školní vzdělávací program
Propagační design (maturitní obor)
rámcový vzdělávací program
82-41-M/05 Grafický design
 
Termín pro podání přihlášek: 30.11.2018
Termín přijímacích zkoušek: 1. termín 8.1.2019, 2. termín 9.1.2019
(uchazeči uvedou zvolený termín na přihlášku - pokud ne, přiřadíme termín podle potřeb školy)
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 25

Členění přijímacího řízení:
     • Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení ze základní školy
          • hodnotí se dvě poslední pololetní vysvědčení ZŠ (váha bodového hodnocení v celkovém hodnocení přijímacího řízení je 20%)
     • Talentová zkouška
          • kresba ( váha zkoušky 20%)
          • malba (váha zkoušky 20%)
     • Písemná zkouška z českého jazyka
          • didaktický test z učiva základní školy (váha zkoušky 20%)
     • Všeobecný přehled o výtvarné kultuře
          • test o základních malířských a grafických technikách, o významných osobnostech a
             kulturních památkách (váha zkoušky 10%)
     • Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti
          • domácí práce (váha 8%)
          • osvědčení o schopnostech (váha 2%)

Kritéria hodnocení:

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení ze základní školy
Hodnotícím kritériem je průměrná známka za každé z posledních dvou hodnocených pololetí. Maximální počet bodů za každé ze dvou hodnocených pololetí je 10 bodů. Do celkového součtu bodů se započítává max. 20 bodů. Váha v celkovém hodnocení je 20%.

Talentová zkouška
     • Kresba - žáci nakreslí zátiší tužkou, uhlem nebo rudkou. Komise hodnotí umístnění do formátu, zachování proporcí,
        vyjádření objemu a techniku kresby. Práci hodnotí šest komisařů. Každý komisař má k dispozici 10 bodů.
        Maximální zisk je 60 bodů. Váha 20%.
     • Malba - žáci namalují zátiší temperovou nebo akvarelovou (vodovou) barvou . Komise hodnotí umístění do formátu,
        zachování proporcí, vyjádření objemu a použití dosud získaných zkušeností s barvou.
        Práci hodnotí šest komisařů. Každý komisař má k dispozici 10 bodů. Maximální zisk je
        60 bodů. Váha 20%.
Jestliže uchazeč získá v některé z dílčích talentových zkoušek 18 a méně bodů považujeme talent za nedostatečný a žák nebude přijat.

Přijímací zkouška
     • Didaktický test z českého jazyka – žáci vykonají test z učiva základní školy. Maximální
        zisk je 50 bodů. Váha v celkovém hodnocení je 20%.
        V případě, že žák získá v základním hodnocení 19 bodů a méně, považujeme jeho
        znalosti za nedostačující pro studium zvoleného oboru.
     • Test všeobecného přehledu o výtvarné kultuře – žáci vykonají test přehledu o základních malířských a grafických
        technikách a pojmech, o významných osobnostech a kulturních památkách a událostech. Maximální zisk je 15 bodů.
        Váha v celkovém hodnocení je 10%. V případě, že žák získá v základním hodnocení 3 body a méně, považujeme jeho znalosti za nedostačující pro
        studium zvoleného oboru.

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti
     • Domácí práce - žák doručí do školy 5 až 10 domácích výtvarných prací. Komise hodnotí
        úroveň tvořivé práce. Práce hodnotí šest komisařů. Každý komisař má k dispozici 10
        bodů. Maximální zisk je 60 bodů. Váha 8%.
     • Další skutečnosti osvědčující schopnosti - účast na výtvarných soutěžích doložená
        diplomy. Maximální zisk 20 bodů. Váha 2%.
Pomůcky, které si přinesou uchazeči na zkoušky:
Psací potřeby, přírodní uhel, měkkou tužku, plastickou gumu, akvarelové (vodové) nebo temperové barvy, štětce, papírová lepící páska.

Poznámka:
Hodnocení domácích prací a talentových zkoušek je pro hodnotitelskou komisi anonymní.

Ukázky
Pro zobrazení ukázky klikněte na ikonu.
Ukázka přijímacích zkoušek z českého jazyka
Ukázka testu z výtvarné kultury

© Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická