školní vzdělávací program
Polygrafie (maturitní obor)
rámcový vzdělávací program
34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích
 
1.kolo přijímacího řízení
Ředitel školy rozhodl podle §60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1.ročníku oboru Tiskař na polygrafických strojích

Termín pro podání přihlášek: 1.3.2018

Termín přijímacích zkoušek:
Termín jednotných testů: 1. termín 12.4. 2018, 2. termín 16.4.2018, 1. náhradní termín 10. 5. 2018, 2.náhradní termín 11. 5. 2018
Termín vyhlášení výsledků 1.kola přijímacího řízení bude nejdéle 30. 4. 2018.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 18
Počet přihlášených žáků:

Žáci vykonají přijímací zkoušku z českého jazyka a z matematiky.
Přijímací zkouška bude konaná formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů MŠMT. Didaktické testy budou vycházet z platných pedagogických dokumentů (z příslušných vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání), kterými je určen obsah vzdělávání žáků na prvním a druhém stupni povinné školní docházky.
Bližší specifikace testu z českého jazyka a literatury a z matematiky a další informace o přijímacím řízení jsou uvedeny v ukázkách těchto kritérií.

Členění přijímacího řízení:

• znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení ze základní školy
          • hodnotí se dvě poslední vysvědčení ZŠ
• jednotný test z českého jazyka
          • test z učiva základní školy
• jednotný test z matematiky
          • test úloh z učiva základní školy
• další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti
          • osvědčení o schopnostech k oboru

Kritéria hodnocení

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení ze základní školy
Kritériem pro přijetí jsou studijní výsledky ze základní školy. Bodují se dvě poslední uzavřená pololetí. Maximální počet bodů za každé z posledních dvou hodnocených pololetí je 25 bodů. Při průměru 1,0 získá žák 25 bodů, při průměru 5,0 0 bodů. Průběh závislosti získaných bodů ve stanoveném intervalu je lineární. Do celkového součtu se započítává maximálně 50 bodů.

Jednotné testy
• Jednotný test z českého jazyka – žáci vykonají test z učiva základní školy. Maximální zisk bude 50 bodů.
• Jednotný test z matematiky – žáci vykonají test základních úloh z učiva ZŠ. Maximální zisk bude 50 bodů.
V případě, že žák získá v některém testu méně než 10 bodů, považujeme jeho znalosti za nedostačující pro studium zvoleného oboru.

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti
• Další skutečnosti osvědčující schopnosti - účast na výtvarných soutěžích doložená diplomy. Absolvent výtvarného oboru ZUŠ doložený vysvědčením aj.. Za každý doklad je jeden bod. O uznání dokladu rozhoduje ředitel školy. Maximální zisk 10 bodů.

Výsledné pořadí je určeno součtem přepočtených bodů za jednotlivé části přijímacího řízení (max je 160 bodů). Výpočty jsou zpracovány na dvě desetinná místa.
Podle získaných bodů bude vytvořeno pořadí uchazečů. V případě, že dojde k rovnosti bodů mezi posledním přijatým a prvním nepřijatým, rozhoduje hodnocení vysvědčení ze ZŠ.

Přijímání cizinců
Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Přijímání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
Podmínkou úpravy podmínek přijímacího řízení je zaslání doporučení školského poradenského zařízení s přihláškou.

Zdravotní způsobilost
Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělání v daném oboru potvrzená lékařem v přihlášce.

Pomůcky, které si přinesou uchazeči na jednotné testy
Modrou nebo černou propisovací tužku, měkkou a tvrdou tužku, pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko.

2.kolo a další kola přijímacího řízení
Při nenaplnění kapacity oboru může ředitel školy vyhlásit 2. případně další kola přijímacího řízení. Kritéria pro tato kola budou zveřejněna zároveň s vyhlášením těchto kol.

Další informace o přijímacím řízení - klikni ZDE

Ukázky
Pro zobrazení ukázky klikněte na ikonu.
Ukázka jednotných testů z českého jazyka
Ukázka jednotných testů z matematiky 

© Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí