školní vzdělávací program
Propagační design (maturitní obor)
rámcový vzdělávací program
82-41-M/05 Grafický design
 
Termín pro podání přihlášek: 30.11.2016
Termín přijímacích zkoušek: 1. termín 5.1.2017, 2. termín 6.1.2017
(uchazeči uvedou zvolený termín na přihlášku - pokud ne, přiřadíme termín podle potřeb školy)
Počet přijímaných žáků: 25

Informace k talentovým zkouškám v roce 2017

S ohledem na změnu školského zákona ze dne 5. 9. 2016 upřesňujeme termíny vyhlašování výsledků.
1. Ve středu 11. ledna 2017 uveřejníme na stránkách školy www.ssptp.cz bodové hodnocení jednotlivých zkoušek s výsledkem talentové zkoušky.
Do 20. ledna 2017 obdržíte dopis o výsledku talentové zkoušky.
2. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů provedeme podle novely zákona dne 5. února 2017 na stránkách školy www.ssptp.cz , www.facebook.com/sspt.velkeporici
3. Písemné rozhodnutí zašleme pouze nepřijatým žákům.
4. Konečný termín pro doručení zápisových lístků se tudíž posouvá do 17. února 2017
5. Konečný termín pro podání odvolání je do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Telefon pro podávání informací je: 733 505 301

Omlouváme se za komplikace vzniklé novelou školského zákona.
Mgr. Rudolf Volhejn, ředitel Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Členění přijímacího řízení:
     • Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení ze základní školy
          • hodnotí se dvě poslední pololetní vysvědčení ZŠ (váha bodového hodnocení v celkovém hodnocení přijímacího řízení je 20%)
     • Talentová zkouška
          • kresba ( váha zkoušky 20%)
          • malba (váha zkoušky 20%)
     • Písemná zkouška z českého jazyka
          • didaktický test z učiva základní školy (váha zkoušky 20%)
     • Všeobecný přehled o výtvarné kultuře
          • test o základních malířských a grafických technikách, o významných osobnostech a
             kulturních památkách (váha zkoušky 10%)
     • Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti
          • domácí práce (váha 8%)
          • osvědčení o schopnostech (váha 2%)

Kritéria hodnocení:

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení ze základní školy
Hodnotícím kritériem je průměrná známka za každé z posledních dvou hodnocených pololetí. Maximální počet bodů za každé ze dvou hodnocených pololetí je 10 bodů. Do celkového součtu bodů se započítává max. 20 bodů. Váha v celkovém hodnocení je 20%.

Talentová zkouška
     • Kresba - žáci nakreslí zátiší tužkou, uhlem nebo rudkou. Komise hodnotí umístnění do formátu, zachování proporcí a
        vyjádření objemu a techniky kresby. Práci hodnotí šest komisařů. Každý komisař má k dispozici 10 bodů.
        Maximální zisk je 60 bodů. Váha 20%.
     • Malba - žáci namalují zátiší temperovou nebo akvarelovou (vodovou) barvou . Komise hodnotí umístění do formátu,
        zachování proporcí, vyjádření objemu a použití dosud získaných zkušeností s barvou.
        Práci hodnotí šest komisařů. Každý komisař má k dispozici 10 bodů. Maximální zisk je
        60 bodů. Váha 20%.
Jestliže uchazeč získá v některé z dílčích talentových zkoušek 18 a méně bodů považujeme talent za nedostatečný a žák nebude přijat.

Přijímací zkouška
     • Didaktický test z českého jazyka – žáci vykonají test z učiva základní školy. Maximální
        zisk je 50 bodů. Váha v celkovém hodnocení je 20%.
        V případě, že žák získá v základním hodnocení 9 bodů a méně, považujeme jeho
        znalosti za nedostačující pro studium zvoleného oboru.
     • Test všeobecného přehledu o výtvarné kultuře – žáci vykonají test přehledu o základních malířských a grafických
        technikách a pojmech, o významných osobnostech a kulturních památkách a událostech. Maximální zisk je 15 bodů.
        Váha v celkovém hodnocení je 10%.
V případě, že žák získá v základním hodnocení 3 body a méně, považujeme jeho znalosti za nedostačující pro studium zvoleného oboru.

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti
     • Domácí práce - žák doručí do školy 5 až 10 domácích výtvarných prací. Komise hodnotí
        úroveň tvořivé práce. Práce hodnotí šest komisařů. Každý komisař má k dispozici 10
        bodů. Maximální zisk je 60 bodů. Váha 8%.
     • Další skutečnosti osvědčující schopnosti - účast na výtvarných soutěžích doložená
        diplomy. Maximální zisk 20 bodů. Váha 2%.
Pomůcky, které si přinesou uchazeči na zkoušky:
Psací potřeby, přírodní uhel, měkkou tužku, plastickou gumu, akvarelové (vodové) nebo temperové barvy, štětce.

Poznámka:
Hodnocení domácích prací a talentových zkoušek je pro hodnotitelskou komisi anonymní.

Ukázky
Pro zobrazení ukázky klikněte na ikonu.
Ukázka přijímacích zkoušek z českého jazyka
Ukázka testu z výtvarné kultury

© Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí