školní vzdělávací program
Komerční grafika a fotografie (Zkrácené studium - učební obor)
rámcový vzdělávací program
34-53-H/01 Reprodukční grafik
 

Školní vzdělávací program je určen žákům a dalším uchazečům, kteří ukončili studium na střední škole a složili závěrečnou nebo maturitní zkoušku.

Zájemci, kteří budou končit studium na SŠ nebo SOU ve školním roce 2015/16, doloží doklad o ukončení studia bezprostředně po složení maturitních nebo závěrečných zkoušek

 

Termín pro podání přihlášek: 1.3.2017
Počet přijímaných žáků: 14
   

Kriteria přijímacího řízení:
         • Bez přijímacích zkoušek
         • V případě zvýšeného zájmu se uchazeči vybírají na základě výsledků ze střední školy
         • Při vyhodnocení se přihlíží k osvědčení o vhodných schopnostech (diplomy ze soutěží, vysvědčení ZUŠ a jiné).

Bodovací kritéria:
Kritériem pro přijetí budou studijní výsledky ze střední školy.
Bodují se dvě poslední uzavřená pololetí. Maximální počet bodů za každé z posledních dvou hodnocených pololetí je 45 bodů. Při průměru 1,0 získá žák 45 bodů, při průměru 5,0 0 bodů. Pokud má žák uvedeno u předmětu "uvolněn", tento předmět se do průměru nezapočítává. Pokud má uvedeno "nehodnocen" započítává se předmět do průměru jako "nedostatečný". Průběh závislosti získaných bodů ve stanoveném intervalu je lineární. Do celkového součtu se započítává maximálně 90 bodů.
Za každou kopii dokladu (diplom, osvědčení..) získává uchazeč jeden bod. Maximální zisk je 10 bodů.
Celkem je možné získat maximálně 100 bodů. Podle získaných bodů bude vytvořeno pořadí uchazečů, podle kterého budou přijímání ke vzdělávání až do naplnění kapacity. Při rovnosti bodů se přihlíží k poslednímu vysvědčení ze střední školy.
Minimum získaných bodů pro přijetí je 10 bodů.

© Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí