

       tisku.
  7. Ekologizace provozu školy – třídění odpadů, úspory energie a vody
  8. Zapojení do školního recyklačního programu „Recyklohraní“
  9. Snížení emisí - podpora využívání kol a hromadné dopravy při dopravě do školy
10. Prohloubení odborné přípravy pedagogických pracovníků – školení, semináře
11. Zpracovat konkrétní programy EVVO pro jednotlivé školní roky se zvýšeným důrazem vždy na určitou oblast.
 

Plán EVVO pro školní rok 2016/2017

 

                   • Třídění odpadů
                   • Péče o pořádek a zeleň v areálu školy

 

Při realizaci tohoto záměru předpokládáme aktivní a tvůrčí zapojení žáků školy. Program se bude uskutečňovat v následujících etapách:

1. Zajištění informovanosti žáků o třídění odpadů ve škole – plasty, elektrozařízení, baterie (důraz zvláště na nové žáky 1.

     ročníků).
    Zajistí koordinátor EVVO.

Termín: září 2016 a pak průběžné po celý školní rok


2. Zajištění průběžné informovanosti žáků o pokračování projektu „Recyklohraní“, o množství sebraných odpadů a

     případných odměnách obdržených od vyhlašovatele za úspěšný sběr. Proběhne formou hlášení ve školním rozhlase a

     informace ve školním časopise.
    Zajistí koordinátor EVVO.

Termín: průběžně po celý školní rok


3. Plnění žákovských úkolů zadaných vyhlašovatelem projektu „Recyklohraní“.
    Zajistí koordinátor EVVO spolu s žáky školy.

Termín: průběžně po celý školní rok


4. Vyhlášení školního kola soutěže „Věnuj mobil“ – sběr vyřazených funkčních i nefunkčních mobilních telefonů pro recyklaci  případně k využití pro děti v
    dětských domovech. Výherci obdrží věcné ceny.
    Zajistí koordinátor EVVO.

Termín: jaro 2017


5. Den Země – úklid okolí školy, domova mládeže a vhodná propagace této akce.
    Zajistí koordinátor EVVO s žáky školy.

Termín: duben 2017


6. Zveřejňování informací o ekologických aktivitách probíhajících ve škole na webových stránkách školy, příp. v regionálním

     tisku.
    Zajistí koordinátor EVVO s žáky školy.

Termín: průběžně po celý školní rok

 

7. Uskutečňování exkurzí s ekologickým zaměřením – ČOV Náchod Bražec, Expozice o obnovitelných zdrojích – elektrárna

     Hučák Hradec Králové, Vodní mlýn Dřevíček apod.
    Zajistí koordinátor EVVO s učiteli ekologie.

Termín: jaro 2017


8. Konání aktivit mládeže blízkých přírodě – sportovně turistické kurzy pro 1. ročníky, lyžařský kurz, exkurze, plenéry pro

    výtvarné obory.
    Zajistí pedagogové školy.

Termín: průběžně po celý školní rok


Velké Poříčí 1. 9. 2016

 

Zpracovala: Ing. Eva Špeldová
                    koordinátor EVVO

Schválil: Mgr. Rudolf Volhejn
                  ředitel školy

 

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická